Domboksutdrag för Tjörn 1768 - 1770

 

Från Orust och Tjörns häradsrätt AIa:23 1768-70

 

Vintertinget 3-16/3 1768

 

1. Målet från föregående höstting 27/10 1767, mål nr.39, återupptogs där kronolänsman Erik Rathe kärar till Alf Andersson, Sven Larsson, änkan Anna Andersdotter, Anders Olsson dy, Anders Olsson dä, Johan Persson och änkan Ingeborg Larsdotter på Klädesholmen att som lagliga delägare i en brunn ej har täckt densamma.

Detta resulterade i att Alf Anderssons dotter Elsa, på 4:e året, däri ramlat och drunknat i augusti månad i år.

Svarandena representerades av Bernt Persson i Utäng som berättade att brunnen ej varit grävd utan att det rörde sig om en skåra i berget som använts som brunn i alla tider.

Tingsrätten dömer dessa svarander till en ”wådabot” på 20 daler silvermynt.

 

11. Per Persson i Fagerfjäll på sin hustru Helga Arnesdotters vägnar kärar till hans svågrar Klement Arnesson och Olof Arnesson i Mölnebo samt Jakob Arnesson i Aröd att Helga skall få sin del i arvet som var efter fadern Arne Olssons testamente från den 28/1 1760 samt efter modern Anna Nilsdotters senare gjorda muntliga testamente.

Det meddelades genom Jon Olsson i Haketorp att parterna numera är förlikta.

 

14. Inlämnades testamente after avlidna hustrun Kerstin Anundsdotter i Häller till hennes man Bengt Arvidssons förmån, daterat den 8/3 1760.

 

17. Från föregående ting återupptogs målet mellan Hans Rasmusson i Dyreby och hans bror Bernt Rasmusson i Kärrslätt för att han skall ha använt sig av en teg som tillhörde Hans, men låg på Kärrslätts ägor.

Bernt kunde inte komma till tinget då hans dotter skall vara ”dödeligen sjuk” så målet sköts upp till nästa ting.

 

31. Vice kronolänsmannen Erik Rathe kärar till Mattis Andersson i Krossekärr samt Ingrid Börjesdotter ibm för lägersmål. Mattis har erkänt att han har lägrat Ingrid under hennes tjänstetid hos honom. Ingrid födde en ännu levande pojke den 8/4 1766.

Ingrid har varit trolovad samt kyrkotagen som hans hustru med den för tjuveri dömde rotebåtsmannen Göran Stor, som nu vistas på Landskrona fästning och där dömd till fästningsarbete. Enligt ett rykte skall han vara död för länge sedan.

Målet uppsköts till nästa ting för att se om det då framkommit några bevis på att Göran Stor är död. (se 24/10 1768 mål nr.67)

 

35. Börje Börjesson vid Limhall kärar till sin faster Helena Andersdotter och hennes man Per Olsson i Häggvall att de skall uppvisa skiftesbreven efter kärandens farfar Anders Nilsson och farmor Astrid Helgesdotter i Böberg.

Uppvisades skiftesbrevet efter Astrid Helgesdotter från den 18/10 1740 men efter Anders Nilsson som avled senare fanns inget skiftesbrev hos svaranden.

 

78. Inlämnades ett köpebrev där Kristian Nilsson i Mölnebo säljer sin del i Åseby till sin bror Olof Nilsson där för 1000 daler silvermynt den 24/2 1767.

 

 

 

 

 

 

Sommartinget 26/5-4/6 1768

 

3. Ingeborg Andersdotter på Säby hus samt den av henne utpekade lägersmannen Anders Torbjörnsson i Tjärna instäms för lönskaläge.

Ingeborg som uppgivit att hon är sjuk får anstånd till nästa torsdag som var den 2/6 med att komma till rätten eller att styrka sin sjukdom med ett läkarintyg. (se nr 47)

 

5. Ogifta Anna Vincentsdotter på Olsnäs samt drängen Olof Rasmusson i Viken var instämda för lägersmål. Detta skall enligt Anna ha skett i Olofs fars hus i Viken, när fadern var bortrest, den 12/4 förra året. Hon födde på annandag jul en flicka som dog för en månad sedan.

Olof Rasmusson, på 18:e året, förnekar all inblandelse i detta. Olof frias av rätten.

 

9. Olof Jakobsson i Bräcke på egna och hans halvsyster Maret Persdotters samt hennes man Nils Nilsson i Tolleby vägnar kärar till Börta Olsdotter och hennes man Erik Persson i Gläshed.

”med påstående: at Kjäranderne,af hwilka Olof är helmorbroder och Marit halfmoster till döde Gossen Lars Larsson i Tolleby, måtte, såsom samärfwa med den dödes nu Swarande faderSyster Börta Olsdotter berättigas till laglig arftäktstagande uti Lars Larssons efterlemnade halfwa hemman Tolleby österg:”.

 

10. Inlämnades testamente efter änkan Bengts Trulsdotter i Tolleby till pigan Börta Andersdotters förmån all den lösa och faste egendomen i Tolleby östergård daterat den 19/1 1767 samt efter avlidne jaktlöjtnanten Olof Åhsbom till lotsen Hans Rasmussons förmån av en vedbod på L:a Dyrön daterat den 12/5 1768.

 

12. Anders Nilsson i Morik och Sven Olsson på Tjörnekalv på deras hustrur Olug och Anna Larsdöttrars vägnar kärar till deras svåger Per Larsson på Tjörnekalv angående det kontrakt som han gjort med de förres svärmor Börta Svensdotter under hennes livstid om hennes giftorätt 1/3 i Tjörnekalv som de anser måste ogillas.

Svaranden uppvisade köpekontraktet från den 19/10 1758 där Börta Svensdotter säljer till mågen Per Larsson och hans hustru Ingrid Larsdotter hennes med sin avlidne man Lars Andersson från Kungligt Majestät och Kronan inlöst till skatte, tillika med den del som hon ärvt efter hennes avlidne son Anders Larsson.

Parterna förliktes och kärandena erkände att de nu anser kontraktet som giltigt.

 

20. Uppvisas ett köpebrev daterat den 10/3 1768 där Rasmus Persson och Lars Persson på Klädesholmen säljer deras hustrur Anna och Olug Nilsdottrars den del i Tjörnekalv som de ärvt efter deras avlidna mor Sigrid Persdotter samt Olof Andersson på Klädesholmen som säljer den del han ärvt efter sin avlidna mor Sigrid Nilsdotter, vilket hon ärvt efter sin mor Sigrid Persdotter, till Lars Nilsson på Tjörnekalv för 150 daler silvermynt.

 

47. Togs på nytt upp målet mellan Ingeborg Andersdotter på Säby hus samt den av henne utpekade lägersmannen Anders Torbjörnsson i Tjärna som instäms för lönskaläge. (se nr.3)

Ingeborg födde en flicka den 26/4 1768 som ännu lever.

För Ingeborg så inställde sig hennes mor Kerstin Larsdotter och berättade att Ingeborg fortfarande var för sjuk för att kunna resa till Svanesund. Han frikänns i brist på bevis och hon döms till böter.

 

48. Karl Båhlsson i Hålan kärar till sin son Olof Karlsson och måg Erik Rasmusson på hans hustru Anna Karlsdotters vägnar att de skall ersätta honom för alla de utlägg och rättegångskostnader som han betalat under rättegången om hemmanet Hålan.

Karl Båhlson visar upp hans svärfar Per Olssons testamente från 11/9 1738 där han och hans hustru fått hela ½ hemmanet Hålan.

Sedan har han efter hans hustru Ingrid Persdotters död ärvt 2/3 därav samt att hans enda dotter och den nu svarande sonen 1/3. De hade överenskommit att han så länge han lever skulle få behålla detta ½ hemman och efter hans död så skulle dessa barn ärva detta.

 

 

 

 

Hösttinget 24/10-7/11 1768

 

10. Inlämnades bouppteckningen efter avlidna hustru Börta Larsdotter i Nordvik daterad den 25/5 1768 där kvarlåtenskapen delas mellan hennes man Nils Svensson och deras 3 omyndiga flickor. Tingsrätten underkänner bouppteckningen och ålägger Nils Svensson att komma med en utförligare vid nästa ting.

 

14. Genum fullmakt från sin svärfar Hans Rasmusson i Dyreby kära Sven Hansson i Kärrslätt såsom nuvarande ägare av ¼ Kärrslätt till sin svärfars bror Bernt Rasmusson i Kärrslätt för att han inte efterlever denna rätts förlikning den 3/6 1768 angående en ängsteg.

 

27. Inlämnades bouppteckning efter avlidna hustrun Elin Hansdotter i Kuballe daterad den 23/6 1768.

 

28. Inlämnades testamentet efter avlidna hustrun Karin Bamsesdotter i Häller sin man Olof Helgesson och Sven Börjessons barn i Krogsdal till förmån, daterat den 15/2 1764. Mannen ärvde all hennes lösa och fasta egendom utom hennes kläder som ärvdes av ovanstående barn.

 

67. Återupptogs målet från 3/3 1768, mål nr 31, mellan kronolänsmannen Erik Rathe kärarande till Mattis Andersson i Krossekärr samt Ingrid Börjesdotter ibm för lägersmål. Mattis har erkänt att han har lägrat Ingrid under hennes tjänstetid hos honom. Ingrid födde en ännu levande pojke den 8/4 1766.

Ingrid har varit trolovad samt kyrkotagen som hans hustru med den för tjuveri dömde rotebåtsmannen Göran Stor, som nu vistas på Landskrona fästning och där dömd till fästningsarbete. Enligt ett rykte skall han vara död för länge sedan.

Mattis Andersson inlämnade följande bevis;

At förraRotebåtsmannen Jöran Stor, hwilken för tjufnadsbrott blifwit dömd till twenne åhrs arbete här wid Fästningen, den 24 apr: 1765 hit ankom, och den 7 Septembr: samma åhr med döden afgådt, warder härigenom på begjäran till bewis lemnat.

LandsCrona Fästning den 19 may 1768.

under Herr Öfwersten Commendanten och Riddaren Beckfrijs frånwaro.

                                                                 B:L:Zimmerman

Mattis berättar att de haft sexuellt umgänge under äktenskapslöfte och att de nu vill gifta sig, vilket också Ingrid Börjesdotter samtycker till. Tingsrätten samtycker och dömer de båda att till Stenkyrka kyrka betala 2 daler silvermynt för att de gått till sängs före giftomålet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vintertinget 9-20/3 1769

 

4. Änkan Kerstin Persdotter i Åseby, 35 år gammal, och drängen Bernt Jonsson i Haketorp, 28 år gammal, instäms för lönskalägesbrott, vilket skall ha skett i Åseby 2 dagar efter trettondag jul (8/1 1768). Hon födde 2 stycken flickor 2 dagar före Mikaelidagen (27/9 1768), vilka senare dog. Han nekar till detta och frias av rätten medan Kerstin döms till böter.

 

5. Anna Vincentsdotter i Olsby och drängen Rasmus Håkansson i Kläppedalen anklagas för lönskalägesbrott, Anna har tidigare blivit dömd för samma brott. Det skall ha skett på Olsnäs 8 dagar efter midsommar förra året och den 15/1 1769 födde hon 2 st dödfödda pojkar.

Han nekar till detta och frias av rätten medan Anna döms till böter. Anna ”matmoder” Kerstin Båhlsdotter på Olsnäs nämnes som vittne.

 

14. Elisabet Åhsbom kärar till Hans Rasmusson på Hättan att han skall bevisa riktigheten i det testamente som hennes avlidne man jaktlöjtnanten Åhsbom gjort av en på L:a Dyrön stående vedbod.

Besökaren Andreas Skarin vittnade att för ”inemot half fjerde åhr sedan” har den då levande jaktlöjtnanten Åhsbom kommit ner till vittnet och sin piga Cecilia Larsdotter, som då var sysslosatt med vedsågning vid den omtalade vedboden, och sagt att efter hans död så skall Hans Rasmusson på Hättan ärva denna som tack för alla sjöresor han gjort för honom.

Besökaren Petter Pettersson vittnar samma sak som Andreas Skarin.

Tingsrätten anser härmed att Hans Rasmusson bevisat att han är rätt arvtagare till vedboden.

 

15. Olof Andersson i Tyfta kärar till Rasmus Hansson i Åkervik för att han eller hans son en natt vid Hedes strand tagit hans båt vid namn Tåga till Åkervik och sedan huggit sönder den.

Detta skall ha skett på order av kärandens måg Per Andersson som var kallad till rätten och vittnade att han fått denna båt av sin svärfar och med hjälp av Rasmus Hanssons son Olof Rasmusson samt även hans häst kört båten från Hedes strand till Åkervik. De ställde båten på Rasmus loge och sa senare till Rasmus att han kan hugga sönder den. Målet sköts upp till nästa ting för att parterna skulle kunna ta fram fler bevis.

 

27. Inlämnades ett muntligt testamente efter avlidne drängen Klement Olsson i Tönsäng till sin fästmö Elin Toresdotter i Dyreby som Bengt Andersson i Stordal och Per Håkansson i Habborsby bevittnat den 2/2 1769.

 

30. Uppvisades testamentet efter avlidne Anund Rasmusson i Siröd daterat 22/9 1763 som beskrev fördelningen mellan hans hustru och barn. (se nr.41)

 

31. Inlämnades ett inbördes testamente mellan makarna Jon Nilsson och Börta Hansdotter i Olsby.

 

32. Inlämnades testamentet efter avlidne Olof Helgesson i Häller daterat 3/11 1768.

 

37. Inlämnades ett förordnande av Johan Persson i Rösseldalen daterat 20/ 1769 om att hans hustru och barn, både son och dotter, skall efter hans död ärva lika.

 

38. Inlämnades ett skriftligt bevis av Olof Larsson i Gunneby och Jöns Olsson på Gläshed från 10/1 1769 att avlidne Erik Olsson på Gläshed testamenterat till sin hustru Anna Olsdotters förmån.

 

41. Uppvisades testamentet efter avlidne Anund Rasmusson i Siröd daterat 18/7 1752 där han och hans hustru Elin Persdotter testamenterat till deras dotter Regina Anundsdotter ett halft hemman Siröd.

 

44. Förmyndaren för Bernt Torbjörnssons son Olof Berntsson i Brevik, Erik Olsson i Tjärna, kärar till mönsterskrivaren Erik Rathe angående en skuld på 233 daler 13 1/3 öre silvermynt.

 

45. Samtliga arvingar till avlidne Olof Jonsson i Tyft vilka var Erik Olsson i Tjärna, Rasmus Relfsson i Aröd, Hans Kock i Rävlanda och Anders Göransson i Röra kärar till mönsterskrivaren Erik Rathe angående en skuld på 212 daler silvermynt.

 

46. Relf Olsson på Klädesholmen kärar till Olof Andersson ibm angående betalning för en till honom såld backebåt för 100 daler silvermynt, vilket svaranden vidgår.

 

47. Rasmus Relfsson i Aröd kärar på sin svåger Hans Johansson Kock i Rävlanda vägnar till Per Larsson på Tjörnekalv angående en skuld på 20 daler 29 öre silvermynt som härrör från inköpta varor på en auktion efter avlidne Olof Jonsson i Tyft. Svaranden vidgår denna skuld samt påförs också att betala 3 daler som ersättning för rättegångskostnader.

 

84. Inlämnades testamentet efter avlidne Per Gunbjörnsson i Bö [dampegård] till sin hustru Guri Helgesdotters förmån.

 

93. Jon Andersson på N.Bäck kärar till sin styvfar Sven Karlsson på Röas mark angående betalning för ”huserötebrist” på 1/3 hemmanet N.Bäck som Sven tidigare brukat. Svaranden erbjöd sig att betala 38 daler silvermynt till käranden.

 

95. Jon Andersson i N.Bäck kärar till Olof Relfsson i Fagerfjäll att han skall ta skälig lösen för sin pupill, kärandens syster Karin Andersdotters arv i fädernejorden 1/8 i 2/3 av 1/3 i ett helt hemman N.Bäck.

Käranden visar denna rättens fastebrev från 30/5 1765 där han genom köp blivit ägare både av sin mor Kerstin Persdotters ägande del i N.Bäck och sin bror Per Anderssons ärvda del i förenämnda 2/3 fädernejord.

Köpebrev från den 8/3 och 24/3 1767 har han också förvärvat sin gifta och avlidna syster Börta Andersdotters del och sin omyndige bror Petter Anderssons del.

 

 

 

 

Sommartinget 1-8/6 1769

 

1. Kronolänsman Anders Hansson kärar till Börta Helgesdotter från Ödsmål i Solberga socken samt Anders Andersson på St.Dyrön för lägersmål. Enligt Börta skall det ha skett då hon var piga där vid Larsmässotiden 1767 och som resulterade i en pojke som föddes annandag pingst 1768. Han nekar till detta och frias av rätten medan Börta döms till böter.

 

2. Kronolänsman Anders Hansson kärar till Börta Olsdotter, 25 år gammal, på Björholmen samt Anders Hansson, 16 år gammal, från Brog västergård för lägersmål. Hon födde en flicka den 18/3 1769. Han nekar till detta och frias av rätten medan Börta döms till böter.

 

4. Inlämnades ett bevis på avlidne Hans Rasmussons i Dyreby yttersta vilja från den 17/5 1769 samt även på hans avlidna hustru Elin Persdotters förordnande att hennes barn skulle ärva lika från den 29/5 1769.

 

9. Bernt Rasmusson i Kärrslätt kärar till sin bror Jöns Rasmusson i Assletorp angående en skuld på 350 daler silvermynt, vilket han erkänner och lovar att betala till sin bror.

 

19. Erik Nilsson och Jonas Nilsson i Gläshed på egna vägnar samt Bengt Arvidsson i Fossa på sin hustru Regina Nilsdotters vägnar kärar till änkan Anna Olsdotter i Gläshed angående deras far och svärfar, svarande änkans man, avlidne Nils Erikssons i Gläshed testamente som han muntligen skall ha författat den 15/12 1768 och som Olof Larsson i Gunneby samt Jöns Olsson i Gläshed vittnat om på tinget den 10/1 1769, Kärandena vill få detta testamente styrkt av tinget, men det som rör fastigheten, vilket varit den avlidnes arvsjord, samt det som gäller lösöret vill de ha ogiltigförklarat. Parterna infann sig vid rätten och meddelade att de har blivit förlikta i detta mål.

Anna Olsdotter skall med sina 4 st omyndiga barn få bruka fastigheten i 3 år, sedan skall hon avstå hälften till sina styvbarn, kärandena, men resten av fastigheten skall hon i sin livstid få njuta.

När Anna Olsdotter dör så skall Erik och Nils utlösa deras halvsystrar Ingrid, Annika, Ingeborg och Anna från fastigheten.

 

35. Inlämnades bouppteckning efter avlidna Regina Anundsdotter i Lilldal daterad 28/3 1769 samt efter avlidne Anund Rasmusson i Siröd daterad den 6/4 1769.

 

39. En förlikningsskrift inlämnades lydande;

Uti det twistande målet, rörande den skulds betalningen som TingsRättens dom af den 20 Octobr 1764 omrörer, at all den lösa ägendom som fans efter afledne Jonas Månschiöld på Olsnäs, till skulds betalning äro anslagen, äro wij med des efterlåtne Änckja Anna Bengtsdotter, således öfwerenskomne, att bemälte Anna Bengtsdotter skall all denna omrörde lösa ägendom behålla, för sig och sina arfwingar, dock theremot skall hon betala all denna omtwistande skulden, so skall wara wid Twå Tusende dahler Silfrmt, så at wi, eller wåra arfwingar, med denna skulds betalningen, wid hennes dödsfall icke tillfogas något förfång.

Hwilket wi med wåra händers undersättjande stadfästes af Olsnäs d.8 Martu 1765

Anna Bengtsdotter på Olsnäs

Olof Manschiöld. Knut Pettersson på Olsnäs

Jonas Hindrichsson. Rasmus Hansson

Knut Hansson. Olof Jonsson i Åkerwik

Knut Olofsson. Jonas Olufsson i Stordahl

Pehr Rasmusson i Bäck

Jon Pehrsson i Budahlen

40. Inlämnades följande testamenten

1. Bernt Olsson och Anna Svensdotter i Krossekärr inbördes testamente från 7/1 1766.

2. Per Olsson och Anna Bengtsdotter i Dyreby inbördes testamente från 28/6 1767.

Anna Svensdotter och Anna Bengtsdotter är nu döda.

 

43. Angående målet från förr tinget mellan Olof Andersson i Tyfta kärande till Rasmus Hansson i Åkervik för att han eller hans son en natt vid Hedes strand tagit hans båt vid namn Tåga, meddelades nu att parterna vore förlikta.

 

77. Inlämnades testamente efter avlidna Anna Bengtsdotter i Dyreby, hennes man Per Olsson till förmån, daterat den 25/5 1769.

 

 

 

Hösttinget 19-28/10 1769

 

2. Kronolänsman Anders Hansson kärar till den förut dömda Amborg Relfsdotter på torpet Gunnarslyckan för nytt lägersmålsbrott samt den av henne angivna gifta mannen Olof Olsson i Aröd. Hon födde ett dött flickebarn i pingsthelgen detta år. Han nekar och frias medan hon döms till böter.

 

3. Kronolänsman Anders Hansson kärar till uppsyningsmannen på L:a Dyrön Anders Malmstedts äldsta dotter Kajsa Malmstedt för lägermålsbrott med en tysk kopverdieskeppare som hon ej minns namnet på. Hon födde en flicka 8 dagar efter midsommar som senare dog.

 

11. Olug Larsdotter i Morik kärar till sin svåger Per Larsson på Tjörnekalv att han skall avträda till käranden hennes farsarv i 2/3 Tjörnekalv samt att erlägga landskyld för den tid som han innehaft denna del. Eftersom denna stämning kom så kort före tinget så uppmanas Olug att i god tid före nästa ting komma med ny stämning.

 

16. Kerstin Larsdotter på Säby mark kärar till sin svåger Per Larsson att han skall uppta dess svärmoders, kärandens mor, Börta Svensdotters till honom 1/3 i Tjörnekalv samt bakarvet efter hennes avlidna son Anders Larssons salubrev. Eftersom denna stämning kom så kort före tinget så uppmanas Kerstin att i god tid före nästa ting komma med ny stämning.

 

26. Rutger Jakobsson i Hällebäck kärar till Bernt Olsson i Krossekärr för att av honom få sin avlidna hustru Anna Svensdotters kista, gångkläder och silverskospännen efter hennes gjorda testamente från den 26/6 1769. Parterna lät meddela att de är förlikta i detta mål.

Bernt Olsson är svåger till Rutger Jakobsson. Dottern Kristina skulle ärva skospännena av silver.

 

30. Ett kontrakt inlämnades lydande;

Såsom Herren oss underteknade med barn å båda sidor behagat begåfwa, hafwa wy således stadnat uti den afsigt, at, om den högstas willja så är äro wy sinnade i Herrans namn gjöra barnebyte med wåra Kjära Barn Bengt Christophersson och Christina Pehrsdotter på det sätt, at, enär de bägge myndige blifwa, skola de få tillträda hälften uti hela Skattehemmanet Sjröd; dock med det förbehåld, at, om min Son Bengt Christophersson i medlertid dö skulle, eller på något sätt i framtiden någondera af dem, med detta wårt nu gjorda afslutande missnögde blifwa, at, sådant icke kan för sig gå, åtager jag mig Christopher Bengtsson, at, utom de 300 [daler] Srmt enligt Testamentet, till min Swåger Pehr Andersson på Hede prompt och owägerligen betala Twå hundrade dahlr Srmt; hwilket med bägges wåra egenhändiga underskrifetr uti tillkallade wittnes närwaro stadfästes av Sjröd d.25 Sept: 1769.

Pehr Andersson. Christophr Bengtsson

Till wittne

Swen Åkerman. Ands Heljesson i Siröd

 

31. Inlämnades bouppteckning efter avlidna Anna Svensdotter i Krossekärr daterad 22/6 1769 samt efter avlidne Bryngel Tuvesson och dess hustru Elin Jonsdotter i Grinneröd daterad 28/8 1769.

 

58. Öfwer det muntel: Testamente som Anna Swenssdotter i Kråssekjärr den 16 sidstledne April gjordt till sin Syster Anna Swenssdotter i Hällebäck och dennas dotter till förmon, har Anderss Bryngelsson i Grinneröd dess bewis den 26 sidstl: Junu utgifwit, hwilket nu för Rätten upwistes, tillika med en afskrift som utstältes till Communication med den aflednas närmaste arfwingar, samt bewis deröfwer af Tings Rätten lämnades.

 

60. Änkan Kerstin Relfsdotter i Stordal, Kristoffer och Rutger Bengtsson i Lilldal, Jerp Andersson på L:a Askerön, Bernt Persson i Sörby, Knut Larsson i Sunna och Knut Olsson i Stordal på egna och sina hustrurs vägnar efter avlidna barnlösa Anna Bengtsdotter i Dyreby västergård kärar till hennes efterlämnade man Per Olsson i Dyreby att han skall med vittnen bestyrka de testamenten som Anna Bengtsdotter gjort till hans fördel den 28/1 1767 och den 14/4 1769 samt om testatorn vid det senare varit vid sunt förnuft.

Vittnena komminister Lars Anderstén och magister Otto Lindberg intygade att han var vid sunt förnuft vid den tiden hon gjorde dessa testamenten.

 

92. Petter Gren på Rävlanda kärar till sin styvson Hans Johansson Kock samt Bernt Nilsson ibm för att de skall vid kärandens bortavaro utan hans vetskap tagit bort följande hus och tillhörigheter från Rävlanda;

1mo Ett Bryffhus med dörr lås, gånjern och alt behör 8 alr i fyrkant inom knutar.

2do Ett Stall med behörigt innanrede af 4 Spiltrum, med Krubba till de och 2ne dörar, hwaraf den ena med lås och gånjern försedd war äfwenledes 8 alr i fyrkant.

3tio EttRedskapshus af 8als längd och 3 do bredd.

4to Ett Gjethehus 7 alnars längd och 8 dito bredd, med en häck längsigenom, uppå 4 stållpar satt, med Krubbor rundt om häcken jemte 3ne bänkar i högd, för hwilket hus war 2ne dörrar med gångjern.

5to Fåhrhus 7 als längd och 8 do bredd med inrede af häckar rundt omkring med Krubbor, dörr och gångjern.

6to Ett Fähus med innarede af 15ton Båserum och en Kalfwek..inna med 2ne knutar och ett röste, hwaröfwer befans ränna till 20 lass höörum, till längden 14 alnar och bredden 12 dito, uti hwilket fähus war 2ne dörar med gångjern samt ett fönster.

7o En lada med 4 knutar 14 alrs längd och 12 dito bredd.

8to En loga 12 alrs längd 7 do bredd med till de, Port och gångjern.

9o En Kåfwe wid ändan, med 2ne knutar nybyggd till 20 lass höörum, samt Klädning af nya bräder på så wäl logan som ladan.

Bernt Nilsson hade ej ännu utlöst sina syskon från den hemmansdel i Rävlanda som de ärvt efter deras avlidne far Nils Björnsson, vilken gemensamt med Hans Johansson Kock tagit de omtvistade husen i besittning och sedermera till hälften med honom nyttjat.

Tingsrätten kan inte döma i denna sak förrän Nils Björnssons samtliga arvingar och Hans Johansson på nytt var instämda.

 

96. Anders Eriksson i Fagerfjäll och Rasmus Rasmusson i Mölnebo som förmyndare för Nils Svenssons i Nordvik omyndiga barn kärar till bemälte Nils Svensson rörande det att hans barn skall ärva det 1000 daler silvermynt som barnens mor, avlidna Börta Larsdotter, ärvt för sin odelsrätt i Fagerfjäll.

Nils Svensson och Börta Larsdotter hade 3 döttrar av vilka Kerstin hade avlidit efter modern.

Han visade up köpebrevet där han hade köpt 3/10 Nordvik av Rutger Jakobsson och Anna Svensdotter i Hällebäck den 17/3 1753.

 

99. Uppvisades testamentet mellan Anders Trulsson och hans hustru Gunnur Nilsdotter på Klädesholmen daterat 4/12 1764.

 

 

 

 

Vintertinget 15-30/3 1770

 

6. Nils Nilsson i Tolleby såsom förmyndare för avlidne Olof Nilssons i Tolleby 2 st omyndiga döttrar kärar till Nils Jönsson i Tolleby att han antingen måste underhålla hans pupillers jord i Tolleby eller i annat fall avträda detsamma. För svaranden kom Nils Jönssons hustru, barnens mor, Regina Nilsdotter.

 

11. Erik Persson i Saltpanneviken kärar till Helge Ingemarsson i Åseby för att av honom få betalt för en skuld på 100 daler silvermynt plus 3% årlig ränta, vilket lån svarandens hustru Kerstin Persdotter under sitt änkostånd den 22/4 1767 fått av käranden.

Helge erkänner denna skuld och lovar att betala.

 

23. Uppvisades bouppteckning efter avlidne Hans Rasmusson och hans hustru Elin Persdotter i Dyreby östergård daterad den 8/3 1770.

 

24. Anders Andersson i Ranneberg kärar till Anders Bryngelsson i Grinneröd att han skall ersätta skadeståndet som käranden på dess äng av svaranden blivit orsakad. För Anders Bryngelsson inställde sig hans ”frände” nämndemannen Anders Torbjörnsson [i Vittsten, Solberga sn] och visade denna rätts dom från 3/6 1740 då Anders Andersson i Ranneberg och Inge Simonsson i Grinneröd tvistade om samma äng och kvarnställe.

 

29. Änkan Kerstin Relfsdotter i Stordal samt hennes barn och mågar, Kristoffer och Rutger Bengtssöner i Stordal på egna vägnar samt Jerp Andersson på L:a Askerön, Knut Larsson i Sunna, Knut Olsson i Stordal och Bernt Persson i Sörby på deras hustrurs Kerstin, Sigrid, Karin och Regina Bengtsdöttrars vägnar kärar till den förstnämndes dotter och de senares syster och svägerskas avlidna Anna Bengtsdotters man Per Olsson i Dyreby.

Dom begär att Annas båda testamenten från 28/1 1767 samt 25/5 1769 skall ogillas. Det första med hänsyn till livstidsbesittningen på ¼ Hovlanda, hennes fäderne arvesjord. Det andra så vidare det rör hennes mors fastighet eller tillkommande andel i ¼ Stordal, vilken modern sålt till Knut Olsson.

Vidare att Per Olsson måste betala tillbaks den ”hemfölgd” som hans avlidna hustru Anna Bengtsdotter fått från Stordal. Parterna förliktes.

 

35. Änkan Kerstin Olsdotter i Fosseröd kärar till Per Hansson i Brog att han som förmyndare skall betala henne för skötseln av hans pupill, kärandens sonson Hans Olsson.

Käranden inlämnade en s.k. kostnadsräkning. Där hon berättar att hon tog hand om honom när han var 3 år och tills han fyllde 15 år och for till sjöss.

Vilken Per Hansson godtar och tillägger att Hans Olsson varit utomlands i 8-9 år utan att någon hört något ifrån han innan dess så fick han en god uppfostran hos sin farmor Kerstin Olsdotter.

 

41. Olof Bjönnesson i Röra, Bernt Bjönnesson i Fossa, Helje Bjönnesson i Knöde och Lars Bjönnesson i Tolleby kärar till Lars Kurtsson och hans hustru Börta Andersdotter för att de skall betala de varor som de ropat in på auktionen efter kärandenas avlidne bror Dyre Bjönnesson enligt auktionsprotokollet från den 29/4 1767.

Tingsrätten dömer svarandena att betala den resterande skulden på 174 daler silvermynt.

 

42. Bengt Arvidsson i Häller kärar till Anders Perssons hustru Karin Persdotter i Häller för att hon skall ha kallat honom ”en gammal gråhund, skjälm, tjuv och skinnare” .

 

44. Berättades det att drängen Nils Nilsson i Tolleby i en lek med drängen Elias Olsson i Gunneby fått en ”stöt”  i huvudet och på den 5:e dagen därefter avlidit. Den dödes far var Nils Persson i Tolleby. Elias Olsson hålls i förvar på Bohus fästning till dess att dom fallit.

Elias Olsson vittnar att på fjärdedag jul var han på Gläshed hos sin syster änkan Anna Olsdotter i ”Juhlegjästabud” där även Nils Nilsson var som garnne och ”med Anna i Swågerlag” och där hade de både på skoj börjat att brottas med varandra. Under brottningen föll Nils Nilsson så olyckligt i golvet att han slog huvudet i en pall.

Elias Olsson döms till halv mansbot, 150 daler silvermynt i böter. Hans broder Bernt Olsson och svåger Jon Olsson i Tönsäng erbjöd sig att gå i borgen för Elias Olsson om han frisläpptes till dom fallit i Göta hovrätt. Vilket tingsrätten godtog och släppte genast Elias Olsson på fri fot.

 

54. Börje Andersson i Viddesgärde [Ödsmål sn] kärar till sin bror Per Andersson i Rösselvik för att få betalt för sitt utlägg till en dragonhäst för ¼ rusthåll i Viddesgärde. Målet uppsköts till näst ting eftersom både svaranden och hans hustru var sjuka.

 

61. Lars Månsson i Ängås [Långelanda sn] erkänner sig skyldig 200 daler silvermynt till Olof Jonsson i Stansvik enligt 2 st skuldsedlar.

 

65. Uppvisades bouppteckning efter avlidne Jöns Larsson i Kuballe.

 

71. Inlämnades testamenten efter avlidna hustru Kerstin Andersdotter i Höviksnäs till  sin systerdotter Börta Andersdotter och hennes man Anders Anderssons fördel, samt efter avlidna pigan Maret Simonsdotter på Klädesholmen till änkan Börta Nilsdotters ibm förmån.

 

72. Anders Göransson vid Rösselviks strand föreslås av flera hemmansägare i Stenkyrka socken att bli deras skräddare.

 

74. Nils Svensson i Nordvik och Bernt Olsson i Krossekärr träffade en överenskommelse där Bernt fick sin hustrus, Nils Svenssons syster, avlidna Anna Svensdotters arvspengar, 125 daler silvermynt, som hon fått för sin arvsjord i Nordvik.

 

76. Inlämnades bouppteckningen efter avlidne Per Ambjörnsson i Sibräcka daterad 6/11 1769.

 

97. Inlämnades ett byteskontrakt mellan Olof Jonsson och hans hustru Elin Hansdotter i Tyfta östergård samt Tolle Jonsson och hans hustru Karin Jonsdotter ibm. Dom byter 1/3 i Åkervik mot ¼ Tyfta östergård så att Olof får Tyft och Tolle får Åkervik. Detta kontrakt var undertecknat den 13/11 1769.

109. Meddelades att nämndemannen Jon Olsson i Haketorp erhållit avsked och som ny nämndeman i stället utses Bengt Andersson från Stordal.

 

 

 

 

 

Sommartinget 31/5-12/6 1770

 

1. Kronolänsman Anders Hansson kärar till Ingrid Nilsdotter, 20 år, nu tjänande på Sundsby, samt den av henne utgivna lägersmannen drängen Ivar Olsson i Toftenäs för lönskalägesbrott.

Detta skall ha skett vid midsommartiden förra året på L:a Askerön när båda tjänade där, hon födde en pojke 8 dagar efter senaste vårfrudag  (2/4) som avled 6 veckor senare.

Ivar förnekar inte hennes berättelse utan erkänner sig till att vara far till barnet.

 

6. Petter Andersson på Klädesholmen kärar till hustru Kerstin Persdotter i Åseby för att av henne få betald för det lån på 100 daler silvermynt hon fick, enligt förskrivingen från 26/7 1768, då hon var änka efter förra mannen. För Kerstin så inställde sig hennes nuvarande man Helge Ingemarsson. Petter fick motsvarande del i Åseby i pant som hon hade ärvt enligt förra mannens testamente. Rätten dömer Kerstin att genast återbetala lånet.

 

7. Uppvisades bouppteckning efter avlidne Jonas Börjesson i Rönnäng daterad 9/3 1770.

 

39. Inlämnades en förlikning mellan Kerstin Larsdotter i Säby hus och Per Larsson på Tjörnekalv lydande;

Såsom jag Kierstin Larsdotter i Säby hus hafwer låtit instämma min Swåger Pehr Larsson på Tjörnekalfwen till Orusts och Tjörns Häraders laga Sommar Ting uti gjästgifwaregl: Svanesund den 31 Maij rörande mitt påstående at när min Swåger Pehr Larsson in för wällofl: Tings Rätten reste Kjäromål emot thet löfte, som min Swåger mig lofwad hafwer, nemln om Kierstin Larsdotter och des man Anders Pehrsson blifwer utdrefwen af thet torp, som the nu bebor, så lofwar jag Lars Pehrsson, at the skall få bygga, så många hus på Kalfwen som the nödigt behöfwer, och sittja orubbad i sin lifstid, dock icke nyttja något af ägorna, till widare säkerhet hafwer wi uti wittnes närwaro låtit wåra namn här underskrifwa, som skjedde i Stordahl den 5 junij 1770.

              Pehr Larsson                            Kierstin Larsdotter

på Kalfwen                               i Säby hus

 

45. Inlämnades en förlikning mellan Olug Larsdotter och Per Larsson på Tjörnekalv lydande;

Såsom Olug Larsdotter i Morrig hafwer låtit instämma min Swåger Pehr Larsson på Tjörnekalfwen till Orusts och Tjörns Häraders laga Sommar Ting uti gjästgifwaregl Svanesund den 31 Maij rörande mitt påstående at han ey allenast måtte förete upteknings Instrumentana efter min afle fader och moder, sampt alla andra handlingar för den lösa ägendomen, utan till mig afträda min fäderne arf 2/3lar af halfwa Tjörne Kalfwen, alltså äro wi uti wänlighet öfwerenskomne och förlikte, hwad thet beträffar med min arfwelott uti 2/3lar af halfwa Tjörne Kalfwen, så lämnar min Kjära Swåger mig frihet, at när jag den samma åstundar, at få tillträda, och hwad lösöre ägendomen beträffar så har han mig derföre nögaktigt betalt och skall thet tå wårt öfwerenskommelse och förlikning af oss och wåra efterkommande barn och arfwingar orögaligen hållas och efterlefwas, samt utsättjandes ett wite af Etthundrade dahl. Srmt, at den skall wara underkastad som denna wår förlikning bryter och uphäfwer, till widare säkerhet hafwer wi uti wittnens närwaro låtit wåra namn här underskrifwa, som skjedde i Stordahl den 5 junij 1770.

           Pehr Larsson                               Olug Larsdotter

på Kalfwen                                  J Morrig

 

 

52. Omtalas att den färjan som man nu brukar mellan Höviksnäs och Kåkenäs är gammal och utkänd. Denna gamla färja är 14 alnar lång och 4½ aln bred. En ny bör byggas i det snaraste och till denna så behövs det 42 st ekar.

 

56. Ett kontrakt inlämnades mellan Olof Andersson och hans måg Kristen Nilsson i Tyfta östergård som lyder;

På understående Dato är jag underteknad med min Måg Christen Nilsson i Tyfta således öfwerenskommen:

1. At han med nödtorftige kläder och födo efter husets råd och förmögenhet skall mig förse, så at jag icke däröfwer skall hafwa orsak klaga.

2. Skall han hwarje månad bestå mig en mark god Tobak.

3. Och när Herren täcks mig hädankalla skall han mig efter råd och ämbne,  hederl[ig] till grafwen komma låta.

4. Och under min lefnadstid skall jag efter förmågo, hos berörde min måg, så framt han alt detta förenämnde orygeligen håller, wara honom behjälpelig med hwad arbete som till gårdens nytta och förmohn.

5. Skolandes bemälte min Måg och dotter efter min död utom något klander af de andra arfwingarne, få behålla alla mina efterlämnade kläder och lösören af hwad namn det wara må, så wida the en barnslig omwårdnad och kjötsel under min lefnadstid, som föreskrifwit står, om mig hafwa.

6. Thetta alt skall jag Christen Nilsson å min sida efter yttersta förmågo efterlefwa, och är jag äfwen med alt thetta nögd och tillfreds stäld.

Till mera wisso hafwa wi oss emellan wist wite af 100 de dahlr Srmt föresatt, at ehn af oss häremot sig förbryter eller sin skyldighet icke fullgjör skall prompt och utan någon laga medfart samma wite owägerligen till den obrottslige ärlägga, hwilket till wiss och orygelig försäkran med egne händers och närwarande wittnens underskrifter stadfästes af Tyfta d.17 maij 1770.

Olof Andersson                   Christen Nilsson

 

60. Målet från föregående tinget mellan Anders Andersson i Ranneberg och Anders Bryngelsson i Grinneröd angående en vattendämning som den senare gjort på den förres äng. Till vittne inkallades den 80 år gamle mannen Tore Andersson på torpet Arbogen men eftersom han vid hans kristendomstest han sagt att han hade 3 st gudar så nekade rätten honam att vittna. Om Anders Andersson vill använda Tore som vittne måste han införskaffa prästerskapets bevis på att de undervisat Tore i kristendomskunskap och att han detsamma hade förstått. Tingsrätten konstaterar vidare att flertalet av Tjörns invånare saknar god kristendomskunskap.

 

69. Flera mål sköts upp eftersom Olof Jakobsson i Hästkälla var sjuk i gikt samt även råkat ut för en olyckshändelse med hästskjutsen på resan till Svanesund, bl.a.

Hans Olsson i Basteröd som förmyndare för omyndiga pigan Olug Bryngelsdotter karade till hennes halvbror Anders Bryngelsson i Grinneröd att få ett lagligt arvskifte efter bådas far Bryngel Tuvesson och Olugs mor Elin Olsdotter samt att Olugg ensat skulle få sin ärvda del i den fastighet som Bryngel Tuvesson köpt under äktenskapet med hennes mor Elin Olsdotter.

 

 

 

 

Hösttinget 19-27/10 1770

 

3. Jon Nilsson i Olsby [västergård] kärar till Ingemar Nilssons hustru Ingeborg Karlsdotter ibm för att hon sagt att kärandens dotter Ingrid skall ”af fallandesoten skolat warit beswärad”. Hon frias från denna anklagelse av rätten.

 

28. Nils Andersson på Klädesholmen kärar till Olof Kristensson i Önne angående en skuld på 200 daler silvermynt. Olof säger att han mottagit dessa pengar men att de var avsedda för hans bror Jonas Kristensson i Berg, Jörlanda socken. Lånet var enligt skuldsedeln som uppvisades i rätten från den 15/3 1766 och undertecknad av Jonas Kristensson. Målet uppsköts till nästa ting eftersom det var Olof Kristensson som undertecknat skuldsedeln med sin brors namn och rätten vill ha bevis på om Jonas fått dessa pengar eller om Olof behållit dem själv.

 

46. Uppvisades en bevittnad avskrift av  testamentet efter avlidne Olof Andersson i Bräcke som han muntligen gjorde den 28/5 1770 till Per Andersson i Hede och Helge Kristensson på St.Dyrön.

 

66. Kronolänsman Anders Hansson kärar till Karin Eriksdotter, 31 år, på Klädesholmen samt den av henne utpekade drängen Nils Larsson på Tjörnekalv för lönskalägesbrott.

Detta skall ha skett på Klädesholmen 8 dagar före ”Michaelis” och som ledde till att hon födde en ännu levande flicka den 19/6 1770. Målet uppsköts till nästa ting så att fler vittnen kunde kallas.

 

Kenneth Bengtsson

 

 

 

Senast uppdaterad: 2009-11-13
 

Webbmaster: Anders Ryberg