Domboksutdrag för Tjörn 1765 - 1767

 

Från Orust och Tjörns häradsrätt AIa:22

 

1765 Vinterting (11/3 –

 

1. Länsman Anders Hansson kärar till Margareta Jakobsdotter, 26 år, samt Kristoffer Bengtsson från Stordal för lägersmål.

Hon födde en ännu levande flicka 3 veckor före midsommar 1763. Hon hävdar att hon flera gånger blivit lägrad av denne Kristoffer under sin tid som piga där, han berättar att hon varit i Stordal under 4 års tid. Eftersom Kristoffer nekar till detta så frikänns han.

 

14/3

40. Inlämnades testamente efter avlidne Truls Nilsson i Hovlanda daterat 24/11 1764. Där han ger till sin son Rasmus Trulsson ¼ Röra mot att Rasmus ger till vardera sina systrar 100 daler.

 

15/3

41. Rasmus Hansson i Åkervik kärar på sina omyndiga barn Olof Rasmusson och Ingeborg Rasmusdotters vägnar till sina styvsöner Knut Olsson och Jonas Olsson i Stordal.

Han menar att kärandena skall få bo och bruka den hemmansdel i Åkervik som dom nu har och som svarandena sagt upp dem ifrån. Detta tills det hållits en fullkomlig  arvsjämkning i fastigheterna i Åkervik och Stordal mellan kärandens barn och svarandena.

Detta sedan kärandena och svarandenas avlidna mor  och Rasmus Hanssons hustru Kerstin Knutsdotter varit svarandenas far Olof Torkelsson behjälplig vid inlösen av Stordal.

Knut Olsson inställde sig och anförde att den del som han nu innehar i Stordal varit han fars, Olof Torkelsson, fäderne arvejord., som han till hälften ärvt och den andra halvan i börd från sina syskon, under sitt äktenskap med Kerstin Knutsdotter, för 80 daler inlöst.

Han inlämnar ett kvittobrev från den 10/10 1743 samt skiftesbrevet efter hans far, Olof Torkelsson i Åkervik, daterat den 5/6 1745.

Tingsrätten ogillar kärandenas krav och menar att uppsägningen har gått rätt till.

 

48. Uppvisades testamente daterat 20/6 1764 efter avlidne Kristen Olsson i Åseby gjort till sin hustru Kerstin Persdotters fördel.

 

49. Uppvisades bouppteckning daterad 1/3 1765 efter avlidne Lars Hansson i Fagerfjäll.

 

19/3

56. Förmyndarna för avlidna Petronella Andersdotters efterlämnade systrar Anna och Malena, Per Persson i Fagerfjäll och Olof Jakobsson i Bräcke, kärar till Olof Reersson i Fagerfjäll för att få hans döda styvdotters (Petronella) fars lösörearv.

Skiftesbrevet efter barnens far Anders Persson i Fagerfjäll, daterat 31/8 1759, uppvisades. Där framgår att Petronellas lösöresarv var 509 daler, 30 öre silvermynt, vilka pengar de omyndigas mor Olug Persdotter ”efter skjedd öfwernskommelse med förmyndarne, emottagit, at, efter det deråsatte wärdie, Contant återbetala”.

Parterna kom överens att det skall avgå 90 daler som var Petronellas begravningskostnad, samt att modern Olug Persdotter genom bakarv skall ärva 130 daler, 31 1/3 öre silvermynt. Kvarstår då för systrarna att ärva i sidoarv 279 daler, 30 öre silvermynt.

 

20/3

68. Göran Henriksson på Skedet kärar till Bernt Nilssons hustru Anna Eriksdotter på Skedet mark för att hon skall ha kallat Jörgens dotter för en tjuv. Parterna förliks.

 

1765 Sommarting (21/5 –

 

22/5

3. Uppvisades testamente daterat 7/1 1765 utgivet av Anna Hansdotter i Krossekär, där hon testamenterar till sin äldsta son Anders Olsson den fastighet 7½ öb Krossekärr som hon påbor.

Till sina två döttrar Anna och Sigrid testamenterar hon resten av lösöret.

 

10. Uppvisades det testamente daterat 5/3 1765 som avlidne Olof Nilsson i Brevik gjort till sin hustru och barns fördel.

 

12. Uppvisades det testamente daterat 10/5 1765  som Anders Svensson och hans nu avlidna hustru Ingeborg Helgesdotter i Röra nordgård gjort och som avhandlar om hur deras fasta och lösa egendom skulle fördelas efter deras död.

 

13. Uppvisades det testamente som Jon Olsson och hans nu avlidna hustru Maria Torbjörnsdotter i Säby gjort dem emellan.

 

14. Uppvisades det muntliga testamente som änkan Anna Andersdotter i Toftenäs strand gjort i sin livstid till sina husbönder Olof Olsson och Per Anderssons fördel.

Bevittnat av Helge Nilsson och Sigrid Andersdotter i Tubberöd.

 

15. Olof Svensson i Gläshed uppvisade en av Sven Rasmusson i Gläshed och Bernt Torbjörnsson i Brevik undertecknad ”Cautionsskrift” daterad 23/3 1764.

Angående städjan till Gläshed.

 

23/5

18. Uppvisades ett inbördes testamente mellan avlidne Olof Rasmusson och Börta Rasmusdotter i N.Bäck daterad den 7/6 1756.

 

25. Gullbrand Persson i Tjärna på sin hustru Karin Trulsdotters vägnar, Arvid Andersson i Rönnäng på sin hustru Helga Trulsdotters vägnar samt Knut Larsson i Sunna på sin dotter Mätta Knutsdotters vägnar kärar till deras svåger Rasmus Trulsson i Röra angående testamentet efter kärandenas svärfar Truls Nilsson i Röra, som var gjort till svarandens fördel, måste ogillas.

Dom anser att testamentet ej blivit styrkt på behörigt sätt, dessutom ”hwarken om sin egen fädernes arfwejord en fjärding i Röra eller des ännu lefwande Karin Christophersdotters arfwejord i Hoflanda, efter lag, förmenes hafwa kunnat något förordnande gjöra”.

Svaranden uppvisar testamentet efter Truls Nilsson daterat 24/11 1764. Där det framgår att han ägde 2 gårdar dels sin egen ¼ Röra dels hans hustrus ¼ Hovlanda som ansågs som lika goda. Hans vilja var att sonen Rasmus skulle ärva delen i Röra efter hans död, mot att han ersätter sina systrar 100 daler silvermynt.

Tingsrätten går på kärandenas påpekande och upphäver testamentet.

 

27. Uppvisades det testamente som avlidna Anna Båhlsdotter i Mölnebo gjort strax före sin död, daterat 20/5 1765, där hon gett till sin son Hans Olsson all sin lösöre egendom.

 

 

 

 

1765 Höstting (18/10 –

 

3. Länsman Anders Hansson kärar till Anna Relfsdotter i Åkervik, 30 år gammal,  samt drängen Bernt Andersson, 26 år gammal, i Bräcke för begånget lönskaläge.

Anna berättar att detta skett på Hättan i oktober månad förra året och att hon sen den 27/8 1765 framfött en ännu levande flicka.

Bernt nekar till att ha haft samlag med henne men vidgår att han varit på Hättan vid den tiden och sovit över i samma stuga som Anna.

Rätten friar Bernt från denna anklagelse, men Anna får böta.

 

19/10

7. Bernt Nilsson, 18 år gammal, från Hällene i Valla socken samt Kerstin Andersdotter, 26 år gammal, i Bö, Stenkyrka socken instäms för begånget lönskaläge.

Kerstin berättar att detta skett i Ranneberg 5 vecker före jul förra året och att hon sedan 14 dagar efter Larsmässa framfött en ännu levande pojke.

Rätten friar Bernt från denna anklagelse, men Kerstin får böta.

 

11. Uppvisades en ”arfsförening” där samtliga barn och arvingar tillsammans med deras mor och svärmor, Kerstin Reersdotter i Stordal, träffat en överenskommelse om arvet efter deras avlidne far och svärfar Bengt Kristoffersson i Stordal.

Båda sönerna Kristoffer och Rutger skall ärva hela hemmanet Lilldal, hälften var.

Döttrarna Anna, Kerstin, Sigrid, Karin, Kristina och Regina skall gemensamt ärva ¼ Hovlanda samt ½ Stordal efter det att deras mor dött.

Undertecknat den 25/6 1765 av Rutger Bengtsson, Kristoffer Bengtsson, Jerp Andersson, Kerstin Bengtsdotter, Knut Olsson, Per Olsson, Anna Bengtsdotter i Stordal, Knut Larsson, Sigrid Bengtsdotter, Regina Bengtsdotter i Sörby, Peter Alexandersson samt Kristina Bengtsdotter i Säby.

 

12. Uppvisades en äktenskapsförordning mellan de idag trolovade Per Andersson i Rösselvik och Annika Börjesdotter i Utäng, daterat 1/9 1765.

 

13. Uppvisades en äktenskapsförordning mellan Lars Börjesson i Utäng och Karin Olsdotter i Hällene på Mjörn, daterat 3/10 1765.

 

21/10

18. Nils Andersson på Klädesholmen kärar till Alf Andersson ibm för att han med våld skall ha tagit från honom hans ”kåhlsäng” samt att ha kallat hans mor Gunnur Nilsdotter för en tjuv. Målet uppsköts till nästa ting eftersom svaranden varit frånvarande p.g.a. sillfiske.

 

19. Erik Rasmusson i Hålan kärar till sin svärfar Karl Båhlsson ibm för att få ta del av alla de handlingar som Karl innehar angående hemmanet Hålan.

Karl uppvisar bl.a följande handlingar;

Hans avlidna hustru Ingrid Persdotters skiftesbrev daterat 27/4 1754.

 

20. Torbernt Nilsson på Klädesholmen kärar till sin bror Olof Nilsson ibm för att han skall ha skadat hans hus. Olof kärar också till Torbernt om samma sak. Eftersom båda är upptagna av sillfiske så uppsköts målet till nästa ting.

 

21. Uppvisades testamente efter avlidne Anders Gunnarsson i Nötsäter daterat den 3/7 1754 till sin styvson Olof Perssons fördel.

22. Nils Andersson på Klädesholmen kärar till Alf Anderssons hustru Kerstin Andersdotter samt pigan Börta Andersdotter ibm för att båda två skall vid samma tillfälle ha överfallit honom. Kerstin var ej närvarande p.g.a. att hon snart skall föda barn så målet sköts upp till nästa ting.

 

22/10

27. Olof Person i Gåseknöde kärar till Helge Kristensson och hans hustru Anna Persdotter på Stora Dyrön för att av dem få betalt för begravningskostnaden för deras avlidne son Jon Jonsson, samt 100 daler som var köpeskilling för käranden till Jon Jonsson försålda ¼ Gåseknöde enligt köpebrevet från den 28/5 1756.

Enligt köpebrevet så har han och hans hustru Elsa Börjesdotter till deras systerbarn Anna Torkelsdotter och den avlidne Jon Jonsson sålt ¼ Gåseknöde för 200 daler silvermynt.

 

23/10

34. Häradsdomaren Jon Olsson i Haketorp kärar till sin syster Malin Olsdotter i Åseby samt hennes söner Bernt Nilsson och Kristian Nilsson med påstående att de skall betala ”den huserötebrist. Som likmätigt på kjärandens ägande ¾ hemman Åseby, hwilket hans bemälte syster och hennes afledne man uti 26 åhr bebodt och innehaft”.

Målet uppsköts till nästa vinterting.

 

26/10

56. Gertrud Olsdotter från Solhogen, nu tjänade som amma i Uddevalla, samt drängen Jöns Olsson i Södra Bäck anklagas för lägersmål.

Hon födde en flicka natten mellan tredje och fjärdedag jul förra året men som senare dog.

Jöns nekar till detta och frikänns.

 

68. Inlämnas ett äktenskapsförord mellan Olof Larsson i Berga och Börta Andersdotter i Nordre Bäck som nu tänker gifta sig.

 

30/10

80. Olof Persson i Halla, Morlanda socken, kärar till Olof Olsson och Per Andersson i Toftenäs med påstående att de skall bevisa lagligheten i det testamente som änkan Anna (Andersdotter) i Toftenäs strand gjort till deras fördel.

Olof Olsson i Tåftenäs, hwilken sednare andrger, at han desto mera bestrider kjäropåståendet i detta mål, som Testatrieis brodersöner, hennes närmaste arfwingar Rotebåtsmännen Anders Boij och Tolle Klädesholm, ehuru nu döde, wid hennes jordefärd skola tillstädes warit”.

Käranden var syskonbarn med änkan Anna.

Se 1765 Sommarting (22/5 mål nr:14)

 

31/10

89. Änkan Regina Nilsdotter i Tolleby västergård på sina omyndiga barn Annika Olsdotter och Amborg Olsdotter kärar till sin svåger och barnens farbror Nils Nilsson i Tolleby med påstående att han måste avstå 1/8 hemman Tolleby som han skall ha köpt av hennes svärföräldrar Nils Olsson och Kerstin Nilsdotter vilket varit hennes man, barnens far, Olof Nilssons mors arvejord.

Nils Nilsson visar ett köpekontrakt från den 23/5 1764 där han köpt av sina föräldrar 3/8 Tolleby västergård mot det att han skall sköta om dem till dess att de dör.

 

91. Olof Larsson i Kuballe och Rasmus Tollesson i Morik såsom förmyndare för Börta Nilsdotter i Tolleby mellangård samt änkan Regina Nilsdotter i Tolleby västergård kärar till Olof Andersson och hans hustru Anna Nilsdotter i Tolleby mellangård, Reginas och Börtas svåger.

Angående att det köp som deras avlidna mor Dordi Svensdotter gjort med svaranden och hans hustru skall ogillas och upphävas samt att Börta och Regina skall få det som dem tillhör efter sina avlidna föräldrar Nils Nilsson och Dordi Svensdotter och även i sidoarv efter 3 av deras döda bröder Nils, Olof och Per. Börta, Regina och Anna var systrar.

Per Nilsson var den ende av bröderna som levde när deras mor Dordi dog hade sålt sin del till Olof Andersson 24/10 1759.

 

2/11

101. Ingavs bouppteckning efter avlidne Lars Olsson i Tolleby, datera 13/9 1764.

 

 

1766 Vinterting (10/3 –

 

4. Det uppskjutna målet mellan Nils Andersson på Klädesholmen och Alf Andersson ibm angående en kålsäng togs upp på nytt.

Käranden (Nils) uppvisade ett av hustru Anna Torkelsdotter den 5/10 1755 författat testamentariskt förordnande där hon till kärandens ännu levande far, Anders Trulsson, testamenterat denna kålsäng som han sedan av sin far fått.

När nu svaranden fått reda på hur det ligger till så skall han acceptera detta.

 

11/3

5. Även det uppskjutna målet mellan Nils Andersson på Klädesholmen som kärade till Alf Anderssons hustru Kerstin Andersdotter och pigan Börta Andersdotter, alla på Klädesholmen, angående slagsmål.

Käranden kallar hustru Maria Johansdotter och pigan Ingeborg Simonsdotter som vittnen.

Både tillstår att Kerstin Andersdotter slagit Nils Anderson med ett hummertineväle över högra armen samt i mellangärdet samt att Börta kallat Nils för en ”sökuk”.

Kerstin döms till böter, 11 daler 16 öre silvermynt. Börta döms till böter, 1 daler silvermynt.

Samt döms båda att betala till Nils 44 daler, Kersti 33 daler och Börta 11 daler.

 

14. Bernt Kristensson från Olsby avstår sin ärvda del till sin bror Helge Kristensson på Stora Dyrön för 50 daler silvermynt som han ärvt efter sina föräldrar Kristen Helgesson och hans avlidna hustru Anna Persdotter.

Bernt skall fara till sjöss och gjorde denna utfästelse i Marstrand den 8/3 1762.

 

13/3

24. Niklas Lundberg på Gamla Varvet på sin hustru Elins vägnar, timmermannen Bengt Norling, hustru Annika Alberg och Olena Norling ibm, Bernt Olsson på Hättan, Alf Andersson på Klädesholmen för sig och sin syster Britta Andersdotter kärar till deras morbror Olof Alfsson i Stordal med påstående att han kan bevisa sin rätt till ¼ Stordal.

Olof Alfsson visar i dokument daterat 25/9 1734 hus han blivit förlikt med sina syskon husruarna Maret och Åsa samt de omyndiga Lisbet och Börta Alfsdöttrar. De omyndiga systrarna var representerade av deras farbror Torkel Olsson.

Maret och Åsa har redan fått det de skulle ha i arv efter fadern Alf Olsson medan de omyndiga Lisbet och Börta skall ha av Olof Alfsson 21 daler silvermynt vardera i farsarv.

Vidare visar han upp ett fastebrev på denna ¼ Stordal från 22/2 1750.

15/3

36. Inlämnades testamente efter avlidna Malin Olsdotter i Åseby daterat 22/2 1766.

 

37. Inlämnades bouppteckning efter Bernt Torbjörnsson i Brevik, upprättad den 28/2 1766.

 

38. Inlämnades ett av avlidne Olof Persson i Sibräcka upprättat ”Pactum antenuptiale” (äktenskapsförord) sin trolovade fästekvinna Anna Persdotter till förmån, daterat 4/2 1762.

 

41. Uppvisades ett köpebrev daterat 3/3 1766 där Tore Andersson med sin hustru Börta Nilsdotter säljer till sin son Nils Toresson och hans tillkommande hustru Cecilia Esbjörnsdotter det som dom efter förlikning den 26/10 1762 med Anders Hansson i Häle och sin bror Göran Andersson i ”Hählewikan” dess ägande plats Brevik hamn, Arbogen kallad.

 

44. Per Andersson i Rösselvik kärar till sin måg Per Kristensson i Olsby med förfrågan på vad orsak han haft med att förbjuda vigseln mellan honom och hans fästekvinna Annika Börjesdotter.

Per Kristensson kärar också till Per Andersson för att han ej skulle ha upprättat bouppteckning i rätt tid efter sin den 11/1 1764 avlidna hustru Börta Persdotter, kärandens svärmor.

 

45. Per Kristensson i Olsby kärade till sin svärfar Per Andersson i Rösselvik att få de utlovade 600 daler silvermynt som Per Andersson lovat sin måg när han gifte sig med dottern Annika Persdotter.

Parterna förliks i dessa båda mål.

 

17/3

54. Änkan Karin Rasmusdotter i Säby nordgård kärar genom sin son Torbernt Nilsson till sin gårdbo Hans Olsson angående en tomtdelning som skedde på deras hemman den 4/7 1760 att få 30 daler silvermynt för den flytt av ladugården som planeras att ske nu i vår.

Detta skulle ha påtalats i det kontraktet som skedde då hennes man Nils Torbjörnsson levde.

 

55. Knut Larsson i Sunna kärar till Jakob Göransson i Valsäng och Börta Andersdotter på Röra mark med påstående att han efter ett skriftligt kontrakt med sin avlidna styvmor Anna Andersdotter i Långekärr från den 23/2 1754 av svaranden, av viken Jakob är hennes brorson och Börta hennes syster, skulle ha betalt för ett sto, en kviga samt en dunbädd.

 

56. Erik Persson på torpet Saltpannevik kärar till änkan Bengta Trulsdotter och hennes piga Börta angående alla dokument som tillhört avlidne Olof Börjesson i Tolleby. Stämningen skedde genom den nu avskedade nämndemannen Ingemar Nilsson som av tingsrätten fanns att vara obehörig person att kunna göra en sådan talan utan hänvisar käranden till att återkomma med stämning genom en behörig person.

 

58. Bröderna Bernt Andersson och Olof Andersson i Bräcke samt Anders Andersson på Klädesholmen tillika med Jon Persson i Myggenäs, de förres syskonbarn, kärar till änkan hustru Kerstin Svensdotter i Balkeröd att hon skall visa alla de dokument som styrker hennes åtkomst till ½ hemmanet Balkeröd viket skall ha varit kärandenas arvejord.

För änkan inställde sig hennes svåger Bernt Olsson i Sörby. Han uppvisade följande dokument.

1. Ett av lagmansrätten den 24/9 1731 föreningsdom mellan drängen Nils Eskilsson i Kurlanda och änkan Anna Trulsdotter i Balkeröd på egna och på dess dotter Börta Olsdotters vägnar beträffande äganderätten till ½ skattehemmanet Balkeröd, som inehåller, ”at de 2ne sednare genom förlikning, samma hemman till Nils Eskilsson, svarande hustruns man, mot utsatte betingade willkohr, uplåtit och afstådt; samt at Anna Trullsdotters man Börje Olsson det samma till dem förut Testamenterat.

2. Denna rättens fastebrev för Nils Eskilsson och hans svarande hustru på ½ hemmanet Balkeröd daterat 14/9 1737.

 

Sedan svarande sidan visat dess dokument hur hon och hennes avlidne man Nils Eskilsson fått tillkomst till Balkeröd så anser rätten att hon fullgjort sina plikter .

 

18/3

60. Anders Kristensson i Stockevik för sig själv och som förmyndare för sin omyndiga syster Börta Kristensdotter samt Hans Hansson i Brog som en andra förmyndare kärar till Lars Nilsson i Stockevik.

Dom önskar att få tillträde till tomter eller hus på hemmanet Stockevik eftersom företrädaren på gården Jon Persson i Hean rivit deras hus och byggt nya hus utan att kärandena fått del däri.

Svaranden vidgår att kärandena har som innehavare av 2/3 i ett fjärdingshemman Stockevik rätt till manhustomter. Svaranden bestrider möjligheten att flytta sina hus eftersom dessa byggdes för 11 år sedan och får betraktas som nästan nya.

Tingsrätten utser häradsdomaren Jon Olsson i Haketorp och nämndemannen Knut Larsson i Sunna att på plats lösa detta.

 

61. Sven Andersson i Röd och Bernt Nilsson i Rävlanda på sina hustrur Börta Kristensdotter och Ingeborg Kristensdotters vägnar kärar till deras svåger Olof Kristensson i Kurlanda med påstående att visa alla handlingar som kan röra svarandens åtkomst till hemmanet Kurlanda.

Parterna meddelade genom häradsdomaren Jon Olsson i Haketorp att dom i detta mål skall vara förlikta.

 

65. Erik Rasmusson i Hålan på sin hustru Anna Karlsdotters vägnar kärar till sin svärfar Karl Båhlsson ibm med påstående att han skall ha låtit lagföra hemmanet Hålan utan att hans hustru eller hennes bror Olof Karlsson fått sin lagliga tredjedel efter deras avlidna mor Ingrid Persdotter vid hennes arvsskifte den 27/4 1754.

 

19/3

71. Nils Olsson och Kerstin Nilsdotter i Tolleby västergård kärar till hustru Regina Nilsdotter ibm med påstående att hon med kvitta skall bestyrka att hennes avlidne man Olof Nilsson betalat köpeskillingen till kärandena för 1/8 i Tolleby.

För kärandena inställde sig deras son Nils Nilsson i Tolleby västergård och för svaranden hennes nuvarande man Nils Jönsson ibm.

Nils Jönsson visar ett köpebrev från den 12/10 1762 där hans företrädare i äktenskapet, kärandenas son, Olof Nilsson genom köpeskilling av 300 daler silvermynt köpt denna 1/8.

 

20/3

83. Ingavs en arvsförening efter avlidna hustrun Anna Eriksdotter i Tyft där hennes efterlevande man Olof Jonsson och deras sammanavlade barn, sonen Erik Olsson och döttrarna Anna, Karin och Maret Olsdöttrar är överens om hur fördelningen skall vara.

 

84. Petter Alexandersson i Säby och Per Håkansson i Habborsby utsågs till att efterträda Ingemar Nilsson i Olsby och Anders Jakobsson i Mällby som nämndemän.

 

1766 Sommarting (22/5 –

 

23/5

12. Ingavs ett föreningskontrakt efter avlidne Kristen Eskilsson i Kurlanda där änkan Johanna Håkansdotter och hennes styvbarn Olof Kristensson samt mågar Sven Andersson och Bernt Nilsson samt även undertecknat av Rasmus Andersson i Berga och Erik Månsson i Kyrkefjäll är överens om fördelningen, daterat 10/7 1765.

 

27/5

37. Länsman Anders Hansson kärar till Erik Börjessson i Lilldal för att han skall ha skjutit ihjäl en jakthund som tillhörde Anders Hansson.

Eftersom svaranden uteblev så uppsköts målet till nästa ting.

 

 

1766 Höstting (22/10 –

 

23/10

4. I diverse tvister mellan Olof Olsson i Toftenäs samt drängen Anders Berntsson ibm så var Anders ej på plats utan lät hälsa genom sin mor Ingrid Persdotter att han var upptagen med sillfiske.

 

24/10

10. Olof Persson i Utäng kärar till sin laggifta hustru Maret Börjesdotter i Fosseröd att hon nästkommande vår måste påläggas att med sina 2 omyndiga barn flytta till sin man i Utäng.

Hon ställer som villkor att Olof ”skiljer” sig från den piga som han nu har i tjänst vilket han samtycker till. Maret var tidigare gift i Fosseröd.

 

17. . Olof Persson i Utäng kärar till sin laggifta hustru Maret Börjesdotter i Fosseröd att hon måste avträda förmynderskapet för sin 2 barn från förra giftet Kristian Jakobsson och Kristina Jakobsdotter. Tingsrätten ger efter hennes önskemål klartecken till att hon kan fortsätta att vara förmyndare för sina barn.

 

25/10

28. Inlämnas ett äktenskapsförord mellan Jon Simonsson i Tyfta östergård och hans tillkommande hustru änkan Gunilla Larsdotter på torpet Smacken eller Stora Sibräcka mark under Stora Sibräcka där hon efter hans död skall äga och bebo den del som jag nu brukar och att min dotter Karin Jonsdotter och måg Tolle Jönsson skall behålle den del som de nu brukar.

 

27/10

29. Jonas Olsson i Åkervik kärar på sin hustru Börta Eriksdotters vägnar till hennes svärmor Bengta Andersdotter i Gåre med påstående om hon kan styrka att hon uppgivit egendomen riktigt efter Börtas förra man Bernt Nilsson, Bengtas son, vilket tingsrätten anser att hon gjort.

 

34. Nils Persson i Gåre kärar till Börta Eriksdotter om att få betalt för de kostnader han haft i samband med begravningen av hennes förra man Bernt Nilsson samt deras omyndiga son Anders Berntsson.

 

35. Änkan Ingeborg Nilsdotter i Tyft, Erik Olsson i Tjärna, Hans Kock i Rävlanda och dess hustru Anna Olsdotter, Rasmus Relfsson i Aröd och dess hustru Anna Olsdotter, Anders Göransson på Röa och dess hustru Maret Olsdotter jämte omyndiga gossen Anders Olsson i Tyft kärar till Anders Persson i Häller och dess hustru Karin Persdotter samt hennes brorsdotter Kristina (Christensa) Olsdotter på Myrarna med påståenda att de bör visa de dokument som rör deras åtkomst till halva hemmanet Tyft.

Svarandena uppvisade det enda dokument som dom hade, vilket var ett skiftesbrev daterat 23/2 1698 efter avlidna Gertrud Eskilsdotter i Tyft, vilken varit den svarande Karin Persdotters farfars hustru, mellan hennes barn Jon Karlsson och Per Karlsson.

 

37. Anders Persson i Häller och dess hustru Karin Persdotter samt hennes brorsdotter Kristina (Christensa) Olsdotter på Myrarna kärar till änkan Ingeborg Nilsdotter i Tyft, Erik Olsson i Tjärna, Hans Kock i Rävlanda och dess hustru Anna Olsdotter, Rasmus Relfsson i Aröd och dess hustru Anna Olsdotter, Anders Göransson på Röa och dess hustru Maret Olsdotter jämte omyndiga gossen Anders Olsson i Tyft med påstående att de skall visa sin åtkomst till samma hemman.

Svarandena visade upp följande dokument.

1. Ett denna rätts domboksutdrag från den 9/10 1685 som innehöll ”at deras faderfaders fader och Swärfaders faderfader Carl Olsson iTyft emot det han allena åtagit sig betala sin faders skuld 61dr 8 (öre), och således betalt 6 örisbohl jord i Tyft”.

2. Ett denna rätts domboksutdrag från den 12/10 1694 där Karl Olsson i Tyft gjort ett förordnande med sina barn av vilka de äldsta sönerna Per Karlsson och Simon Karlsson varit närvarande och samtyckt, att den yngsta sonen Jon Karlsson efter faderns död skulle vara berättigad att utlösa sina övriga syskon från deras arvsrätt.

Dom menar att deras far och svärfar Olof Jonsson, dels genom arv efter sin far Jon Karlsson, dels genom utlösen av sina syskon gjort rätt för sig och förvärvat detta hemman på ett riktigt sätt, viket tingsrätten också ansåg.

 

27/10

38. Uppvisades bouppteckningarna efter avlidna hustru Katarina Jakobsdotter i Säby daterad den 26/3 1766 samt även efter avlidne Olof Persson på Prästgårdens mark från den 28/6 1766.

 

28/10

41. Ingavs det testamente som Lars Jonsson i Nordre Bäck hus och hans nu avlidna hustru Gertrud Svensdotter till inbördes förmån gjort den 26/5 1764.

 

47. Tore Andersson på torpet Arbogen under Brevik kärar till Jon Olsson ibm för att han skall ha brutit det byteskontrakt som käranden gjort med svarandens svärfar Anders Hansson den 26/10 1742, eftersom svaranden var upptagen av sillfiske så uppsköts målet till nästa ting.

 

29/10

51. Kristen Andersson i Rom kärar på Petter Larssons och Per Larssons i Marstrand vägnar till deras farbror Olof Andersson på Kärrsön med påstående att visa de dokument och behöriga kvittobrev som styrker att deras avlidne far Lars Andersson fått del av sin arvsrätt i Kärrsön.

Olof visar upp följande.

1. Ett av kärandenas far Lars Andersson och farbror Anders Andersson till svaranden,  såsom deras bror den 10/3 1742 givna ”afståelse och quittobref” på deras tillfallna brorslotter.

2. Ett av denna rätt utfärdat fastebrev från den 14/6 1743 på 1/8 Kärrsön.

Tingsrätten förklarar att Olof fullgjort sina plikter.

 

 

1767 Vinterting (26/1 –

 

28/1

10. Målet från föregående ting mellan Tore Andersson på torpet Arbogen under Brevik kärar till Jon Olsson ibm för att han skall ha brutit det byteskontrakt som käranden gjort med svarandens svärfar Anders Hansson i Häle den 26/10 1742 återupptogs nu.

Käranden visar kontraktet som slutits mellan hans bror Göran Andersson i Brevik och Anders Hansson i Häle där det framgår att Tore genom en förlikning med sin bror Göran ”at han för sig, sin hustru och barn, utan ringaste skatt eller arbete till gården skall få bruka och bebo en plats i Brewiks hamn, Arbogen kallad”.

 

30/1

34. Ingavs testamenten efter avlidna hustrun Karin Nilsdotter i Södra Bäck från den 20/1 1757 och den 8/9 1764 till sin yngsta son Petter Simonssons fördel.

 

31/1

37. Inlämnades ett testamente daterat 19/1 1767 av änkan Bengta Trulsdotter i Tolleby östergård, där hon skriver ”Sedan mina brodersöner Johan ock Rasmus Pehrssöner samt Nilss Andersson på Klädesholmen, icke efter sitt löfte fullbordat eller efterlefwat dett oss emillan förut slutade Testamente, och jag i mitt änkostånd ock höga ålderdom samt dageligen sängliggande icke haft någon som mig skjöta kunnat, än min hos mig i tjänst på 20de åhret warande piga Börta Anderssdotter”.

Hon testamenterar nu all sin lösa som fasta egendom till denna piga.

 

41. Inlämnades testamente daterat 10/11 1766 efter nu avlidne drängen Ingemar Nilsson till sin mor och broder Svens fördel.

 

 

1767 Sommarting (25/5 –

 

5. Inlämnades ett äktenskapsförord daterat 22/12 1766 mellan blivande makarna Anders Nilsson från Nedre Bråland och Margareta Jerpsdotter från Brog.

 

27/5

21. Inlämnades bouppteckningar efter avlidna hustru Kerstin Persdotter i Bäck daterad 13/4 1767 samt efter avlidna hustru Kristina Bengtsdotter i Säby daterad 9/5 1767.

 

22. Inlämnades det testamente som Arne Olsson och hans nu avlidna hustru Anna Nilsdotter i Mölnebo gjort den 28/1 1760.

 

23. . Inlämnades det testamente som avlidne Sven Persson och hans hustru Maret Arvidsdotter i Mölnefossa gjort den 9/5 1767.

 

30/5

36. Olof Jönsson i Aröd på sina omyndiga barns Lars Olsson, Ingeborg Olsdotter och Börta Olsdotters vägnar samt de senares svåger Jakob Arnesson ibm för sin hustru Elsa Larsdotter kärar såsom alla kommen av en moder till berörda syskons halvmoderbröder Bernt Bjönnesson i Fossa, Olof Bjönnesson i Röra, Helge Bjönnesson i Knöde och Lars Bjönnesson i Lössbo på Lyr, ”uti påstående: at, sedan den kjärande Olof Jönssons hustru döda Anna Biönnesdotter, såsom samsyster till framledne Dyre Bjönnesson i Tolleby östergn ej mindre sjelf efter honom warit en arftagare; utan ock hennes utomlands wistande samsyster Marit Biönnesdotter till henne, Anna updragit bebrukning ock nyttjandet af all den rätt ock del, som Marit efter brodren Dyre tillkomma kunde, så länge ock tils hon i fäderneslandet återkom, Annas nu kjärande barn, såsom hennes rättsinnehafware, gjenast ock obehindrat af swaranderna, såsom Dyres halfbröder, måtte få taga i besittning ock bruk så stora anparter uti de efter Dyre arffallna 2/3lar i ett halft hemman Tolleby, som uppå berörde Dyres twennw samsystrars lotter sig belöpa kunna.”

 

1/6

40. Ingeborg Simonsdotter på Klädesholmen kärar till Nils Andersson och Alf Andersson ibm angående ersättning för det inställda målet på förra tinget. Parterna är förlikta.

 

45. ”För TingsRätten framträdde drängen Alf Olofson och berättade, huruledes hans Moder honom och hans Syskon then sorgeliga händelsen skall träffat, at the senares Fader Alf Olofsson!! i Stordahl nästledne onsdag eller dn 27 maj uti något ärende från sitt huus till  nästa gård Fåsseröd och sedan till Kiölleröds strand förmiddagen skall bårtgådt, men tå han icke i rättan tid återkomit sedermera sorgfälligt blifwit eftersökt och änteligen i dag igenfunnen icke långt från Kiölleröds strand drunknad.”

(Det skall naturligtvis vara Olof Alfsson dom drunknat /KB)

 

2/6

46. Som förmyndare för avlidne Bernt Torbjörnssons i Brevik omyndige son Olof Berntsson kärar Erik Olsson i Tjärna till den senares mor änkan Annika Olsdotter i Brevik för att få del av de handlingar som hennes man innehaft angående hemmanet Brevik.

Hon vet inga andra dokument än bouppteckningen efter hennes man från den 28/1 1766, där det framgick att hon själv ärvt 1/8 samt under äktenskapet med Bernt köpt den andra 1/8 av hennes syster Ingeborg Olsdotter.

 

5/6

76. På egna och på sin bror Olof Larsson i Gunneby kärar Hans Larsson i Kållekärr till Hans Tollesson ibm med påstående att uppvisa de handlingar som utvisar hur många öresbol jord som halva hemmanet Kållekärr består av.

1. Svaranden uppvisar ett domboksutdrag från den 9/6 1721 mellan Jöns Ingesson i Smeby och flera jordägare till ¼ Kollekärr samt Arne Olsson i Mölnebo och Jakob Olsson i Bräcke om samma hemman slutit köpekontrakt.

2. Ett domboksutdrag från den 20/10 1721 om den förpantning som Arne Olsson och Jakob Olsson av deras odelsjord 7 öb i Kållekärr till Olof Andersson ibm gjort, kärandenas morfar, för 70 daler silvermynt.

3. Ett domboksutdrag från den 3/1 1724 som visar att Arne Olsson och Jakob Olsson avstått och sålt dessa 7 öb deras odelsjord till Olof Andersson i Kållekärr.

Därmed anser tingsrätten att käranden fått svar på sin fråga.

 

79. Inlämnades följande testamenten.

1. Ett av avlidne Per Olsson och hans hustru Börta Persdotter daterat 12/5 1762.

2. Ett av avlidne Nils Olsson och hans hustru Kerstin Helgesdotter i Hälle daterat 30/12 1762.

 

 

 

 

1767 Höstting (21/10 –

 

2. Kronolänsman Erik Rathe kärar till Maret Andersdotter på Dyrön samt den av henne utpekade bokhållaren Göran Bähr på Prästhalla för lägersmål.

Göran Bähr infann sig inte utan han blir anbefallen att komma den 28/10.( se nummer 74)

 

3. Kronolänsman Erik Rathe kärar till Olof Jonsson i Åkervik för att han skall hållas ansvarig för ”det hans egit barn drunknat uti des ohölgde brunn”. Barnet var 7 år gammal. Olof medgiver att han ej hade täckt brunnen eftersom den var under ombyggnad.

Han döms till 20 daler i böter för vårdslöshet.

 

23/10

17. Kronolänsman Erik Rathe kärar till Mattis Andersson i Krossekärr och Ingrid Börjesdotter ibm för lägersmål. Ingrid som tidigare varit trolovad, med den för tjuveri dömde rotebåtsmannen och nu avlidne Göran Stor som nu avtjänat sitt straff på kronofängelset i Landskrona, har kommit till Mattis som tjänstepiga för 3 år sedan, alldeles efter det att Mattis hustru avlidit. Hon berättar att hon varit i säng med Mattis och den 8/4 1767 fött en ännu levande gosse. Eftersom det ej fanns något bevis för om fästmannen Göran Stor levde eller var död då hon blev med barn uppsköts målet till nästa ting.

 

24/10

26. Inlämnades bouppteckning efter avlidne Anders Hansson i Utäng.

 

32. Inlämnades testamentet efter avlidne Olof Alfsson och hans hustru Anna Börjesdotter i Stordal daterat den 24/1 1761.

 

26/10

38. Samtliga sterbhusintressenter i Lilla Sibräcka är överns med att mågen i huset Bernt Jakobsson skall få städja på gården mot att han ger sina svägerskor 1100 daler silvermynt. Undertecknat i Sibräcka den 27/8 1764 av Bernt Jakobsson, Helena Berntsdotter, Jöns Rasmusson, Olof Ellertsson, Gullbrand Persson och Hans Rasmusson.

 

27/10

39. Kronolänsman Erik Rathe kärar till Alf Andersson, Sven Larsson, änkan Anna Andersdotter, Anders Olsson dy, Anders Olsson dä, Johan Persson och änkan Ingeborg Larsdotter på Klädesholmen att som lagliga delägare i en brunn ej har täckt densamma.

Detta resulterade i att Alf Anderssons dotter Elsa, på 4:e året, däri ramlat och drunknat i augusti månad i år.

Eftersom samtliga instämda utom Alf Andersson uteblev så uppsköts målet till nästa ting.

 

28/10

51. På avlidne Lars Olssons i Tolleby omyndige son Lars Larsson vägnar kärar dess morbror Olof Jakobsson i Bräcke till gossens fasterman Erik Persson i Gläshed angående varför ingen förmyndare ännu är utsedd. Förmyndare skall utses och införas i förmynderskapsdomboken vid senare tillfälle.

 

29/10 användes till rannsakningen av den för barnmord dömda hustru Anna Larsdotter på Risön, detta redovisas i ett särskilt protokoll.

 

 

30/10

62. Ingavs testamentet efter Nils Olsson och hans avlidna hustru Kerstin Nilsdotter i Tolleby daterat den 12/2 1765.

 

2/11

74. Återupptogs mål nummer 3 mellan kronolänsman Erik Rathe som kärade till Maret Andersdotter på Dyrön samt den av henne utpekade bokhållaren Göran Bähr, från Gotland, på Prästhalla för lägersmål.

Maret Andersdotter, 39 år, berättar att hon träffat Göran både i sina föräldrars hus på Dyrön samt även på det fartyg som Göran fanns på. Hon skall i Larsmässoveckan dett år framfött en ännu levande flicka.

Göran, 31 år, bestrider helt och hållet Marets berättelse och nekar helt till att ha något med detta barn att göra.

Han frias helt och hon döms till böter.

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2009-10-09
 

Webbmaster: Anders Ryberg