Domboksutdrag för Tjörn 1774 - 1775

 

Från Orust och Tjörns HR AIa:25 (1774-75)

 

 

Vintertinget 1-9/3 1774

 

1. Helena Larsdotter i Kil och Anders Olsson i Ö.Fjällebro anklagas för lönskaläge, vilket erkännes. (2 st barn födda i Valla 1773-10-23)

 

5. Fredrik Dahlberg i Skredseröd på sin hustru Anna Andersdotters och svägerska Helena Andersdotters samt förmyndaren Jakob Andersson i Huseby på sina pupiller Gunilla och Ingeborg Andersdöttrars vägnar kärar till styvmodern Karin Persdotter i Häller (Stenkyrka sn).

Dom vill få det testamente ogiltigförklarat som hennes avlidna man Anders Persson den 8/11 1772 upprättat.

Målet uppsköts till nästa ting eftersom svaranden inte kunde inställa sig p.g.a sjukdom.

 

11. Anders Torbjörnsson i Tjärna kärar till sin svåger Per Olsson på Kärrsön angående en skuld på 10 daler silvermynt.

 

12. Per Hansson i Dyreby och Anna Persdotter på Klädesholmen kärar till varandra för slagsmål och diverse oegentligheter.

 

26. Inlämnades testamentet efter avlidne Nils Andersson på Klädesholmen, hans hustru Maret Andersdotter till fördel, daterat 4/2 1774.

 

39. Anna Persdotter på Klädesholmen anklagas för lägersmål med en dräng från ”Södra Öijarna” vid namn Anders. Hon födde senare en flicka som fortfarande lever.

 

52. Helge Nilsson i Tubberöd kärade till änkan Ingeborg Persdotter i Bö för att hon skall visa räkning på det förmynderskap som hennes avlidne man Karl Jonsson haft för kärandens avlidne bror Kristen Nilsson.

 

72. Olof Simonsson på Klädesholmen kärar till sin svåger Olof Åhsbom ibm angående testamentet efter hans avlidna barnlösa hustru Ingeborg Simonsdotter, kärandens syster, daterat den 7/3 1773. Olof Simonsson vill få detta testamente ogiltigförklarat. Parterna förliks.

 

74. Per Larsson på Tjörnekalv kärar till sin svägerska änkan Anna Larsdotter ibm samt svåger Anders Nilsson i Morik angående en skuldfordran. som härrör från en auktion som hållits hos käranden.

För Anders Nilsson inställde sig hans hustru Olug Larsdotter. För Anna Larsdotter hennes son Lars Markusson.

 

81. I målet mellan Per Andersson i Tyfta [Östergård], på sin svåger Anders Olssons vägnar och Kristian Nilsson ibm angående en skuldfordran på 103 daler silvermynt ingavs en skriftlig överenskommelse dem emellan.

 

82. I målet mellan Kristian Nilsson och Per Andersson i Tyfta angående deras avlidne svärfar Olof Anderssons testamente där Per fick ärva mer än Kristian, ingavs en skriftlig förlikning.

 

83. Förmyndaren för änkan Ingeborg Svensdotter på Prästgårdens mark omyndiga barn Sven Svensson, Annika Svensdotter och Sigrid Svensdotter, Anders Andersson i Utäng, kärar till Anders Persson och hans hustru Anna Olsdotter i Krossekärr angående det testamente som barnens farbror Per Olsson i Krossekärr författat. Sven Olsson på Prästgårdens mark, Per Olsson i Krossekärr samt Anna Olsdotter var syskon.

 

93. I det uppskjutna målet mellan Olof Olsson på Klädesholmen på egna samt sina syskon Simon Olsson, Anna Olsdotter, Karin Olsdotter samt Annika Olsdotters vägnar mot förmyndaren för deras styvmor Olug Olsdotters i Åseby omyndiga barn, nämndemannen Jakob Olsson i Sörbo, angående testamentet efter kärandenas avlidne far Olof Simonsson i Åseby. Testamentet var muntligen gjort och nedtecknat av Lars Andersten och Olof Nilsson i Åseby den 2/12 1773. Kärandena vill få detta testamente ogiltigförklarat.

Testamentet hade gett vardera barnkullen ”hälften eller 1/8 del i Åseby, eller ock halfparten skulle blott sträcka sig till testatoris giftorätt eller 2/3delar af fjerdingzhemmanet Åseby, hwilcket alt TingzRättens Protocoll af d.26 sistl.ne october närmare utreder”.

Olof Olsson och Anna Olsdotter inställde sig på egna samt deras medkäranders vägnar samt för Jakob Olsson hans far Olof Jakobsson i Hästekälla.

Målet uppsköts till nästa ting.

 

 

 

Sommartinget 26/5-6/6 1774

 

4. Olof Karlsson i Hålan bötfälls med 9 daler silvermynt för att han för 8 år sedan fällt en ek på sitt hemman.

 

10. Olof Andersson på Hästhagen i Skepplanda sn på sin hustru Karin Andersdotters och svåger Jon Andersson Starrbäcks vägnar kärar till Arvid Andersson i Rönnäng för att han skall visa de handlingar som ger han rätt till sin ¼ Rönnäng.

Kärandena visar upp denna rätts fastebrev till Olof Anderssons svärfar Anders Nilsson från den 21/2 1738 vilket bevisar att Olof Anderssons hustru samt hennes bror Jon Anderssons far varit ägare till ¼ Rönnäng.

Arvid visar upp Hans Kocks samt hans hustru Maret Andersdotters salubrev till honom daterat den 27/7 1747 där han för 900 daler silvermynt köper denna ¼ Rönnäng.

Samt även denna rätts utfärdade fastebrev från den 6/6 1749 på detta hans köpta ¼ Rönnäng.

Tingsrätten anser härmed att Arvid Andersson fullgjort sin plikt och bevisat att han är riktig ägare till denna ¼ Rönnäng.

 

11. Anders Gunnarsson i Häggvall, Erik Gunnarsson på ”Lörkeröd”, Olof Gunnarsson på Klädesholmen, Nils Gunnarsson i Hövik samt Rasmus Olsson i Kebene på avlidne Nils Gunnarssons på Klädesholmen  omyndiga barns vägnar kärar till Ingemar Gunnarsson i Hammar att visa upp dess far Gunnar Eskilssons i livstiden gjorda testamente.

Svaranden uppvisade testamentet som efter deras fars död den 20/10 1773 hade uppvisats i rätten.

Jon Larsson i Hammar och Katarina Larsdotter i Hammars hus intygar att Gunnar Eslilsson hade testamenterat sin egendom till sonen Ingemar Gunnarsson och hans hustru för att de under hans ”Långwariga swaghet med trogen omwårdnad och kjärlek skjött hafwa”.

 

12. Samma kärande som förut kärar till Gunnar Eskilssons änka i Hammar Helga Jonsdotter och hennes styvson Ingemar Gunnarsson, angående bouppteckningen efter Gunnar Eskilsson.

26. Inlämnades bouppteckning efter Nils Andersson på Klädesholmen, daterad 8/4 1774 och efter Gunnar Eskilsson i Hammar daterad 28/3 1774.

 

27. Följande testamente inlämnades till tingsrätten, Jakob Olsson i Aröd sin hustru Jona Nilsdotter till förmån, daterat 13/4 1758.

 

37. Henrika Olsdotter på Hättan berättar för rätten att hennes man kopverdiestyrmannen Johan Ahlstedt åtta dagar efter kyndelsmässan 1771 ”af ondosko och motwilja skall henne öfwergifwit och från orten afwikit”, han skall enligt ett rykte dragit till Norge. Rätten dömer nu till skilsmässa mellan dessa parter.

 

39. Knut Jonasson i Höggeröd kärar till sin svåger och syster Olof Larsson och Mätta Jonasdotter på Tjörnekalv angående ¼ Höggeröd som efter föräldrarnas testament från den 27/10 1771 tillfallit svaranden.

Käranden vill nu inlösa denna del eftersom systern blivit gift till Tjörnekalv och bor där.

Brodern får tillstånd att bruka hennes del tills hon anser sig behöva densamma.

 

41. Jöns Rasmusson i Asletorp kärar till sin son Rasmus Jönssons svärfar Rasmus Hansson i Åkervik att av honom få svärdotterns modersarv.

 

42. Förmyndaren Anders Larsson i Rönnäng har för omyndiga pigan Anna Trulsdotter i Bäckevik instämt Olof Persson och hans hustru Kerstin Trulsdotter i Bäckevik att de skall avträda ¼ Bäckevik eftersom dom inte fullgjort sina förpliktelser vid köpet den 8/10 1771.

Rätten anser inte att så är fallet och dömer att Olof Persson och hans hustru fortsättningsvis kan bruka denna del emot att dom fortfarande försörjer hennes bräckliga syster Anna Trulsdotter.

 

57. Anders Nilsson och Nils Olsson i Morik kärar till Olof Karlsson, Anders Karlsson samt deras styvfar Per Olsson ibm, angående den värdering och delning som gjordes på deras hus och tomter den 8/5 1756.

 

60. Inlämnades en skriftlig redogörelse, daterad 27/5 1774, på det muntliga testamentet efter Olof Larssons i Rönnäng avlidna hustru Karin Larsdotter, hennes man och syskon till förmån.

 

67. Elin Olsdotter i Korphålan (Ödsmål) kärar till änkan Anna Persdotter på St.Dyrön samt förmyndarna för dess omyndiga barn, Per Kristensson i Olsby och Olof Karlsson i Hålan. Att hon måste visa ”redo och räkning” på lösöret hennes avlidne man Helge Kristensson haft hos sig för brodern Bernt Kristenssons räkning. Detta var hans far lösöre- och hans mors fasta arv.

Käranden säger att hon under äktenskapslöfte av Bernt blivit lägrad och visar hans skriftliga erkännande från den 19/6 1762 ”såsom thes ägta hustru blifvit Kyrkotagen”.

Han gick till sjöss för 12 år sen innan någon vigsel hade hållits och han har ej återvänt till Sverige sedan dess. Hon visar även upp ett skiljobrev från Göteborgs domkapitel daterat 18/5 1771. Hon menar sig att ännu kunna kräva detta arv som hennes giftorätt för dess ännu levande barn med Bernt.

Anna Persdotter visar upp ett salubrev daterat 8/2 1762 där Bernt avstår sin rätt till Olsby till brodern Helge Kristensson på St.Dyrön mot 50 daler silvermynt. Där det också står att när han kommer tillbaks från sin ”sjöresa” äger rätt att återlösa denna del.

(Elin Olsdotter senare gift med Per Olsson, bor i Korphålan i Ödsmål sn tillsammans med sonen Anders Berntsson född 1762.)

 

87. Förmyndarna för avlidne Anders Helgessons på Klädesholmen omyndiga barn Erik Jakobsson i Bråland och Engelbrekt Andersson i Hjälteby kärar till samtliga arvingar efter avlidne klockaren Kristen Olsson i Önne. Dessa arvingar är änkan Annika Jönsdotter, sönerna Olof och Petter i Önne, Knut Pettersson i Olsnäs och Anders Jonsson i Tyfta.

Detta gäller ett lån son Kristen Olsson haft av Anders Helgesson på 100 daler silvermynt till 4% årlig ränta enligt skuldsedel daterad den 18/12 1758.

 

90. Uppvisas testamentet efter avlidne Bengt Arvidsson i Häller hans hustru Regina Nilsdotter till fördel.

 

91. Sockenskräddaren i Stenkyrka Anders Göransson vid Rösselviks strand.

 

 

Hösttinget 19/10-2/11 1774

 

2. Ogifta Ingrid Olsdotter i Fosseröd samt drängen Olof Bamsesson i Bräcke anklagas för lönskaläge. Detta resulterade i en flicka som föddes på pingstaftonen. Olof nekar till detta och frikännes.

 

3. Ogifta Gunnur Persdotter från Bråten och Anfasteröds ägor samt Kornelius Persson från Bäck anklagas för lönskaläge vid nyårstiden i Tubberöd. Detta resulterade i en flicka född den 25/9 1774.

”Cornelius Pehrsson, hwilken, på ärhindran af Cronoåklagaren, widgick at med en af honom hafdad Qwinsperson Anna Svensdotter på torpet Bäckehus i så måtto hafwa ingådt äcktenskapshandel, som han henne för sin hustru Kyrkjotaga låtit” förnekar helt och hållet att han haft någon sexuell förbindelse med denna Gunilla Persdotter.

Kornelius frikänns från detta.

 

4. ”Til detta Ting har CronoLänsmannen Anders Hansson instämt ogifta Qwinspersonen Börta Rasmusdotter från Nedre Nohlby i Sörbygdens Härad och Krogstad Socken, att answara för 1:ta resan begångit lönskaläges brott, som efter hennes berättelse, skall sig tildragit uppå Salteriet Ellingen under Cronoskattehemmanet Aröd i Stenkyrkja Socken, något öfwer åtta dagar för mårtensmässo åhr 1772, hwarefter hon den 6 aug 1773, ett ännu lefwande Piltebarn framfödt.

Wid uprop, förekommo Parterne i egne personer, tå Börta icke allenast, widgick sin förut i förenämde måtto hafde bekjännelse, utan ock till sin lägersman upgaf ogifte CoopwaerdieSkjepparen Grevan från Norrköping, hwilken förledne höst uti Östersjöen olyckel: skall omkommit.”

(Anders Larsson föddes på Krommeröds mark, han bosatte sig sedan på Tjörnekalv)

 

11. Gästgivaren Petter Gren på Rävlanda anklagar Hans Kock ibm för det att han skall ha överfallit hans dotter Ingeborg Gren med hugg och slag.

Hans Kock har även stämt Petter Gren samt hans dotter Johanna för att den en söndag skall ha slagit sönder och förstört hans bikupor.

Hans Kock nekar till att ha slagit Petters dotter varvid Petter kallar till att vittna hustru Ingeborg Rasmusdotter på Rävlanda, hustru Börta Markusdotter på Skedets mark samt pigan Anna Andersdotter i Rävlanda.

Kronolänsmannen Anders Hansson visade upp en skriftlig besiktning av skadorna på Ingeborg Gren.

”Åhr 1774, den 28 aug:, blef undertecknade af Petter Grén på Rävlanda anmodade, at syna och besicktiga de åkommor, som dess Stufson Hans Johansson Kock dersammastädes, skall, samma dag om morgonen helt bittida genom slående af en så kallad påk eller kjäpp tillskyndet bemälte Grens dotter, Ingeborg Gren, och befants å henne följande åkommor:

1:mo Blånader å wänstra knäet och benet.

2:do Högra armen röd och blå.

3:o Å wänstra armen fants 2:ne särskilte blånader, jämte thet at armen war runt om swullen o sålunda wara synt och befunnit, som föreskrifwit står betyga, ut supra

Anders Hansson, Pehr Håkansson

Båda anklagelserna nedlades i brist av bevis.

 

31. Uppvisades testamente efter avlidne båtsmannen Jon Persson på Stockeviks mark bevittnat av Karin Olsdotter på Stockeviks mark och Britta Persdotter i Duvedalen, daterat den 14/10 1774, till hans dotterdotter Annika Andersdotters förmån.

 

32. Uppvisades testamente som hustru Anna Jerpsdotter i Fossa gjort till sin styvdotter Cecilia Björnsdotter och hennes man Per Rasmussons förmån, upprättat den 12/8 1774.

 

42. Ingavs ett avhandlingsbrev från den 28/8 1773 där 1/4 hemmanet Surdal nedergård, som avlidne Per Olsson i Dyreby [västergård] under sin livstid inhandlat, som nu skall säljas.

Kerstin Hansdotter i Dyreby och Hans Olsson i Kebene som förmyndare för Per Olssons enda dotter Anna Persdotter säljer nu dett ¼ Surdal nedergård till Bernt Båhlsson i Vik och Klövedal socken för 1900 daler silvermynt.

 

46. Knut Hansson i Åkervik och hans bror Olof Hansson i Kebene kärar till Olof Jonsson i Tyfta [östergård] för att få det testamente son Olofs hustru Elin Hansdotter i livstiden gjort som ogiltigförklarat.

Kärandena såsom Olof Jonssons omyndiga barns närmaste ”mödernes fränder” påstår att svaranden måste med vittne bevisa testamentet.

Olof Jonsson lämnade in testamentet som upplästes;

”Såsom herren den högste täcks mig beswära med en swår och långwarig sjukdom, så i henseende härtill, och jag så wäl som alla menniskjor, är owissa om sin lifstid, ty will jag, medan jag är wid sundt förnuft, och godt förstånd, om min ringa ägendom giöra följande förordnande:

1:mo Skall min K[är]a man Olof Jonsson, om Herren behagar mig hädankalle före honom, skall han det 1/4dingz hemman i Tyfta, som wj nu äger och bebor i sin öfriga lifstid behålla och besittja, utan at wåra K[är]a Barn skall efter min död, honom något intrång giöra, men den lösa ägendomen, skall den tredjedelen, som mig tillhörer, efter min död, till skulds betalande försäljas, hwilket jag i nedan nämde wittnens närwaro med min egen Hands undersättjande stadfäster.

Tyfta den 1 Junij 1773

Elin Hansdotter i Tyfta

Till wittne:

Olof Christensson, Arfwid Eriksson”

Klockaren Olof Kristensson och Arvid Eriksson i Gunnarslycka berättar att dom var hos Elin  den 24/2 1774 när hon gjorde tillägget att döttrarna Börta och Anna skulle ärva hennes kläder och silver.

Elin Hansdotter ägde 5/15 i Åkervik som arvejord vilket hon under äktenskapet med Olof Jonson bytt mot ¼ Tyfta och 700 daler silvermynt.

 

47. Såsom arvtagare efter sina avlidna bröder Kristen och Måns Nilssöner har Helge Nilsson i Tubberöd instämt änkan Ingeborg Persdotter i Bö att av henne enligt  förmyndareräkningen  skall betala Kristens och Måns innestående far och morsarv, som var vardera  252 daler 18 öre silvermynt efter skiftesbrevet.

Hennes man Karl Jonsson var förmyndare för Kristen och Måns.

Käranden visar upp förmynderskapsräkningen upprättad den 26/2 1774 och bestrider dess upptagna avbetalningar.

Kristen Nilsson levde 25/1 1772, för då hade han undertecknat ett kvitto.

Prosten Lindberg var inkallad som vittne och berättade;

”At wid ett tilfälle för 5 á 6 åhr tilbaka, har afledne Carl Jonsson, jemte hans pupill Christen Nilssons medarfwingar kommit til wittnet, och begjärt, at han för dem wille författa en Liquidation, huru mycket hwarje rättel: tillkom af de i Kråssekjärr stående penningar, men som wittnet war förhindrad, har den ej skjedt; hwar den wittnet icke kan utsäga huru stort belopp Christen Nilsson af dessa penningar borde få, men wäl, at han derutinnan skulle hafwa sin lott.”

Anders Bryngelsson i Grinneröd vittnade att Kristen hade tjänat dräng hos honom och att han några år innan han dog var myndig.

Svaranden nekar till att hennes man mottagit något sidoarv efter Kristens bror Måns Nilsson.

Käranden ber om uppskov till nästa ting för att kunna få fram fler vittnen och bevis, vilket också rätten tillstyrker.

 

55. Inlämnades bouppteckningen efter avlidna hustrun Elin Hansdotter i Tyfta, daterad 18/2 1774.

 

57. Elin Olsdotter i Korphålan (Ödsmål sn) kärar till Per Kristensson i Olsby med påstående att han måste förrätta bouppteckning efter sina föräldrar. Detta för att hon skall kunna se hu stor del som tillkommit kärandens man och svarandens bror Bernt Kristensson.

Per visade upp följande dokument.

1. Bouppteckningen efter sin mor Anna Persdotter, daterad 4/10 1754.

2. Bernt Kristenssons den 8/3 1762 till sin bror Helge Kristensson på St.Dyrön salubrev på sin arvsdel i Olsby.

3. Kvittobrevet på lösningssummornas betalning för 2/3 Olsby, daterad 8/3 1765.

4. Auktionsprotokollet efter efter det som såldes efter fadern Kristen Helgessons död, daterad 26/3 1765.

Någon bouppteckning efter Kristen Helgesson vet svarande inte något om.

(se Vintertinget 1-9/3 1774 mål nr. 67)

 

75. Hans Persson i Hagen (Tegneby sn) kärar till änkan Karin Persdotter i Häller angående en av hennes avlidne man Anders Hansson utverkat förskrivning daterad 11/6 1762 på 60 daler silvermynt plus ränta.

 

92. Per Andersson i Hede såsom förmyndare för Bernt Kristensson i Åseby kärar till sin bror Jakob Andersson i Hede för att visa alla brev och handlingar som rör Åseby för att domstolen skalll kuna bedöma riktigheten i förmyndarräkningen som käranden fått av svaranden.

Jakob visar den omtalade förmynderskapsräkningen, bouppteckningen efter Bernts far Kristen Olsson daterad 21/2 1765 samt auktionsprotokollet efter det som såldes efter Kristen Olsson daterat 29/10 1765.

 

95. Redovisas ett mål från Lane Härad där Maret Eliasdotter i L:a Högås angivit bökargesällen Olaus Bergman då vistandes på Klädesholmen som den som skulle lägrat henne under äktenskapslöfte.

Detta resulterade i en flicka som föddes den 24/4 1774.

 

100. Rotebåtsmannen Rasmus Svart kärar till Rasmus Hansson i Åkervik för att av honom få den piglön som hans hustru Anna Persdotter skall ha innestående.

 

105.  Tas målet från förra tinget (8/3) upp där ”Förmyndaren för änkan Ingeborg Svensdotter på Prästgårdens mark omyndiga barn Sven Svensson, Annika Svensdotter och Sigrid Svensdotter, Anders Andersson i Utäng, kärar till Anders Persson och hans hustru Anna Olsdotter i Krossekärr angående det testamente som barnens farbror Per Olsson i Krossekärr författat”

Kronolänsman Anders Hansson lämnar in en uträkning som magister Otto Lindberg gjort på ”det sidoarf efter Fastren Sigrid och farbrodern Anders” som var änkan Ingeborgs Svensdotters i Prästgårdens mark omyndiga barns andel i fastigheten Krossekärr. Sidoarvet beräknades till 83/126-delar av 1 öb i 7½ öb Krossekärr.

 

106. Bernt Jonsson i Sibräcka kärar till drängen Petter Persson på Prästgårdens mark för att han skall ha sjungit om kärandens hustru Agnes ”at hon går och will stjäla kalfwar”.

 

109. Uppvisades följande dokument;

1. Bouppteckning efter avlidne Jakob Olsson i Aröd, daterad den 18/6 1774.

2. Bouppteckning efter framlidna hustrun Elin Hansdotter i Tyfta, daterad 18/2 1774.

3. Framlidna hustru Anna Jerpsdotters testamente över sitt lösöre till sin svåger Hans Larssons i Krogsdal fördel, daterad 23/3 1773.

 

 

 

Vintertinget 1/3-13/3 1775

 

11. Änkan Börta Jerpsdotter i Kråkedal kärar till Per Rasmusson och hans hustru Cecilia Bjönnesdotter i Fossa [nedergård] angående riktigheten i det testamente som hennes syster Anna Jerpsdotter författat den 12/8 1774.

Testamentet ingavs till rätten och lyder:

Såsom jag är en sjuklig och swager hustru, och intet wet, när Gud  mig från werlden genom en salig död will hädankalla; men på thet at efter min död ingen oenighet emellan mina K:[ära] Stjufbarn och mina arfwingar må upkomma, alltså är thetta min fullkomliga wilja och behag at jag gifwer och Testamenterartil min Kjära Stjufdotter Cecilia Bjönnes dotter och hennes Kjära man Pehr Rasmusson i Fossa, min tredjedel uti then lösa ägendomen, som mig Kunde tilfalla, samt mina Kläder och annat hwad that wara må, så at ingen af mina arfwingar skall hafwa that ringaste efter mig at fordra.

Fossa d.12 aug.1774

Anna Jerpsdotter

Till wittne:

Björn Björnsson

Jon Rasmusson i Fossa

warandes det efter Testatories död, d.24 oct: 1774, för denna Rätt upwist.”

 

13. Änkan Jona Nilsdotter i Aröd på sina omyndiga barns, förutom Johanna Jakobsdotter, vägnar kärar till Johanna Jakobsdotters farbror Per Olsson i Morik [södergård] angående det testamente som Jonas avlidne man Jakob Olsson upprättat, där Johanna jämte sina bröder skulle ärva lika i fastigheten, att detta testamente skulle ogillas. Denna fastighet var den avlidnes arvejord.

Jona inlämnade en bevittnad avskrift som löd;

”Lemnas härmed til sannfärdigt bewis, at wi underteknadekort före Jacob Olssons död i Aröd hörde honom med sundt förstånd och fri wilja gjöra thet förordnande, at des dotter Johanna Jacobsdotter skulle efter hans död wara lika arftagare, så i löst, som fast med sina bröder, så at Syster skall ärfwa lika emot broder, hwilket alt wi med lif: ed bestyrka kunnom, om så på fordrar skulle.

Torleby d: 16 maij 1774.

Ingeborg Olsdotter i Torleby

Anna Rasmusdotter i Aröd

med originalet lika lydande, intygar

Sven Åkerman.Eric Olsson.”

hwilket Testamente, hwars wäsentelighet af kjäranden icke bestrides, för denna Rätten, efter Testatoris död, den 28/5 1774, upwist blifwit.”

Svaranden berättar att Jakob varit ägare till 1/3 av hela hemmanet Aröd , han hade ärvt

1/12 och 3/12 hade han inlöst från sina syskon.

Rätten ogillar testamentet vad gäller den 1/12 men accepterar detsamma gällande de 3/12 och endast där ärver Johanna lika med bröderna.

 

18. Handlar om utmarken Heås hamn, där ett stort antal Tjörnbor nämns som ägare.

 

29. På nytt tas målet från förra tinget upp där Maret Eliasdotter i L:a Högås angivit bökargesällen Olaus Bergman då vistandes på Klädesholmen som den som skulle ha lägrat henne under äktenskapslöfte.

Detta resulterade i en flicka som föddes den 24/4 1774.

Prosten Lindberg intygar att paret blivit trolovade och skulle gifta sig när Olaus Bergman lom hem nästa gång. Rätten förklara att den anser att Maret är Olaus hustru.

 

30. Hans Kock var kallad till rätten för att bevisa sin oskuld i målet mallan honom och Petter Grens dotter Johanna Gren. Men han har låtit meddela sig genom ombud att han är så sjuk att han inte kan komma till tinget.

 

31. Följande bouppteckningar inlämnades till rätten;

1.Efter änkan Anna Jerpsdotter i Fossa nedergård daterad den 16/1 1775

2. Efter Petter Olsson i Lirås daterad den 5/6 1773

 

33. Uppvisades bouppteckning efter Hans Hansson i Brog daterad den 27/4 1771.

 

39. Bönderna Per Larsson i Surdal uppegård och Erik Börjesson i Skår anmäler till rätten att de anhåller om ersättning för att deras hästar blev så utslitna vid ”skjutsningarna wid Kongl:Mayt:s Eriksgaturesa genom detta Lähn” hösten 1772 att den första inom 14 dager därefter skall ha dött och den senares skall vara oduglig.

 

40. Anders Kristensson i Stockevik kärar på sin omyndiga syster Börta Kristensdotters till hennes förmyndare Nils Jonsson på Klädesholmen, att ta lösen för hennes till arv erhållna 1/3 i 2/3 av ett fjärdingshemman eller 1/18 Stockevik. Han anser att hennes del är så liten och av så ringa värde att gården ej tål att klyvas.

 

53. Hans Larsson i Kållekärr och Jakob Larsson i Dyreby kärar på sina hustrurs vägnar till deras syster Mätta Jonasdotter och hennes man Olof Larsson på Tjörnekalv. Med påstående att sedan svaranden kommit att äga rätt till att bruka 1/3 i 1/4 Höggeröd enligt avlidna svärfadern Jonas Henrikssons i Viken testamente från den 27/10 1771, bör de åläggas att till de övriga systrarna betala lösen  på 400 daler silvermynt. Summan tas i jämförelse med vad brodern Knut Jonasson fått betala för sin ¼.

Testamentet uppvisades vari Jonas Henriksson med hans ännu levande hustru Elsa Katarina i dess andra punkt hade förordnat att deras äldsta son Knut Jonasson skall ha hela hemmanet Höggeröd mot att han till sina syskon betalar 1200 daler silvermynt. Eftersom Mätta inte fått några pengar så skall hon ha 1/3 av gården och de övriga pengarna skall Knut betala till sina andra syskon.

Tingsrätten dömer att kärandenas stämning är obefogad.

 

59. I det från förra tinget uppskjutna målet (47) mellan Helge Nilsson i Tubberöd och änkan Ingeborg Nilsdotter i Bö västergård inlämnades en skriftlig förlikning lydande;

”Uti upskjutne twistemåhlet emillan oss underteknade Helje Nilsson i Tubberöd, kjärande, till Enkan Ingeborg Pehrsdotter i Böö wästergården, rörande räckning för det Fförmynderskap, som min, Ingeborg Pehrsdotters, aflidne man Carl Jonsson uti Bö wästerg:d, haft för drängen Christen Nilsson i Tubberöd, både Bröstarf och dito arf, efter dess afl: Broder Måns Nilsson i Tubberöd, till hwilket arf jag Helje Nilsson i Tubberöd och mina Syskon, Pehr Nilsson i Åker, Myckleby Socken och Gertrud Nilsdotter i Holt Quille Socken äro arftagare, hafwa wj uti wänlighet sålunda öfwerens Kommit, at jag Ingeborg Pehrsdotter, såsom jämkning uti den omtwistade förmyndareräkningen nu lämnat till Helje Nilsson i Tubberöd en summa af femtjo dahl:Silf:mt, hwarmed jag Helje Nilsson är nögd, och lofwar at både sjelf, och å mine samarfwaSyskons wägnar hålla Enkan Ingeborg Pehrsdotter i Bö wästergården, samt dess Barn och arfwingar alldeles frie från all efter räckning för detta Förmynderskaps förwaltning, så wäl i anseende till afl: Christen Nilssons både Bröstarf och sidoarf efter dess afl: Broder Måns Nilsson i Tubberöd, som ak all annan oreda, som i anseende till detta Förmynderskapkunnat, eller hädanefter kan upstå, hwilket alt wj med wåra händers underskrift i wittnes närwaro stadfäste.

Tubberöd d:17 Jan: 1775

Helje Nilsson                      Ingeborg Pehrsdotter

i Tubberöd                          i Böö

Till wittne

Otto Lindberg

 

68. Kristian Gullbrandsson i Tjärna kärar till Per Olsson på Kärrsön angående innestående dränglön på 33 daler silvermynt. Svaranden som ej var på plats meddelade genom ombud att han skall betala detta till Kristian.

 

69. Olof Olsson i Åseby kärar till Olof Andersson på Kärrsön angående innestående dränglön på 31 daler silvermynt samt ett halft pund ost. Käranden infann sig och meddelade att han fått sin betalning.

 

87. Olof Jonsson i Tyfta kärar på sina omyndiga barns vägnar till sin styvsvärmor änkan Kerstin Hansdotter i Kebene med påstående att hon måste uppta ett av hennes avlidna man Hans Perssons förra hustru Sigrid Olsdotters testamente, samt alla de handlingar som kan tänkas angå kärandens avlidna hustru Elin Hansdotter.

Svaranden genom sin son Olof Hansson meddelar att käranden för c:a 19 år sen fått sin bemälte hustrus arv och det som tillfallit henne efter Sigrid Olsdotter.

Han lämnar även in följande handlingar;

1. Denna rättens utdrag från den 28/5 1739 om en mellan Hans Persson i Åkervik och Börta Andersdotter i Häggvall träffad förordning om ett testamente daterat 5/9 1738, som Hans Perssons dotter fått.

2. Bouppteckningen efter Sigrid Olsdotter daterad den 20/7 1739.

3. Skiftesbrevet efter Sigrid Olsdotter daterat 31/7 1739.

4. Denna rättens dom från den 5/11 1756 angående kärandens hustrus ärvda delar.

 

98. Inlämnades ett äktenskapsförord mellan Olof Jonsson i Tyfta och pigan Sigrid Larsdotter i Hoga som löd;

”…har jag, efter moget betänkande, funnit för dodt, at med min tiltänkta hustru ingå följande ägdenskap förord, neml:

-At emedan mina käre barn af förra giftet skola efter min död hafwa det 1/4dels hemman Tyfta, som jeg nu bebor och innehafwer; så skall denna min nu tiltänkta hustru, Sigrid Larsdotter, så wida wårt tilläwndade giftermål, med Guds hielp, winner sin fulbordan, i sin lifstid, utom något intrång af mina barn få nyttja och beholla det hemman 1/4dels Olsby, som mine Kjäreste Förälldrar, Jon Nilsson och Börta Hansdotter i bemälte Olsby redan uplåtit åt mig at efter deras död få til ewärdelig ägo för mig och mina barn;Och är detta ägdenskaps Förord af mig i wittnens närwaro giort i den afsigt och i den händelse, om Gud skulle efter sitt allerwisa råd och styrelse hädankalla mig före min nu tiltänkta hustrus död.

Tyfta d: 2 Novemb: 1774

Olof Jonsson i Tyfta

Till wittne

Otto Lindberg                     Swen Ifwarsson

                                                                                       i Tyfta

 

 

 

 

 

Sommartinget 18-27/5 1775

 

2. Ogifta Gunilla Svensdotter från torpet Kolleröds grind samt den av henne angivna drängen Olof Berntsson i Fosseröd instäms för lönskaläge. Detta resulterade i en flicka född den 21/2 1775. Själva akten utspelade sig i Backhuset under Sjärr i Valla socken vid pingsttiden. Olof erkänner att han under 3 nätter haft sexuellt umgänge med Gunilla men det skall ha skett en gång före våren och de 2 andra gångerna vid midsommar.

 

4. Drängen Anders Olsson på Skedet kärar till drängen Petter Kristensson i Rävlande för att han för Anders matmoder Kajsa Göransdotter talat illa om Anders genom att säga ”thet Anders Olsson skulle löpa med en ko”.

 

5. Anders Berntsson i Häller kärar till sina halvbröder Olof och Bernt Berntsöner, men meddelade att de var förlikta.

 

6. Anders Larsson i Myggenäs på egna och sin hustru Anna Larsdotters vägnar kärar till hennes brorsbarn Regina Olsdotter och hennes man Per Torkelsson i Myggenäs, förmyndare för Reginas omyndiga syskon Jon Olsson och Rasmus Olsson i Tönsäng samt änkan Inger Larsdotter i Myggenäs såsom samtliga kärandens medarvingar efter avlidna Amborg Björnsdotter ibm. Rörande kärandens påstående att han och hans hustru ej nyttjat rätten till Amborgs odelsrätt i Kållekärr enligt testamentet men betalat hennes begravnings-kostnader, därför begär han nu ersättning från svarandena. Parterna träffade en förlikning vid tinget.

 

7. Hans Kock kom till tinget och erkände sig skyldig till den anklagelse att han skall ha slagit sin syster Ingeborg Gren gul och blå som Petter Gren kärat till honom för. (se föregående ting)

 

9. Petter Gren på Rävlanda genom sin skriftligen befullmäktiga hustru Anna Kajsa Holmér kärar till Hans Kocks hustru Karin Olsdotter angående betalning av en skuldfordran på 19 daler silvermynt vilket härrör sig från dels ett lån samt också handel med bikupor.

Svaranden erkänner skulden.

 

12. Inlämnades bouppteckningen efter avlidne Olof Persson i Gåseknöde daterad den 10/5 1775.

 

16. Olof Jakobsson på Klädesholmen kärar till sin styvmor Jona Nilsdotter i Aröd med påstående att det testamente som hon fått av kärandens far måste ogillas.

Testamentet uppvisades och löd;

”I hänseende till owissheten af menniskjans lifstid, och medan Gud mig ännu lifwet och hälsan förlänar, will jag härmed till min K[är]a hustrus säkerhet, i den händelse Gud mig före henne skulle genom döden hädankalla, gjöra den förordning at bemt:e min K[är]a hustru Jona Nilsdotter då skall såsom en förläning behålla, bruka och besittja halfparten af den mig tillhöriga 1/3:dels hemmansdel, som är 1/6:del i hela hemmanet Aröd, så länge hon lefwer, utan någons hinder, intrång eller åtal, eho den wara må; men efter hennes död gånge så den, som den öfriga delen barnen till arfs efter lag. Hwilket med godt betänkande och af fri wilja i nedanskrefne wittnens närwaro stadfästes

Aröd d: 13 Aprill år 1758

Jacob Olsson

Till wittne efter begäran

Lars Andersten                   And:s Hansson

 

Rätten dömer till svarandens fördel och hon kan i sin livstid besitta denna 1/6 Aröd.

 

18. Olof Olsson på Klädesholmen och Simon Olsson i Åseby för sig själva, Anders Persson på Tjörnekalv på sin hustru Annika Olsdotter vägnar samt nämndemännen Erik Olsson i Tjärna och Jon Andersson i Bäck som förmyndare för de förstnämndas omyndiga systrar Anna Olsdotter och Karin Olsdotter, kärar till avlidne Olof Simonssons i Åseby senare hustru änkan Olug Olsdotter och förmyndaren för hennes med Olof Simonsson sammanavlade barn, nämndemannen Jakob Olsson i Sörbo. De vill att den lösa egendomen efter Olof Simonsson skall skiftas mellan barnen.

Upplästes ett av Lars Andersten och Olof Nilsson i Åseby utfärdat bevis på vad Olof Simonsson sade när han låg på sitt yttersta.

Att samtliga hans barn i första kullen skulle ärva halvparten i både löst och fast samt betala hälften av den skuld som tillhör densamma samt att de övriga barnen skulle ärva den andra halvparten och skulden som hör till den.

30. Ingavs följande skrift till rätten;

”Som min i lifstiden K[är]a man Oluf Pehrsson nu med döden afgången är, och jag uti min swaga och höga ålderdom stundeligen behöfwer andras wård och skjötsell, har jag i anledning af min fria och i lifstiden ägande Dispositions rätt öfwer den fasta och lösa ägendomen, deraf skänkt Ett hundrade Tjugu dahl:Silf:rmt i plåtar till Petter Andersson och dess hustru Anna Torkilsdotter, såsom en enskilt gåfwa, och dem de samma nu i händer lemnat, till at utan någon minskning i sin rätt efter min död behålla och nyttja, och det i hänseende till den trogna tjenst och Kjärlek, hwarmed de mig och min aflidna man redan i många åhr tillhanda gådt, hwilket jag och framdeles intill min död af dem behöfwer och mig tillförser, hälst som ingen annan hit tills någon omsorg eller beswär för mig haft, eller framdeles under min ålderdom och wid mitt dödsfall kommer at hafwa.

Gåseknöde d: 19:de Aprill 1775

Åsa Börjesdotter

Närwarande och ombedna wittnen

Lars Andersten                   Knut Hansson

 

31. Ingavs följande skrift till rätten;

”Wj underteknade Olof Pehrsson och Åsa Börjesdotter i Gåseknöde, at efter såsom wj nu äro gamla folk bägge twå, och ålderdomen och swagheten tilltager alt mer och merm at wj icke orkar eller förmår wårt halfwa hemman i Gåseknöde förestå, fördenskull äro wj nödsakade at gjöra sådant Contract med wår måg Petter Andersson och hans hustru Anna Torkellsdotter, at wj skall gifwa dem uti lön åhrligen så länge wj lefwer nembl:n Ett hundrade och femtjo dahl:Silf:rmt om åhret för det de skall gården wäl sköta och bruka och oss bägge i wår ålderdom och swaghet skjöta och uppehålla, hwilken löhn wj försäckrar dem , at de efter wår död i wårt Stärbhus skall hafwa at fordra, alldeles opåtalte och oklandrat för de andra arfwingarna.

af Gåseknöde den 16 Oct:1762

Olof Pehrsson                     Åsa Börjesdotter

Till wittne

Ingemar Nilsson

 

32. Ingavs följande skrift till rätten;

”J hänseende till min ålder och oförmögenhet, at skjöta hemmans bruket, och i brist af någon närmare, som det till förliteligen anförtros kunde, har jag härigenom welat updraga all den del och rätt, som uti Fjerdings hemmanet Liråhs efter lag mig tillhörer, af hwad namn och beskaffenhet den wara må, till min K[är]a måg Knut Olsson och dess hustru, min K[är]a dotter Elin Olsdotter, at efter min död tillträda, och till wärdelig egendom för sig samt sina Barn och qrfwingar nyttja bruka och behålla med betingande, at bemälte min K[är]a måg och dotter, hafwa i emedlertid all möjelig omwårdnad om samtel: gårdsbruket, låta mig wara i hushållningen rådande, och bewisa mig tillbörlig heder och lydna, så länge jag lefwer, skolandes de efter min död, ingen af de öfriga mina Barn eller arfwingar, dem här wid något hinder eller intrång gjöra. det skall och åligga ...re nämnda min K[är]a måg och dotter, at efter min död, wisa all möjelig omsorg emot min K[är]a son Relf Olsson, som sjuklig och swag är, så wida han då lefwer och det behöfwer, hälst om han dem sin andel i fastigheten, som förmodas lämna skulle. Hwilket alt i underskrefna anmodade wittnens närwaro stadfästes.

Kråkedahl den 4:de Augusti 1774

Ingrid Relfsdotter i Liråhs

Till wittne, efter Ingrid Relfsdotters egen anmodan.

Lars Anderstén                   Otto Lindberg

47. Bernt Olsson på Hättan kärar till Petter Andersson i Gåseknöde och Anders Persson på St.Dyrön att de som nu har halva hemmanet i Gåseknöde att de skall visa alla handlingar om detsamma. Eftersom Bernt anser att hans mor borde vara rätt ägare till ¼ vilket ho till honom ”transporterat”.

Svarandena visade upp följande handlingar;

1. Svarandenas svärfars far Per Olssons i Budalen, den 15/2 1711, köpebrev på ½ hemman Gåseknöde för 195 daler silvermynt.

2. Per Olsson till sin son Olof Persson, svarandenas svärfar, den 19/9 1741, upprättade testamente.

3. Olof Perssons 3 svågrars, den 26/6 1744, givna kvitto för deras hustrurs lösningssummor.

 

56. Inlämnades testamentet efter Anders Olsson på Klädesholmen, daterat 17/9 1759, till hans hustrus förmån.

 

70. Per Rasmusson i N.Bäck anhåller om att få sälja sina omyndiga söner Rutger och Anders Perssöners 2/12 eller hälften uti 1/3 Ö Sunna till högstbjudande. Han hade inlöst den ena 1/12 för sönerna i börd för 730 daler silvermynt.

Barnens närmaste ”mödernefränder” Knut, Mattis och Rutger Pettersöner på Olsnäs.

 

72. Ingavs testamentet som avlidna pigan Karin Eriksdotter [Nötsäter ?] gjort den 3/5 1775 till pigan Anna Persdotters förmån.

 

 

 

Hösttinget 20/11-8/12 1775

 

1. Instäms Maret Persdotter , mellan 19 och 20 år gammal, från torpet Torsdalen under Utäng samt den av henne utpekade drängen Bernt Pålsson, 20 år gammal,  på Björholmen för lönskalägesbrott. Hon födde en pojke som kallades Jon den 25/4 som senare avlidit.

Vid tinget var även Marets mor Karin Andersdotter bosatt på samma torp som dottern.

Målet uppsköts till nästa ting.

 

12. Tunnbindargesällen Henrik Sundström anklagas för att ha talat illa om tunnbindargesällen Thomas Westberg och hans hustru Maria Kristina Fogelgren på Ängholmen.

Följande vittnen nämns, tunnbindargesällen Nils Norgren på Koholmen, Samuel Muntelin på Söviken, skräddaren Anders Ljungström på Ängholmen, pigan Börta Mattisdotter i Knöde samt bokhållaren Johan Danielsson Westling på Ängholmen.

 

20. Konstaterades att Nils Toresson i Krossekärr blivit föreslagen till sockenskomakare och av tingsrätten utsedd till detsamma.

 

21. Inlämnades bouppteckningen efter avlidna Maret Olsdotter i Tyfta, daterad den 15/11 1775.

 

22. Kerstin Persdotter i Fagerfjäll protesterade övar att hennes son Petter Larsson utan hennes vetskap genom en köpehandling lagt beslag på all hennes lösa egendom.

Hon säger genom ett skriftligt inlägg daterat den 6/6 1775  att om han efter sin död skall visa upp en sådan så är den förfalskad.

Hon visar även upp ett testamente daterat 13/11 1775., som är till hennes måg Anders Eriksson och hans hustru, hennes dotter, Ingrid Larsdotters fördel.

23. Uppvisades ett testamente daterat den 23/1 1775 som Bengt Persson och hans hustru Karin Håkansdotter gjort till deras måg Alf Olsson och hans hustru, deras dotter, Anna Bengtsdotters fördel.

Bengt är nu död.

 

24. Uppvisades det testamente som Erik Andersson och hans hustru Maret Larsdotter i [Tyfta östergård] författat daterat den 22/5 1773.

Erik är nu död.

 

25. Ingavs det testamente son Per Nilsson och hans hustru Maret Persdotter på Klädesholmen gjort i början av oktober månad 1775.

Med följande tilläg som gjordes den 15/11.

Det framgår att så länge som Maret skulle vara ogift så sitter hon kvar i orubbat bo men om hon skulle gifta om sig så skall det enligt lag skiftas mellan henne och med Per Nilssons sammanavlade barn.

Hans dotter av förra giftet, Anna Persdotter, skall ärva 100 daler silvermynt, samt vad som i framtiden kan komma från hans föräldrar i Morik.

Om hustrun i framtiden skulle gifta om sig så skall husen som Per Nilsson byggt på Klädesholmen tillfalla hans barn med denna sin senare hustru.

 

32. Änkan Kerstin Relfsdotter i Stordal kärar till sin måg Petter Alexandersson i Säby [södergård] att hon vill återkalla den hemgift som hon gav till sin nu avlidna dotter Kristina Bengtsdotter samt den tredjedel i de utlånade pengarna som hon gav till honom vid arvskiftet efter hennes man Bengt Kristoffersson.

Petter kärar även han till sin svärmor angående bouppteckningen efter hans svärfar.

Kerstin Relfsdotter företeddes av hennes måg Jerp Andersson på Askerön. Petter Alexandersson berättade att de är förlikta med varandra.

Det berättas också att de barn som Petter och Kristina fick med varandra nu är döda.

 

33. Elin Andersdotter i Korphålan kärar till änka Anna Persdotter på St.Dyrön att hon skall påläggas att fullfölja sina åtaganden efter rättens dom den 3/3 1775.

 

34. Änkan Anna Persdotter på St.Dyrön kärar till Per Kristensson i Olsby att han måste upprätta skifte efter sina avlidna föräldrar.

Per Kristensson låter meddela till rätten att han ej kan infinna sig pga han är upptagen med att vara dräng hos Petter Larsson i Marstrand och befinner sig till sjöss i detta års sillfiske.

Per föräldrar var Kristen Helgesson och Anna Persdotter i Olsby, syskon var Bernt Kristensson  och Helge Kristensson gift med förenämnda Anna Persdotter samt Sigrid gift med Hans Ivarsson i Gunneby, Karin som nu är död var gift med nu avlidne Anders Börjesson i Gåre samt Anna, även hon död, men var gift med Hans Larsson i Kållekärr.

 

35. Bernt Torgersson i Bö kärar till Kristen Esbjörnsson på Klädesholmen och ber han berätta om han mottagit sin syster Malenas arv och förmyndarräkning av hans företrädare i förmynderskapet för henne.

Bernt berättar att han inte var ensam utan också representerade också avlidne Torger Östensson och Halvar Anderssons arvingar i Bö östergård. Vilka var änkan Börta Larsdotter, Lars Torgersson, Olof Torgersson, Olof Månsson i Röra, änkan Anna Rasmusdotter, Anders Halvardsson och Lars Halvardsson i Bö.

Kristen berättar att han av Torger Östensson mottagit sitt och sina syskon, Bernt Esbjörnsson Olof Esbjörnsson samt Elin Esbjörnsdotters, gift med stadstjänaren i Göteborg Anders Ahlbom, lösa farsarv, som var vardera 24 daler till sönerna och 12 till dottern.

Men att han aldrig fått den andra systern Malenas arv. Detta var arv efter deras far Esbjörn Kristiansson i Bö.

Malena är numera tjänstepiga i Göteborg med efternamnet Österberg.

 

46. Inlämnades bouppteckning efter avlidna Åsa Börjesdotter i Gåseknöde daterad den 13/7 1775.

 

80. Anders Hultengren, Bernt Hultengren och vaktmästaren Olof Nordqvist på sin hustru Katarina Hultengrens vägnar kärar till Anders Berntsson och hans hustru Helga Andersdotter i Häller med påstående att de skall bevisa med vad rätt dom brukar ¼ Häller som skall ha varit kärandenas avlidna moster Karin Bengtsdotters gård.

Länsman Anders Hansson säger sig ej känna till att någon vid namn Karin Bengtsdotter skall ha funnits på Häller, det som mest liknar detta är en vid namn Karin Bamsesdotter. Vidare att kärandena är för svarandena alldeles okända personer.

Kärandena ber att få återkomma vid nästa ting med bevis.

 

96. Inlämnades ett äktenskapsförord mellan uppsyningsmannen Mikael Koch på Rävlanda och Anna Vincentsdotter daterad 16/7 1775.

 

Extra syneprotokoll angående det Heås damm, där nämnes bl.a följande personer;

1. hustru Sigrid Ambjörnsdotter, 78 år gammal, född på L:a Sibräcka.

2. Britta Olsdotter i Siröd, 58 år gammal, uppfödd i Önne.

3. Olof Ambjörnsson i Sibräcka, 76 år gammal, född på L:a Sibräcka.

4. Simon Ivarsson, 76 år gammal, född i Gunneby, flytade för 14 år sedan från Tjörn.

5. Relf Nilsson i Hovlanda, 63 år gammal.

6. Anna Jönsdotter i Haketorp, 80 år gammal, tjänade för 60 år sen i Höggeröd.

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2009-10-09
 

Webbmaster: Anders Ryberg