Domboksutdrag för Tjörn 1771 - 1773

 

Från Orust och Tjörns häradsrätt AIa:24 1771-73

 

Vintertinget 11-25/3 1771

 

4. Ogifta Karin Eriksdotter på Klädesholmen instäms av länsmannen Anders Hansson tillsammans med den av henne angivne Nils Larsson på Tjörnekalv för lönskalägesbrott. Detta medförde att hon födde en flicka. Målet uppsköts till nästa sommarting. (se mål nr.10)

 

9. Inlämnades det testamente som de avlidna Anders Börjesson och hans hustru Karin Kristensdotter i Gåre författat till hans systerdotter Anna Larsdotters förmån

 

12. Nils Larsson på Tjörnekalv erkänner nu sitt faderskap till Karin Eriksdotters på Klädesholmen flickobarn. (se mål nr.4).

Karin berättar att hennes bar dött 6 veckor före julhelgen 1770. Flickan föddes den 19/6 1770.

Båda döms till böter, dessutom skall Nils betala 12 daler till Karin för det att hon i onödan tvingats till att inkalla 3 st vittnen.

 

25. Nils Nilsson i Tolleby västergård såsom förmyndare för avlidne Olof Nilssons ibm 3 st omyndiga döttrar kärar till Per Olsson i Dyreby. Att han tillpantat sig av de omyndigas mor Regina Nilsdotter och styvfar Nils Jonsson hennes 1/24 Tolleby västergård och att han nu skall avstå till de omyndiga barnen deras bördsrätt. Parterna träffade en förlikning där han avstod detta mot att han fått betalt för sin pant.

 

31. Jon Andersson i Bäck och Anders Berntsson i Toftenäs kärade på egna och samtliga medintressenters vägnar till redarna i en annan sillnot Sven Olsson, Per Olsson, Rasmus Tollesson och Nils Olsson i Morik samt Nils Nilsson och Olof Andersson i Tolleby. För att de kastat sin sillnot så vårdslöst vid berget Ed på Klädesholmen så att kärandena ej kunde ta iland sin sillnot utan att större delen av den sill som var däri gick förlorad.

 

36. Elin Olsdotter i Korsgård, Ödsmål sn, har vid föregående ting  visat att hon blivit lägrad under äktenskapslöfte på hösten 1761 på Olsby i Stenkyrka sn av ogifta sjömannen Bernt Kristensson  från Olsby vilket han vidgått i en skriftlig inlaga daterad i Brunskär 19/6 1762.

Samt ”therefter den 12 påföljande Sept: för hans fästeqwinna kyrkotagen”. I anledning av detta och att Bernt Kristensson farit till sjöss ”till utrikes orter” i juni månad 1762 utan att sedan återvända eller höra av sig så att någon kan säga om han lever eller inte.

Rätten hänvisar saken till Domkapitlet i Göteborg för att döma ut skiljobrev mellan Elin och Bernt.

 

38. Uppvisades testamente efter avlidne Anders Svensson i Röra  och hans hustru upprättade den 10/5 1765.

 

40. Inlämnades bouppteckning efter Nils Eriksson på  Gläshed, daterad 25/2 1769.

 

41. Inlämnades testamente där avlidne Jerp Persson i Kärrslätt sagt att hans döttrar skall ärva lika med sönerna, enligt en bevittnad skrift av Sven Hansson och Rasmus Berntsson i Kärrslätt daterat den 8/3 1771.

Samt efter änkan Gertrud Nilsdotter på Klädesholmen, ett muntligt testamente enligt en bevittnad skrift av Nils Gunnarsson på Klädesholmen och Olof Andersson på ”Holeby”. Där det står att dottern Maret Persdotter skulle ärva, daterad den 18/1 1770.

 

89. Inlämnades följande handling

Sedan min moder Anna Hansdotter i Kråssekjärr något före dess död till min kära Syster Anna Olsdotter testamenterat all den val och rätt, som hon då äga i Sju och ett halft öresbohljord i Kråssekjärr, ty är jag Pär Olson i Kråssekjärr med min bemälte kära Syster i wänlighet så öfwerenskommen , att hon lika stor lott och dehl med mig i all den fastighet, som wi ärfwa kunde efter wåra afledne föräldrar och Syskon, för sig och sine arfwingar bekomma och besittja skall, dock att hon efter öfwerenskommelse skall till mig betala nittijo dahl:r s:rmt för den rina dehl son jag kunde ärfwa mer än hon i denna fastighet, så att wi lika stor dehl taga skall, i hus, jord, åcker, äng, qwarn och qwarnställe och alla gårdsens tillhörigheter, som till denna gårdepart 7 ½ öresbohl jord i hela skattehemmanet hörer och lyder”…………..

Undertecknat i Krossekärr den 24/11 1770 av Per Olsson och Anna Olsdotter i Krossekärr samt av Anna Olsdotters farbror Mattis Andersson i Krossekärr.

 

116.  Uppvisades det testamentariska förordnade som Per Andersson i Rösselvik och Anna Nilsdotter i Gåre den 28/2 lämnat efter avlidne Anders Börjesson och Karin Kristensdotter i Gåre, till deras dotter Annika Andersdotters förmån att hon skall ärva lika som sina bröder.

 

 

 

Sommartinget 23-30/5 1771

 

1. Anna Stina Hägg, 16 år gammal, anklagas för tjuveri hos Thomas Westberg på Ängholmen, vilket skall ha skett på Kristi Himmelfärdsdagen. Thomas Westberg hade åtagit sig att ta hand om flickan då hennes mor Anna Persdotter, från Närke, ”medan modern på bygden sökte sitt bröd, någon tid och till hennes återkomst”.

Flickan uppgav att hon är född i Närke och hennes föräldrar var fältväbeln Johannes Hägg (Hag) och Anna Persdotter.

Hon döms till fängelse i 8 dagar på vatten och bröd.

 

4. Uppvisdes testamentet efter Anders Trulsson och hans hustru Gunnur Nilsdotter på Klädesholmen, till deras son Nils Anderssons förmån, daterat 4/12 1764. Gunnur Nilsdotter är nu död.

 

8. Ogifta Malin Larsdotter i Rönnäng, 40 år gammal, var instämd för lönskalägesbrott, hon födde en ännu levande flicka på skärtorsdagen. Hon säger att det skedde på Göteborgs varv med en för henne okänd sjöman.

 

16. Hans Larsson i Kråkedal på sin hustru Börta Jerpsdotters vägnar, Helge Jerpsson i Styrdalen, änkan Anna Jerpsdotter i Fossa och Eskil Rasmusson i Spjärr på sin hustru Ingeborg Simonsdotters vägnar kärar till Markus Göransson i Kållekärr för att han skall visa upp de handlingar som rör hans åtkomst till det av honom numera bortbytta ¼ Kållekärr.

Svarandens ombud Per Håkansson i Habborsby visade en handling från den 6/2 1744 då Olof Jerpsson på Hanekullen sålt detta hemman till Markus Göransson, som hade sin grund i ett skiftesbrev från den 29/1 1735, för 334 daler silvermynt.

Även denna rätts fastebrev från den 28/1 1746.

 

20. Uppvisades en skriftlig redogörelse, daterad den 27/3 1771,  på det testamente som  avlidna hustrun Regina Olsdotter i Tyfta östergård gjort till sin man Kristian Nilsson och deras båda sammanavlade barn den 24/3 1771.

29. Klockaren Bernt Relfsson i Mällby kärar till Hans Tollesson i Kållekärr för att få en avskrift på dess hustru, kärandens faster, Kerstin Björnsdotters fastebrev på ¼ Kållekärr.

 

39. Olof Månsson på Klädesholmen kärar till sin svåger Lars på Myrarne angående en skulfordran på 40 daler.

 

41. Uppvisades bouppteckningen efter Olof Nilsson på Klädesholmen daterad 24/4 1771.

 

 

 

Hösttinget 17-26/10 1771

 

2. Ogifta Anna Maria Johansdotter från torpet Torsdalen och drängen Alf Olsson i Stordal var instämda för lönskalägesbrott. Hon födde den 22/5 1771 en ännu levande pojke. Tingsrätten friar Alf från detta.

 

5. Malin Larsdotter i Rönnäng (se föregående ting , mål nr.8) har ändrat sig och säger nu att det var hennes förre husbonde änkemannen Anders Andersson på St.Dyrön som var far till hennes barn, som fortfarande lever. Han var gift vid den tiden som lägringen skall ha skett, han hade nyss blivit änkeman den 7/5 1771. Målet uppsköts till nästa ting.

 

8. Hustru Ingeborg Larsdotter på Klädesholmen kärar till Anna Persdotter ibm angående en särk som svaranden skall ha sagt att käranden tagit från henne.

 

9. Olof Olsson i Aröd kärar till Elsa Larsdotter därstädes för att hon skall ha kallat kärandens dotter Karin hora. Elsa infann sig inte till tinget. (se mål nr.58)

 

17. Uppvisades Anders Olssons i Olsnäs testamente daterat den 14/1 1758 till dess hustru Olug Kristensdotters förmån.

Uppvisades även Olof Perssons och hans hustru Johanna Lorentsdotters inbördes testamente.

Ingavs även testamentet efter avlidna Kerstin Simonsdotter på Klädesholmen, till hennes man Hans Hanssons fördel.

 

19. Anders Persson i Häller har på sin hustru Karin Persdotters vägnar instämt sin gårdskvinna hustru Regina Nilsdotter för att hon skall ha anklagat kärandens hustru för att ha mjölkat svarandens kor.

Svarandens man Bengt Arvidsson infann sig till tinget för att föra sin hustrus talan. Kärandens lilla dotter Ingrid och hennes halvsyster Elin omnämns i vittnesmålet.

 

34. Inlämnades bouppteckning efter Anders Börjesson och hans hustru Karin Kristensdotter i Gåre.

 

35. Lars Kurtsson i Tålleby östergård kärar till sin gårdsgranne Lars Bjönnesson för att han skall ha överfallit käranden och hans hustru Börta Andersdotter.

Lars kärar även till den 16 årige gossen Lars Olsson i Tolleby för att han vid samma tillfälle skall ha slagit hans hustru i ansiktet. För Lars Olsson inställde sig hans far Olof Jönsson.

Parterna förliktes vid rättegången.

 

38. Anders Andersson och Hans Ivarsson i Gunneby samt Helge Kristensson på St. Dyrön och Per Kristensson i Olsby som förmyndare för avlidne Anders Börjesson och hans hustru Karin Kristensdotters samtliga bar Petter, Kristen, Anders och Annika i Gåre till Anders Börjessons systerdotter Anna Larsdotter. Angående innehållet i testamentet efter dessa makar där Anna skal ha ärvt för att hon i 14 år varit i tjänst där och då tagit hand om dessa makar.

 

47. Inlämnades en bevittnad avskrift daterad den 14/9 1771 angående det testamente som avlidne Nils Andersson och hans hustru Regina Persdotter i Morik gjort till sin dotter Annika Nilsdotter och mågen Nils Karlssons i Restad [Hålta sn] förmån.

 

58. Målet mellan Olof Olsson i Aröd och Elsa Larsdotter återupptogs (se mål nr.9).

För svaranden Elsa Larsdotter inställde sig hennes man Jakob Arnesson i Aröd och uppvisade en skriftlig förening parterna emellan.

 

59. Änkan Maret Arvidsdotter i Rösseldalen kärar till Jakob Andersson i St. Huseby angående en skuld som han har från ett lån som hennes avlidne man Sven Persson gett till Jakob.

 

65. Rasmus Tollesson i Morik kärar till Nils Nilsson i Tolleby för att han på sina pupillers vägnar av pantemannen Per Olsson i Dyreby inlöst ¼ Tolleby från hans styvfar och mor Nils Jönsson och Regina Nilsdotter. Målet gäller 1/24 i den del som var pantsatt och att Rasmus var långivare.

 

69. Samtliga arvingar efter avlidne Simon Olsson på Klädesholmen kärar till Hans Rasmusson ibm angående en skuld på 7 daler silvermynt.

 

71. Olof Karlsson i Hålan kärar till sin far Karl Båhlsson på Staffansholmen angående en skuld på 18 daler silvermynt.

 

75. Samtliga arvingar efter avlidne Simon Olsson på Klädesholmen kärar till Torbjörn Nilsson ibm angående en skuld på 10 daler silvermynt.

 

76. Samtliga arvingar efter avlidne Simon Olsson på Klädesholmen kärar till Halvard Andersson ibm angående en skuld på 2 daler silvermynt.

 

 

 

 

Vintertinget 4-12/3 1772

 

3. Uppvisades testamentet efter avlidne Olof Olsson i Röra, daterat 3/6 1759, till sin styvdotter Malin Jönsdotter och hennes man Olof Bjönnessons fördel.

 

4. Uppvisades testamentet efter avlidne Jöns Svensson i Dyreby till hans moster Börta Persdotters i Dyreby fördel.

 

5. Olof Larsson i Kuballe, Olof Jakobsson i Bräcke, Olof Andersson på Klädesholmen, Klement Arnesson Mölnebo, Jakob Arnesson i Aröd och Per Persson i Fagerfjäll på sina hustrurs vägnar samt Olof Olsson i Aröd och Sigrid Olsdotter i Stansvik på sina egna vägnar kärar till Olof Bjönnesson i Röra att han skall uppvisa all de handlingar som rör svarandens åtkomst till ¼ Röra. Denna ¼ har kärandenas avlidne farbror och morbror Olof Olsson tidigare varit ägare till. Han visade upp följande dokument.

1. Olof Olssons, kärandens hustrus styvfar, den 29/6 1759 upprättade och den 9/10 1759 uppvisade testamente, där han testamenterar all sin lösa och fasta egendom till sin styvdotter Malin Jönsdotter och hennes man Olof Bjönnesson mot att de försörjer Olof Olssons ”wanwettige” son Kristoffer Olsson.

2. Denna rätts uppbud på ¼ Röra till Olof Bjönnesson den 10/3 1766, 22/5 1766 och 22/10 1766.

3. Det utfärdade fastebrevet från den 23/10 1767.

 

9. Omtalades att Olof Olsson i Röra dog i oktober 1771.

 

16. Togs på nytt upp målet mellan ogifta Malin Larsdotter i Rönnäng och den av henne utpekade mannen, numera änklingen Anders Andersson på St.Dyrön. Hon har berättat att de var tillsammans i en båt flera gånger och att de då hade samlag. Malin hade kallat som vittne Truls Sörensson och Nils Toresson i Bäckevik, men lät meddela att Truls Sörensson nylige avlidit.

Nils berättar att han på sommaren 1770 från ”Börsewiksfiolen” set folk i en båt som låg och fiskade men om det var 2 eller flera personer kunde han ej säga. Det var svårt att se eftersom förseglet var uppe och skymde båten.

Tingsrätten dömer att Anders Andersson går fri i detta mål eftersom bevisen saknas och att han nekar till brottet, Malin döms till böter på 5 daler silvermynt.

 

18. Anders Persson i Häller på sin hustru Karin Persdotters vägnar kärar till sin gårdsgranne Bengt Arvidssons hustru Regina Nilsdotter för att hon påstått att kärandens hustru Karin skall ha mjölkat Reginas kor.

Kärandena uteblev och lät meddela genom kronolänsmannen Anders Hansson att de en längre tid legat sjuka och inte kan infinna sig på tingsstället.

Målet uppsköts till nästa sommarting.

 

19. Uppvisades bouppteckningen efter avlidna hustrun Anna Persdotter på St. Dyrön, daterad den 18/5 1771.

 

21. Inlämnades bouppteckningen efter avlidne Jona Henriksson i Åkervik, daterad den 27/12 1771.

 

22. Inlämnade en bevittnad avskrift på testamentet efter avlidne Jonas Henriksson i Åkervik och hans hustru Elsa Katarina Knutsdotter som de den 21/10 1771 upprättat.

 

27. Inlämnades en bevittnad avskrift, daterad den 24/2 1772, på det muntliga testamentet efter avlidna hustrun Helena Månsdotter på torpet Myrarne (under St.Sibräcka), som hon gjort till sin man Lars Jonssons fördel.

 

28. Förmyndaren för Regina Nilsdotters omyndiga döttrar Annika och Amborg Olsdöttrar i Tolleby, Nils Nilsson vill ha reda på hur mycket som han skall betala för dessa barns uppfostran. Svar kommer att erläggas vid nästa ting.

 

64. Änkan Karin Berntsdotter i Hoga till sin svärfar Jöns Rasmusson i Assletorp samt till förmyndaren för hennes barn Olof Hansson på Rossön att hon anser sig berättigad att ur ¾ av 5/4 hemmanet Hoga få 800 daler silvermynt som hennes avlidne man Hans Jönsson uppburit ifrån försäljningen av hennes arvedel i Röra på Tjörn och som senare användes för att inlösa jorden i Hoga. Skiftet efter hennes man var den 24/1 1771. (Anm. hon är dotter till Bernt Nilsson och Amborg Ambjörnsdotter i L:a Sibräcka)

 

 

 

 

Sommartinget 26/5-4/6 1772

 

8. Kronolänsmannen Anders Hansson kärar till änkan Guru Helgesdotter i Bö och den av henne utpekade ”häfdasmannen” drängen Lars Kristoffersson i Bö.

Detta skall ha skett på kronoskattehemmanet Bö vid midsommartiden förra året och som resulterade i att hon födde en pojke som ännu lever den 18/3 1772.

Han nekar till detta och säger att han under den tid han vistats med Guru aldrig ”haft minsta beblandelse”.

Eftersom han nekar till detta brott så frias han medan Guru dömdes till att böta 5 daler silvermynt.

 

25. Inlämnades bouppteckning efter avlidna hustrun Börta Jakobsdotter i Bäckevik, daterad den 4/5 1771.

 

27. Per Olsson i Häle som är ägare till ½ hemman Hällebäck anhåller om förbud för hans granne att släppa sina getter på Hällebäcks ägor.

 

31. Inlämnas en avhandling där Kerstin Persdotter i Fagerfjäll säljer  sin rätt i ¼ Fagerfjäll och den lösa egendomen till sin son Petter Larsson och hans hustru Anna Persdotter för 300 daler silvermynt, daterad den 27/4 1772.

 

61. Inlämnades följande;

”Anno 1772 den 2 Januarii då war underskrefne Syskon sammankallad i uti Mårig till att göra en wänlig förening och liquidation oss emellan, nämligen så behåller Nils Carlson och Anicka Nilsdotter i mellan Redstad alt thet the har fådt och bekommit i Mårig, så wi och wåra barn och arfwingar antingen nu eller i framtiden intet har något mera att fordra antingen i Mårig eller Bö, både för löst och fastigheterna, som wi med wåra egna händer bestyrker.

änkan Regina Pehrsdotter i Mårig.

Sönerna Pehr Nilsson på Klädesholmen, Lars Nilsson i Nohlwig, Sven Nilsson och Anders Nilsson i Mårig.

Döttrar och mågar Helena Nilsdotter på Kalfven, Märta Nilsdotter i Nohlwig.

För omyndiga Pigan underskrifwer Pehr Nilsson på Klädesholmen

såsom wittne underskrifwer Jon Tolleson i Råsiö, … Gryta på Rörtången.

hwilka uppå begäran till all den kraft och wärkan, som laglig wara kan ord ifrån ord i domboken infördes, och hwaröfwer detta wederbörande till bewis genom utdrag af Protocollet meddelt warder”.

 

65. Inlämnades en bevittnad avskrift av det testamente som nu avlidne Karl Båhlsson och hans hustru Börta Nilsdotter gjort till sin yngsta dotter Inger Karlsdotters fördel.

 

 

 

 

 

Hösttinget 20-29/10 1772

 

3. Kronolänsmannen Anders Hansson kärar till Elin Trulsdotter i Köleröd och den av henne utpekade lägersmannen Rutger Pettersson i S. Bäck för lönskalägesbrott. Detta resulterade i en flicka som föddes den 22/5 1772. Målet uppsköts till nästa ting.

 

10. Jakob Larsson i Dyreby på sin hustru Elsa Jonasdotters vägnar kärar till sin svärmor Elsa Katarina Knutsdotter i Åkervik på egna och sina omyndiga barns vägnar samt hans svågrar Knut Jonasson i Höggeröd, Henrik Jonasson i Viken och Hans Larsson i Kållekärr på sin hustrus Annika Jonasdotters vägnar.

Jakob vill få det testamente som hans svärföräldrar Jonas Henriksson och Elsa Katarina Knutsdotter upprättat den 27/10 1771 förklarat som ogiltligt. Dessa parter lät meddelat att de kommit överens i en vänlig förlikning.

 

11. Jordägarna i Tyft, nämndemannen Erik Olsson i Tjärna, Rasmus Relfsson i Aröd, Olof Olsson i Häller och Anders Olsson i Tyft kärar till samtliga jordägare i Kållekärr, Hans Tollesson, Hans Larsson, Anders Olsson och Olof Jonsson i Kållekärr samt Olof Larsson i Gunneby.

Kärandena begär att svarandena skall för rätten visa med vad laglig rätt de innehar och brukar Ulebergs ödegärde. För Olof Jonsson i Kållekär så inställde sig hans hustru Kerstin Larsdotter.

 

12. Anders Göransson på Röa kärar till Ingegerd Rasmusdotter och hennes far Rasmus Tollesson i Morik angående det underhåll på 32 daler som Anders blivit pålagd för en barnafödsel.

Den flicka som det gäller är nu 9 år gammal och Anders menar att hon ”förmodas redan then ålder upnått, at thet sig siälf nära bör och kan”. Han vill att flickan flyttar till hans hus så att han kan föda henne lika som sina egna barn och att han då vill slippa att betala till Ingegerd.

Parterna förliktes att Anders skall betala underhåll ytterligare 3 år och då med 10 daler per år.

 

25. Anders Bryngelsson i Grinneröd kärar till sin svåger Nils Larsson i Surdal angående det testamente efter hans hustru, Anders halvsyster, Olug Bryngelsdotter och vill få det förklarat ogiltigt. Parterna inställde sig och visade upp en förlikning.

 

29. Inlämnades testamente efter avlidne drängen Per Olsson i Krossekärr daterat den 23/5 1772, till hans syster Anna Olsdotter och hennes man Anders Larsson! [Persson] i Krossekärr.

 

35. Inlämnades det testamente som Olof Andersson Stor och hans hustru Sigrid Rasmusdotter  på Klädesholmen gjort den 29/2 1772, Olof är nu avliden.

 

60. Kristoffer Andersson i Röra, Bengt Håkansson i Kyrkefjäll samt Helge Björnsson i Mölnebo på sin hustru Maret Nilsdotter vägnar kärar till Olof Bjönnesson och hans hustru Malin Jönsdotter i Röra för att få ändring i det testamente som avlidne Olof Olsson i Röra gjort den 10/1 1766.

Kärandena hävdar ”arvstäkt” efter sin moster, den avlidne Olof Olssons hustru, Ingrid Kristoffersdotter och menar att Olof ej haft rätt att testamentera bort hustruns giftorätt i boet.

Svarandena uppvisar Olof Olssons testamente daterat den 23/6 1759 där han efter sin död vill att hans styvdotter Malin Jönsdotter och hennes man Olof Bjönnesson skulle ha den ¼ Röra som han 1738 inlöst till skatte från krono. Detta mot att de tog hand om Olof Olssons enda arvinge, sonen Kristoffer Olsson. Samt även det ändrade testamentet från 10/1 1766.

70. Elias Olsson i Bäck kärar till sin avlidne bror Per Olssons änka Kerstin Hansdotter i Dyreby för att få den del som Per Olsson på sina medarvingars vägnar mottagit den 12/7 1756 från deras svåger Jon Persson i Ellingsröd.

Svaranden kom ej till tinget med anledning av att det ej hade utsetts någon förmyndare för hennes omyndiga dotter Anna Persdotter. Rätten tillförordnar Hans Olsson i Kebene som förmyndare för denna flicka.

 

71. Elias Olsson i Bäck kärar till sin avlidne bror Per Olssons änka Kerstin Hansdotter i Dyreby angående det lösöresarv som syskonen fått enligt skiftesbrevet den 19/4 1754 efter fadern Olof Larsson nu skall frånskiljas hennes avlidne mans egendom så att varje arvinge nu kan få sin del.

 

79. Samtliga arvingar efter avlidne Klement Olsson i Tönsäng kärar till Anders Nilsson i Bö hus angående en skuld på 3 daler silvermynt, vilket härrör från en auktion. Svaranden uteblir och döms till böter.

 

95. Änkan Guru i Fosseröd hus kärar till rotebåtsmannen Hans Björn angående en skuld på 4 daler 24 öre silvermynt.

 

101. Tingsrätten fastställde taxan för gästgiverierna på Orust och Tjörn;

”En måltid mat af husmanskost                                    12 öre

En D:o bättre tillagad af fler rätter                               20 öre

En kanna godt franskt win                                                    3 daler

En kanna godt öhl                                                         12 öre

1 dito sämre                                                                   8 öre

1 dito swagöhl                                                                6 öre

För säng och nattläger, hwarje person                         4 öre

1 dito bättre säng wäl uppbäddad                                 6 öre

För lius som brinner i 3 á 4 timmar                               3 öre

För behörig warma i hwart rum särskilt                       4 öre

1 kanna Blandkorn                                                        8 öre

1 kanna miöl af samma slag                                          8 öre

1 dito hafre                                                                    7 öre

1 dito miöl deraf                                                            7 öre

1 Lisspund hö                                                                 10 öre

1 dito långhalm                                                              7 öre

1 Liss:pd biugghalm                                                       7 öre

1 skålpund såcker                                         1 daler      8 öre

1 kanna godt franskt brännewin                   4 daler      16 öre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vintertinget 4-10/3 1773

 

21. Rasmus Rasmusson i Mölnebo kärar till sin bror Erik Rasmusson i Hålan för att ställa honom till ansvar för att ha sålt ett ”Torfhus” samt för att ha huggit bränne i Mölnebo kärr efter att han sålt sitt ¼ hemman Mölnebo. Svaranden var ej på plats utan i stället hans hustru Anna Karlsdotter. Hon erbjöd sig att betala skadestånd på 8 daler vilket käranden nöjde sig med.

 

33. Tore Persson och Börta Persdotter i Dyreby anhåller att eftersom Per Olssons änka Kerstin Hansdotter i Dyreby är sjuklig få avlägga den ed som dom var pålagda efter dom i Inlands Fräkne häradsrätt den 27/1 1773 hemma i deras hus.

Rätten biföll denna ansökning och nämndemännen Per Håkansson i Habborsby och Erik Olsson i Tjärna skall besöka deras hus för att ombesörja detta.

 

34. Uppvisades en arvsförening lydande;

”Emedan Carl Jonsson i Böö Wästergården Stenkyrcka Sochn, genom den timmeliga döden aflidit, och han i lifstiden, enligt sin afledna halfbroders Simon Erickssons willja och förordnande, förundt sin dotter Anna Carlsdotter, någon förmån framför de andra Barnen, i anseende til det arf, hon skulla komma til af efter honom utniuta; så hafwer iag underteknade Carl Jonssons änka och barn, i samråd med wår närmaste anhörige, hwilken ock tilkommer at hafwa tilsyn wid Barnens rätts befordran, på detta efter följande sätt, i wänlighet öfwer ens kommit:

1:mo Skall Enckan Jngeborg Pärsdotter, såsom moder i huset, i sin lifs tid behålla och Disponera all både Fast och lös egendom, så wida hon blifwer i Enckioståndet.

2:do Skall Anna Carls dotter hafwa Femhundrade dahl:r s:rmt utom lott och byte och sedan wara lika deltagare med sina bröder uti alt både Fast och löst arf, så at ingen skilnad blifwer emellan Broder- och Syster-lott, ware sig antingen uti behollen egendom, eller infordringar, eller skuld.

3:tio Skoladesse femhundrade dahl:r s:rmt tagas utur halfwa hemmanet Backa i Askims härad belägit, uti hwilken egendom Anna Carls dotter enligt både sin afledne halffarbroders och sin fasters willja ägde förmånsrätten, om den lagligen blifwit beräk[n]ad.

4:to Om Anna Carls dotter skulle genom giftermål blifwa försörgd, förrän modern Jngeborg Pärs dotter genom döden borttgår så skall hon Anna Carls dotter straxt utbekomma the afwen omtalte 500 d[aler] s:rmt men den andra arfwen skall stå odelt til Jngeborg Pärs dotters död.

5:to Skall Anna Carls dotter, om hon will utlösa sina Bröder utur Backa, wara äfwen så berättigad, som någon af Bröderna, at emot lösningspänngar beholla samma Fasta egendom.

detta försäkra wij med wåra händers under skrift, som skiedde i Bö Wästergården den 3 Martu 1773.

Jonas Carlsson                                         Jngeborg Persdotter

i Bö Wästergl:                                           i Böö Wästergården

Såsom de omyndigas närmaste anhörige å Fäderne sidan under skrifwer

Hälje Nilsson

i Tubberöd

Såsom tilkallade wittnen underskrifwa

Hans Helgesson                                        Lars Christophersson

     i Bö Nedergl:                                                  i Böberg

Olof Christophersson

i Böberg.

42. Förmyndaren för avlidne Karl Båhlsson på Staffansholmen omyndiga dotter Ingrid Karlsdotter, Olof Jonsson i Tyfta, kärar till rotebåtsmannen Olof Frimodig i Gåseknöde. För att få tillbaka 2 marker ullgarn och ett par strumpor som han och hans hustru fått till färjning av kärandens pupills avlidna föräldrar. Svarandena inställde sig i rätten och lovade att återlämna dessa saker.

 

44. Olof Karlsson i Hålan kärar till sin halvsyster Ingrid Karlsdotters förmyndare, Olof Jonsson i Tyfta, för betalning av 20 daler silvermynt i landskyld samt återlämning av ett silverspänne och en grön kjol. Käranden blir tillsagd att i stället göra samma talan mot sin svåger Erik Rasmusson och hans hustru Anna Karlsdotter.

 

66. Änkan Börta Larsdotter på Skedet kärar till Jakob Larsson på Ängås rörande de obligationers avräkning som svaranden i avräkning på köpeskillingen för tredjedelshemmanet Ängås kan ha inlöst. Käranden begär att svaranden skall visa kvitton på dessa. Svaranden hävdar att detta hemmansdel skall ha tillhört kärandens avlidne man och efter honom hans barn, vilket i så fall skall röra dessa barns förmyndare och ej modern.

 

67. Änkan Börta Larsdotter på Skedet kärar till sin bror Erik Larsson för att erhålla sin arvslott efter modern Elin Eriksdotter, eftersom ingen bouppteckning ännu gjorts så anmodas svaranden att genast ombesörja detta.

 

68. Omtalas att Johan Jakobsson i Kuballe avlidit.

 

73. Förmyndaren för avlidne Per Olssons i Dyreby omyndiga dotter Hans Olsson i Kebene vill ha rättens tillstånd att sälja hennes ärvda 2/3 i ¼ hemman Surdal eftersom detta har en så stor skuld att räntan ej kan betalas av arrendet. Rätten hänvisar målet till nästa ting då den omyndigas fädernefränder kan komma med ett utlåtande.

 

75. Inlämnades följande testamenten:

1. Efter avlidne Anders Persson daterat den 26/2 1773 och bevittnat av Hans Helgesson i Bö.

2. Efter avlidne Jon Persson i Bö daterat den 26/2 1773 till sin äldsta sons fördel.

3. Efter avlidne Olof Andersson i Tyfta, daterat den 26/1 1773, till sin måg Per Andersson.

 

84. Regina Nilsdotter i Tolleby kärade till förmyndaren för hennes 2 omyndiga barn Amborg och Annika Andersdöttrar, Nils Nilsson i Tolleby, för att av honom få en förmyndarräkning.

 

98. Omtalas att Jon Torbjörnsson i Mollesund och Olug Larsdotter på Hovlanda mark har ett oäkta barn tillsammans. Han vill nu ha detta barn till sig för att sköta och uppfostra annars vill han ej betala något underhåll för detta barn. Svaranden skall ej ha något att erindra mot detta.

 

101. Delägarna i Gunneby vadlag, Olof Svensson i Tyft, Hans Svensson i Gläshed, Anders Andersson och Olof Andersson i Gunneby, Ivar Ellertsson i Habborsby, Olof Ellertsson på Svanvik mark samt Hans Johansson Kock på Rävlanda kärar till Karl Olsson på Klädesholmen dör att han skall redovisa de 380 daler silvermynt som parterna gemensamt haft att fordra av Anders Österling på Tjörnekalv för såld färsk sill. Detta var försäljning för år 1767 till saltning av sill. Även vill de ha betalt för ett ”Boxsäcks uhr och en waduk” som Österling hade lämnat till svaranden.

Svaranden uppvisade det skuldbrev som Österling skrivit den 28/10 och 6/11 1767 till Gunneby vadlag på sammanlagt 380 daler silvermynt. Dessa skuldbrev var även undertecknade av handelsmannen i Marstrand O. Rosenberg, där han även erkände sig ha fått originalen av svaranden och skickat dom till Herr Hockell i Norrköping för att nyttjas i Österlings konkurs.

 

105. Elias Olsson i S.Bäck kärar till sin svägerska Kerstin Hansdotter i Dyreby samt förmyndaren för hennes omyndiga barn, Hans Olsson i Kebene, angående en skuld på 150 daler silvermynt.

Käranden uppvisade en dom från 14/6 1756 där Jon Persson i Ellingsröd för ¼ där utfäst sig att betala till käranden och hans mor Börta Hansdotter samt hennes barn Per Olsson, Hans Olsson och Elin Olsdotter 150 daler silvermynt. Vilket också kärande svaranden, änkan Kerstin Hansdotters man, Per Olssons kvittens från den 3/5 1758 utvisar. Där han bekände att han av sin svåger Jon Persson fått denna summa på sin mor och alla syskons vägnar.

 

 

 

 

Sommartinget 21-29/5 1773

 

7. Jöns Björnsson på L:a Skogen [Kareby sn] kärar till Jakob Larsson i Dyreby [västergård] för att erhålla sin hustrus innestående farsarv.

Käranden uppvisade ett vittnesmål som Per Olsson i Dyreby och Anders Bryngelsson i Grinneröd gjort den 18/9 1770, där svaranden åtager sig att betala till kärandens hustru Gertrud Larsdotter 400 daler silvermynt. Svaranden bestrider sanningshalten i denna. Rätten hänvisar målet till nästa ting.

 

11. Pigan Ingeborg Svensdotter i Gläshed kärar till avlidne Nils Erikssons arvingar i Gläshed, Erik Nilsson, Jonas Nilsson och Per Nilsson i Gläshed, Erik Persson i Tolleby samt Per Persson i Skår för en skuld på 53 daler silvermynt.

 

23. Anders Larsson i Rönnäng på sin hustru Maria Trulsdotter och på sin pupill och svägerska Anna Trulsdotters vägnar kärar till deras svåger Olof Persson och hans hustru Kerstin Trulsdotter i Bäckevik att de måste styrk riktigheten i bouppteckningen efter fadern och svärfadern Truls Sörensson daterad den 14/8 1772. Svarandena uppger att de av glömska ej hade upptagit att det fanns 3 tunnor korn i boet efter Truls Sörensson.

 

25. Inlämnades följand testamente:

1. Efter avlidne Olof Olsson i Aröd, enligt skriftlig redogörelse från den 26/4 1773.

2. Efter Olof Åhsboms avlidna hustru Ingeborg Simonsdotter på Klädesholmen, enligt skriftlig redogörelse från den 7/5 1773.

 

31. Bernt Bjönnesson i Surdal kärar till Bengt Andersson i Stordal för att han skall visa alla dokument som styrker hans åtkomst till kvarnstället Surdals damm kallat. För käranden så inställde sig hans bror Olof Bjönnesson och meddelade att parterna var förlikta med att Bengt Andersson sålt till Bernt Bjönnesson hälften i hans kvarnställe Stordal kvarnfors kallad.

 

37. Till laga answar för åtskillige dels med och dels utom inbrott begångne snatterier, hafwer Crono Länsmannen Anders Hansson låtit inkalla gossen Lars Larsson från Skållunga i nordre härad, hwilcken för domstohlen framkallades, och efter nödfångna förmaningar att upriktigt uppenbara och tillkjännagifwa sina i förbemälta måtto åkjärade brott, berättade som följer:

thet han, ungefärligen 18 år gammal, född på ett torp wid namn Högen under hemmanet Skållunga af föräldrarne Lars, och modern Maria, förmedelst sin fattigdom varit nödsakad at genom tiggerie på bygden söka sin föda, och th under samma tid, enär han för 3ne weckor sedan wistats på Tjörns land, ärkjänner han sig hafva begådt nedannämnde snatterier:

1mo utur en wid Halsbäcke strand liggande och Nils Hansson tillhörig backebåt hafwer Lars Larsson först i denna månaden med en fiskekläpp, upbrutit Ett i båten stående låst skrin, samt utur de samma uttagit:

Sex stn tunna kakor wärderade till                                                                            8 öre

och ½ ost                                                                                                                   8 öre

2do Från åboerne på Tjörnekalfven, natten emellan den 12 och 13 hujus

Ett låst skrin, som stådt i en öppen backe båt                                               1 daler

Uppbrutit det samma med en hoftång och derutur tagit i löspenningar                  24 öre

10 stn kafringar                                                                                                         20 öre

1 m[ark] kokat kjött                                                                                                   5 öre

samt utom inbrott den härutnmnde och i båten liggande hoftången                          8 öre

och

3tio Natten emellan den 15 och 16 i denna månaden från Berndt Larsson

 i Tångeröd

9 ½ läroft som legat under blekning uti trädgården, wärderat till              4 daler 24 öre

1 påse som hängt i ett oppet bislag                                                                             4 öre

20 stn hornjädder, i rtt olåst skul                                                                  1 daler

samt äfwen samma natt från Anders Pehrsson i Räfsal 1 Skjorta som

hängde på ett bräplanka ut på gården                                                                      24 öre

                                                                                       Sa srmt                   9 daler 29 öre

 

Af före stående persedlar berättar Lars, det och Cronoåklagaren medgifwer, at all blifwit ägarne återstälde, utom de 24 [öre] i löspeningar, kafringarne och kjöttet som han tagit från åboerne på Tjörnekalfven, hwillka för samma persedlar genom sitt ombud Eric Olsson i Tjärna icke heller någon ärsättning påstå.

warandes för öfrigt hos Lars Larsson ingen tillgång till snattarebotens ärläggande

      Frågades, Lars Larsson Om någon i förenämnde snatterier med honom varit på ett elr annat sätt delaktig

Sw[ar]: Nei.

Frågades om han tillförne för snatterie tiufnad elr annat brott varit anklagad och lagförd!

Sw[ar]: Nei

      Efter anstält förhör befants Lars Larsson i Christendomen wara ganska svag och okunnog. J anledning af hvad ransakningen således härförut innehåller och Lars Larsson ärkjändt, påstod Cronoåklagaren, emot honom det ansvar lag förmår

 

dom

 

Althenstund gossen Lars Larsson på sätt, domboken här förut innehåller friwilligt widgådt och ärkjänt, theta han på särskilte tider och ställen, dels med, och dels utom inbrott, tagit och snattat matwahror och peningar till ett sammanräknat wärde af 9 dahlr 29 [öre] srmt ; fördenskull och i förmågo af 40 Cap: 6§. och 47 Cap:1§. missgärnings B[alken] jemförde med Kongl: Brefwet till samtlige Hofrätterna under den 1 Julu 1746, pröfwar Tings Rätten rättwist, thet bör Lars Larsson för de 2ne särskilt föröfwade inbrytningar och för hwilcka han nu p en gång lagförd blifwit afstraffas med njo par Spö, trij slag af paret, samt för öfrigt uti Stenkyrkjo Sokne Kyrkja hemlig skrift och aflösning undergå; J, med och hwarigenom frågan om böter för de begångne snatterier, såsom mindre brott och hwartill dessutom ingen tillgång finnes, af sig sielf förfaller.

 

 

41. Inlämnades testamente efter nyligen avlidne Jon Persson i Bö och hans hustru Agnes Persdotter, daterat den 29/12 1771.

 

53. Olof Olsson på Klädesholmen har på sina egna och syskons vägnar instämt sin styvmor änkan Olug Olsdotter i Åseby att visa all dokument som styrker hennes åtkomst till ¼ Åseby.

Olug lät meddela att hon ej vill svara i detta mål för att det ännu ej utsetts någon förmyndare för hennes 4 omyndiga barn. Målet uppsköts till nästa ting.

 

64. Korpralen Kristian Lundgren kärar till Hans Olsson i Surdal [nedergård] och hans ”löftesmän” Kristoffer Larsson och Karl Jonsson i Bö ”Bergegården”! om att ”betala de kostnader som uti saken om bättre rätt till halfve hemmanet Kyrckjeby, blifwit then forstnemde, genom Tingz o Lagmans och Kongl. HofRättensdomar ålagd”.

Karl Jonsson kunde ej medverka eftersom han nyligen avlidit utan i hans ställe hans änka Ingeborg Persdotter.

Käranden begär anstånd till nästa ting eftersom han ej hade hunnit få ”löftesskriften” från hovrätten.

 

77. Inlämnades bouppteckning efter avlidne Johan Jakobsson i Kuballe daterad den 11/5 1773.

 

79. Jakob Arnesson i Aröd på sin hustrus vägnar kärar till förmyndarna för avlidne Olof Jonssons i Tolleby barn, Helge Jonsson i Ellingsröd samt Olof Bjönnesson i Röra, för att få sin hustrus andel i Tolleby uppegården.

Parterna träffade en förlikning där käranden avstår till sin svåger Lars Olsson och svägerskor Ingeborg Olsdotter samt Börta Olsdotter, sin hustrus tillhörande andel i Tolleby Uppegård mot en ersättning på 110 daler silvermynt.

 

83. Olof och Hans Mattissöner i Krossekärr kärar på sina egna och sina syskons vägnar till deras förmyndare Anders Persson i Krossekärr för att han skall lämna in en förmyndarräkning för kärandenas far och morsarv.

För svaranden inställde sig hans hustru Anna Olsdotter och försäkrade att hennes man inom 2 månader skulle göra detta.

 

86. Förmyndaren för bräckliga Ingeborg Svensdotter från Prästgårdens mark omyndiga barn, Sven Svensson, Annika Svensdotter och Sigrid Svensdotter, Anders Andersson i Utäng kärar till Anders Olsson! [Persson?] och hans hustru Anna Olsdotter i Krossekärr angående testamentet efter barnens avlidne farbror Per Olsson i Krossekärr muntligen gjort till svarandens förman i förmynderskapet och som Anders Olsson i Nötsäter gett ett skriftligt bevis på den 23/5 1772 måste ogillas.

Svarandena upp visade testamentet där de efter svarandens hustru Anna Olsdotters avlidne bror Per Olssons död skulle få behålla hans lösarv samt det som de köpt av honom, hans arvsdel 2/3 i 7 1/2 öb jord i Krossekärr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hösttinget 19-30/10 1773

 

10. Uppvisades bouppteckningen efter avlidne Nils Gunnarsson på Klädesholmen daterad den 22/6 1773, samt efter avlidne Hans Olsson på torpet Duvedalen daterad den 11/10 1773.

 

14. Uppvisades testamente efter avlidna änkan Maret Vilhelmsdotter till sin måg Sven Kristenssons förmån, daterat den 12/6 1770.

 

24. Anders Bryngelsson i Grinneröd kärar till Anders Persson i Krossekärr att han som löftesman för sin avlidne svåger Per Olsson få 5 daler silvermynt som han var i skuld till käranden. Svarandens hustru Anna Olsdotter infann sig i rätten och kom överens med käranden att betala 4 daler till honom.

 

36. Jon Olsson säger upp torparen Nils Toresson från hans kontrakt att bo på torpstället Arbogen under Brevik, vilket hans far Tore Andersson hade tecknat den 26/10 1742.

Nils Toresson visade kontraktet där hans far Tore Andersson av sin bror Jörgen Andersson hade avstått sin arvsrätt på 2/7 i halva hemmanet Brevik mot att han och hans hustru fick bo på den del av Breviks hamn som kallades Arbogen.

Detta hemman hade Jörgen Andersson bytt mot ½ hemman Hällevik samt 150 daler silvermynt till Jon Olssons svärföräldrar Anders Hansson och Anna Andersdotter i Häle

Tingsrätten bedömer att kontraktet från 1742 var ogiltligt då ingen kunde få skattefrihet vilket var en av de saker som Tore hade fått genom kontraktet. Vidare att Jon hade rätt att säga up detsamma men att Nils Toresson hade rätt att ta med sig det som fanns uppbyggt på detta torp.

 

”Till nu påstående Ting hafwer Jon Olsson i Brewik skrifteligen låtet instämma Nills Toresson på Arbogen, i påstående:

at Swaranden må skyldig ansess, at i föllje af Kjärandens upsägelse under d:n 25 sistl:ne Martu afflytta, och till hans frya Disposition uplåta thet af honom obehörigen åboende och under Kjärandens halfwa hemman Brewik liggande Torpet Arbogen, til hwilcket Swaranden enligt Contract af d:n 26.octobr. 1742 ey nu mera skall äga någon åbo- eller nyttjande Rättighet, sedan hans afledne fader Thore Andersson med döden aflidit.”

 

63. Pigan Magdalena Österberg kärar till sin bror Kristen Esbjörnsson på Klädesholmen

1. För att hann skall visa upp bouppteckningen samt auktionsprotokollet efter deras avlidna föräldrar.

2. För att få sin del i den försålda fastigheten ¼ Bö östergård, som var 1960 daler silvermynt.

Parterna förliktes vid rätten.

 

64. Olof Olsson på Klädesholmen kärar på sina och sina samsyskon Simon, Anna, Karin och Annikas vägnar till förmyndaren, Jakob Olsson i Sörbo, för deras styvmor Olug Olsdotters i Åseby omyndiga barn.

Det gäller det testamente som deras avlidne far Olof Simonsson i Åseby muntligen gjort och som Lars Anderstén och Olof Nilsson i Åsbey skriftligen vittnat om den 2/12 1772 och som kärandena nu vill ogiltigförklara.

Enligt testamentet så skulle hans barn av första giftet ärva halvparten i den lösa och fasta egendomen samt betala hälften av den skuld som fanns där. Dena andra kullen barn skulle ärva den andra hälften i löst och fast samt betala den andra skulden.

¼ hemmanet Åseby var till 2/3 den avlidnes ”aflingejord” och den övriga 1/3 tillhörde hans hustru i första giftet Margareta Olsdotter.

Uppvisades testamentsförordnandet från 12/1 1744 där Olof Olsson i Åseby uppdragit till sin svåger Olof Simonsson och dess hustru, Olofs syster, Margareta Olsdotter att äga hela ¼ hemmanet Åseby. Rätten sköt upp målet till nästa vinterting då komminister Anderstén samt Olof Nilsson i Åseby är kallade att vittna.

 

100. Sven Åkerman kärar till Elias Olsson på S.Bäck med påstående att han skall ansvara för att han inför sittande rätt sagt att Sven och hans hustru skall ”hafwa tubbat och låckat Swarandens stjufdotter att utur hans hus till draga matwaror och andra perdsedlar”

Käranden ber om ursäkt för hans förhastade ord och menar att Sven Åkerman och hans hustru är ärliga folk, så han ersätter dom gärna för sina rättegångskostnader med 2 daler silvermynt.

 

103. Knut Hansson i Åkervik kärar till änkan Elsa Knutsdotter ibm för att han skall lämna tillbaks ett åkerstycke som kallades ”Hwetelyckan” som Knut Hanssons företrädare på gården, Olof Jonsson i Tyfta, bytt med Elsas avlidne man Jonas Henriksson mot ett annat åkerstycke.

Eftersom Knut ej hade skickat en skriftlig stämning så sköts målet upp till dess han kommer med en sådan.

 

106. Anders Olsson i Nötsäter på sin hustru Elin Olsdotters vägnar kärar till hustru Kerstin Hansdotter i Dyreby samt till förmyndaren för hennes barn i förra giftet, Hans Olsson i Kebene, angående en skuld på 150 daler silvermynt.

För hustru Kerstin Hansdotter inställde sig hennes nuvarande man Hans Toresson. Kerstin Hansdotter var tidigare gift med Per Olsson i Dyreby.

 

107. Elias Olsson i S.Bäck kärar till sin svägerska Kerstin Hansdotter i Dyreby samt till förmyndaren för hennes barn i förra giftet, Hans Olsson i Kebene, angående en skuld på 187 daler som Elias lånat till hennes förre man Per Olsson.

När Per Olsson i Dyreby satt på häktet i Marstrand fästning hade han lånat av sin bror Elias Olsson 107 daler silvermynt.

Svaranden erkänner att summan som han lånat var 70 daler och detta kan hon vara villig att betala. Målet uppsköts till nästa  ting då Rådmannen Åkerblom i Marstrand samt Tore Persson i Häggvall kommer att kallas som vittnen.

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2009-10-22
 

Webbmaster: Anders Ryberg