Domboksutdrag för Tjörn 1762 - 1764

 

 

Från Orust och Tjörns häradsrätt AIa:21

 

1762 Vinterting (16/2 –

 

18/2

14. Länsman Anders Hansson kärar till Anna Jonsdotter i Stansvik och Jakob Arnesson i Mölnebo för begånget lägersmål.

Hon har därefter fött ett numera dött flickbarn 14 dagar innan jul 1760. Detta mål upp sköts till näst ting.

 

15. Änkan Anna Olsdotter i Stockevik kärar till Hans Hansson i Brog på dess pupiller, framlidne Kristen Anderssons barn, Anders och Börta, angående den uppsägningen av henne från vidare brukning och nyttjande av den tredjepart i ¼ Stockevik, som han gjort. Denna jord har hennes man Nils Andersson brukat och innehaft, denna uppsägning anser hon måste ogillas och hävas.

Svaranden bestrider detta med ett av denna rätts dom daterad 26/10 1744, där Kristen Andersson givit Nils Andersson tillåtelse att bruka denna del så länge han lever. Efter hans död så skall denna delen tillfalla Kristen Anderssons barn.

Tingsrätten anser inte att hon längre har rätt att bruka denna jorden.

 

19/2

27. Uppvisades ett köpekontrakt daterat 26/6 1744. Där syskonen Ingrid Persdotter, genom sin man Olof Hansson på Hättan, Ingeborg Persdotter, genom sin man Torkel Larsson, samt Anna Persdotter genom sin man Jon Jonsson förklarar sig nöjda med det de fått av sin bror Olof Persson av arvet after deras avlidne far Per Olsson i Gåseknöde.

Per Olsson köpte Gåseknöde 15/1 1711, testamentet efter honom var daterat 19/9 1741.

 

22/2

42. Uppvisades ett inbördes testamente som den nu avlidne Jon Olsson och hans hustru Maria Torbjörnsdotter på Säby gjort 26/5 1750.

 

24/2

59. Olof Andersson på sin hustru Malin Larsdotters vägnar och Jon Simonsson på sin hustru Anna Larsdotters vägnar avhänder sig sitt arv i Kållekärr, efter deras avlidna mor Ingrid Olsdotter, som nu innehas av hustru Kerstin Björnsdotter till deras bror Hans Larsson i Höggeröd för 100 daler på varje systerlott.

 

62. Uppvisades ett äktenskapslöfte mellan Olof Persson i N.Valsäng och Anna Persdotter i prästgården St.Sibräcka, undertecknat 4/2 1762.

 

63. Gustav Helgesson i Stockevik på sin hustru Karin Olsdotters vägnar kärar till Bengt Amundsson i Spjärr angående  det testamentariska förordnande som den senares svärmors mor Amborg Nilsdotter till Bengt Amundssons fördel gjort.

Eftersom stämningen inkom till rätten för sent kan den ej behandlas.

 

25/2

68. Det sedan sista hösttinget uppskjutna målet mellan Nils Persson i Hästlägg på egna vägnar samt Per Sörensson i Spjärr hus, Bengt Arvidsson i Häller och Sven Helgesson i Tyfta på sina hustrurs Börta Amundsdotter, Kerstin Amundsdotter samt Ingrid Persdotters vägnar kärar till deras farbror och svåger Bengt Amundsson i Spjärr.

Angående det testamentariska förordnande som deras avlidna svär- och farmor samt svarandens mormor Amborg Nilsdotter gjort den 8/2 1738 till svarandens fördel skulle ogillas

 

 

1762 Sommarting (25/5 –

 

2. Länsman Anders Hansson kärar till Anna Jonsdotter i Stansvik samt Jakob Arnesson i Mölnebo för lägersmål som skall ha skett i Stansvik 14 dagar för vårfrudagen (25/3) 1761 som resulterade i att en flicka föddes 14 dagar för jul 1761, vilken senare avled.

Jakob nekar till detta och frikänns av tingsrätten.

 

26/5

5. Kyrkoherden Sven Lindberg kärar till hustru Anna Larsdotter på Risön för att uppge rätt far till den pojke hon födde i mars månad och som fortfarande lever samt hennes man Karl Sörensson som hos kyrkoherden nekat sig vara far till barnet.

Eftersom hustrun nekar till att ha haft någon annan än sin man och han ej heller kan bevisa att någon annan skulle vara far till barnet så menar rätten att han är far till detta barn.

 

6. Johannes Koch och hans hustru Hanna Kajsa Holmér hade blivit ägare till Rävlanda genom en överenskommelse mellan Johannes och hans bröder, rådmannen Jöns Kock, handelsmannen Hans Kock, kornetten Rutger Kock, magistern Mikael Kock, Niklas Kock samt svågrarna Hans Bagge, Johan Grund Arvidsson och Fredrik Evald Gothenius den 28/1 1730.

 

12. Följande personer sades vara avlidna, Nils Torbjörnsson i Säby och Lars Eriksson i Bö.

 

29/5

34. Bernt Mattisson i Västra Holm, Torsby sn, kärar på sin mor änkan Regina Persdotters i Tyfta vägnar till Karl Båhlsson i Hålan med påstående att han skall visa de handlingar som styrker hans åtkomst till Hålan, vilket skulle varit den kärande änkans föräldrars arvejord och genom testamente till fallit hans avlidna hustru Ingrid Persdotter.

För änkan inställde sig hennes andra son Per Mattisson i Tyfta samt för svaranden Karl Båhlsson personligen.

Svaranden uppvisadea följande dokument;

 

1. En bouppteckning efter kärandens avlidna mor och svarandens svärmor Anna Andersdotter, daterad 26/8 1727 som visar att hon i sitt äktenskap under barnens livstid med deras far Per Olsson köpt detta hemman Hålan.

2. Ett denna rättens protokoll från den 17/10 1730 där svarandens svärfar Per Olsson den 16/3 samma år upplåtit halva hemmanet Hålan till sin måg, den nuvarande svaranden Karl Båhlsson, samt sin dotter, Karl Båhlssons hustru Ingrid Persdotter.

3. Kammarkollegiets skatteköpsbrev 12/7 1731 för Per Olsson p ½ hemmanet Hålan.

4. Ett denna rättens protokoll från den 13/9 1738 där Per Olsson genom testamente daterat 11/9 1738, att han gett till sin måg Karl Båhlsson samt hans hustru Ingrid Persdotters son , Olof Karlsson all sin lösöreegendom.

Vilket blivit verkställt efter uppvisande av avlidne Per Olssons testamente här på tinget den 17/3 1743.

5. Ett av kärande änkans man Mattis Båhlsson kvittobrev 1/10 1740 till hans bror Karl Båhlsson.

6. Ett av svarandens svåger Kristen Helgesson i Olsby för sin hustru Anna Persdotters återstående morsarv 30/7 1746.

Därmed var kärandesidan nöjd och hade inte mer att fordra.

 

36. Olof och Anders Anderssöner samt Hans Ivarsson i Gunneby, Arvid Andersson i Rönnäng, Helge Kristensson på Dyrön, Anders Börjesson i Gåre och Per Kristensson i Olsby kärar till Karl Båhlsson i Hålan för att få sina återstående arvsdelar efter deras avlidne mor- och svärfar eller svarandens svärfar Per Olsson i Hålan.

Med hänvisning till föregående mål så låter tingsrätten detta mål bero.

 

38. Helge Kristensson på Stora Dyrön på sina omyndiga styvbarns, Elsa och Kerstin Jonsdöttrar, vägnar kärar till Olof Larsson i Rönnäng för att i börd få inlösa ¾ Rönnäng, som varit barnens farfars och farbrors arvejord.

Svaranden uppvisadea följande dokument;

 

1. Ett denna rätts bevis från den 3/10 1732 då svarandens hustrus, Amborg Tollesdotter, avlidne man, Kristen Jonsson, blivit ägare till denna ¾ Rönnäng genom lottkastning med sina bröder.

2. Ett denna rätts fastebrev från 22/2 1739 då han sina syskon utlöst.

 

Sedan har efter hans död, ende sonen ärvt detta och genom bakarv till svarandens hustru Amborg Tollesdotter. Hon har senare inlöst den inteckning från den 13/2 1735 tillsammans med sin nuvarande man 15/2 1737.

Därmed var kärandesidan nöjd och hade inte mer att fordra.

 

4/6

55. Inlämnades ett vittnesmål från Olof Nilsson i Brevik, 80 år gammal. Det gäller vem som har tillträde till Hogadals hamn för bete på sommaren.

 

 

1762 Höstting (20/10 –

 

2. Länsman Anders Hansson kärar till änkan Elin Hansdotter, 39 år gammal, på torpet Heås damm under Höggeröd samt änkemannen Olof Persson, 74 år gammal, i Kebene för lägermål.

Elin födde den 25/7 1762 en ännu levande flicka.

Olof Persson är nu så svag att han under inga omständigheter orkar resa till Svanesund.

Han frias från detta faderskap.

 

21/10

6. Länsman Anders Hansson kärar till Amborg Relfsdotter i Hålan samt drängen Kristen Nilsson, 19 år gammal, i Kuballe för lägersmål.

Amborg födde en pojke 3 veckor efter midsommar som var död vid födseln.

 

22/10

8. Länsman Anders Hansson kärar till änkan Börta Andersdotter i Stockevik samt drängen Arvid Eriksson från torpet Enerbacken för lägersmål.

Börta fick missfall. Målet uppsköts till nästa ting.

 

13. Uppvisades det testamente som avlidne Hans Andersson i Nordvik upprättat till sin hustru Anna Jönsdotters förmån.

23/10

20. Uppvisades det testamente som avlidne rotebåtsmannen Hans Rödhuvud upprättat till sin hustru Katarina Larsdotters förmån

 

28. Uppvisades det testamente som avlidne Arne Larsson i Brog upprättat till sin hustru Ingeborg Nilsdotters förmån

 

28/10

43. Simon Persson i Rösseldalen kärar till sin bror Sven Persson ibm för att han skall ha skurit honom i ansiktet samt handen med en kniv.

 

30/10

61. Uppvisades det testamente som amiralitetsexpeditionspredikanten Lars Hammar upprättat den 12/6, när avlidne Arne Larsson i Brog låg på sitt yttersta, till sin syster hustru Malin Larsdotters fördel.

 

3/11

76. Olof Nilsson i Tolleby västergård På sin hustru Regina Nilsdotters vägnar kärar till sin svärmor Dordi Svensdotter för att hon skall avträda den del i  ¼ Tolleby Mellangård som är  hans hustrus arv efter sin far.

För svaranden inställde sig hennes måg Olof Andersson i Tolleby.

Kärandens svärfar avlidne Nils Nilsson hade efterlämnat 2/3 i ett fjärdedels hemman Tolleby vilket nu skall fördelas mellan hans barn, sonen Per Nilsson samt döttrarna Börta och Regina Nilsdöttrar, av vilken den sistnämnda är kärandens hustru.

 

80. Inlämnades ett köpekontrakt där Simon Olsson och hans hustru Ingeborg Larsdotter på Klädesholmen säljer hennes andel i Tjörnekalv till sin svåger Sven Olsson och hans hustru Anna Larsdotter på Tjörnekalv för 100 daler silvermynt.

Undertecknat den 21/9 1761.

 

4/11

81. Mattis Båhlsson och hans hustru Regina Persdotter i Tyfta kärar till sin bror och svåger Karl Båhlsson i Hålan med påstående att han skall bevisa riktigheten i deras svärfar Per Olssons testamente från den 11/9 1738.

Testamentet var bevittnat av Lars Dyresson i Kuballe och Anders Nilsson i Bäckevik.

För kärandena inställde sig deras son Per Mattisson.

Eftersom vittnena Anders Nilsson numera är avliden och Lars Dyresson ej anlänt så uppsköts målet till nästa ting.

 

88. Ingavs ett salubrev där Nils Olsson med sin hustru Kerstin Nilsdotter i Tolleby avträder till deras son Olof Nilsson 1/8 hemman Tolleby för 300 daler silvermynt.

 

 

1763 Vinterting (22/2 –

 

1. . Länsman Anders Hansson kärar på nytt till Amborg Relfsdotter i Hålan samt drängen Kristen Nilsson, 19 år gammal, i Kuballe för lägersmål.

Kristen ärkänner nu faderskapet till detta barn. (se 1762-10-26 mål:6)

 

 

23/2

7. Olof Olsson och Kristoffer Andersson i Röra ingav den av lantmätaren herr Karl Jonsson Scharin författade husesynen på Röras åkerjord och äng från den 10/5 1762.

Dessa inställde sig nu tillsammans med de andra ägarna Truls Nilsson, Nils Berntsson samt för Anders Svensson hans båda söner.

Olof Olssons i Röra styvson Jon Olsson i Haketorp.

 

10. Hans Rasmusson i Dyreby kärar till sin bror Bernt Rasmusson i Kärrslätt för att han skall ha stängt av en väg som leder till en brunn.

 

24/2

18. Länsman Anders Hansson kärar till Börta Andersdotter från N.Bäck och drängen Hans Olsson från Dyreby västergård för lägersmål.

Börta födde en flicka den 30/10 1762 som ännu lever. Hans Olsson nekar till anklagelsen.

Jöns Olsson i Kärrslätt vittnar att han varit hos Börtas styvmor i N.Bäck hade båda två saknats, de gick ut för att leta i en bod och fann då båda liggande tillsamman i en säng.

Målet uppsköts till nästa ting.

 

22. Jon Olsson i Stansvik så väl på egna som sin dotter Anna Jönsdotters vägnar kärar till Olof Andersson på Kärrsön angående skuldfordran för 2 grisar. Betalningen skulle vara ett lass hö samt ett års lön som kärandens dotter fortfarande har innestående hos Olof.

Parterna förliks så att Olof betalar 5 daler silvermynt för grisarna samt 10 daler för den innestående pigolönen.

 

27. Tas på nytt upp målet mellan länsman Anders Hansson mot Amborg Rasmusdotter från Aröd samt Jonas Olsson i Åkervik, anklagade för lägersmål.

Amborg födde en ännu levande pojke 14 dagar efter Mikael, (29/9), 1762.

Jonas Olsson erkänner att han haft samlag med Amborg.

 

28/2

42. Anders Nilsson i Björfjäll, Nils Nilsson på Dammen och Per Nilsson i Berg på Inland avsäger sig allt de har att fordra i framtiden efter deras föräldrar, Nils Persson och Bengta Andersdotter, i 1/8 hemman Gåre på Tjörn till deras bror Bernt Nilsson, för 400 daler silvermynt vardera. (Båda föräldrarna lever ännu)

 

44. Uppvisades2 st köpebrev daterade 30/12 1762 .

 

1. Där Nils Svensson och hans hustru Börta Larsdotter säljer hustruns rätt i ¼ Fagerfjäll till svågern Anders Eriksson och hans hustru Ingrid Larsdotter i Fagerfjäll för 700 daler silvermynt.

2. Samtidigt säljer Kerstin Persdotter i Fagerfjäll sin rätt i samma ¼ Fagerfjäll som de andra hennes 2 döttrar äger till hennes måg Anders Eriksson och hans hustru Ingrid Larsdotter för 300 daler silvermynt.

 

1/3

55. Inlämnades en inbördes testamentarisk disposition mellan Rasmus Ivarsson och hans hustru Anna Båhlsdotter i Mölnebo daterad 15/1 1763.

 

59. Uppvisades testamente från den 21/2 1756 efter nu avlidne Jon Andersson i Fossa, hans dotter Karin Jonsdotter till fördel.

2/3

60. Det sedan förra hösttinget uppskjutna målet mellan Mattis Båhlsson och hans hustru Regina Persdotter i Tyfta kärande,  samt deras svåger och bror Karl Båhlsson i Hålan svarande. Angående att de måste uppvisa dokument som intygar riktigheten i Regina Persdotters far Per Olssons testamente från 11/9 1738.

Tingsrätten har nu kallat Lars Dyresson i Kuballe, ett av vittnena till testamentet, att vittna i denna sak.

Det upplästes från domboken 13/9 1738 då hela testamentet var inlämnat och redovisat. Där framgår det att han testamenterat Hålan till sin dotter Ingrid Persdotter och hennes man Karl Båhlsson.

 

64. Kristen Helgesson i Holsby, Arvid Andersson i Rönnäng, Anders Börjesson i Gåre på sin hustru Karin Kristensdotters vägnar, Anders Andersson och Olof Andersson i Gunneby, Helge Kristensson på St.Dyrön, Hans Ivarsson i Gunneby på sin hustru Sigrid Kristensdotters vägnar samt Per Kristensson i Olsby kärar till Karl Båhlsson i Hålan med undran om han fullgjort sin skyldigheter, enligt 18:e kapitlet arvsbalken,  som innehavare av testamentet efter kärandenas morfar Per Olsson i Hålan.

Hammanet Hålan hade Per Olsson med sin hustru Anna Andersdotter förvärvat från kronan. Svaranden anser att kärandena för länge sedan fått sina arvdelar och inlämnar som bevis bouppteckningen efter Per Olssons hustru Anna Andersdotter från 26/8 1727.

Där Per Olssom med sina och hustruns sammanavlade barn, Anna Persdotter i Gunneby med hennes man Anders Olsson, Anna Persdotter i Olsby med hennes man Kristen Helgesson samt de då ogifta döttrarna Ingrid och Regina, biträdda av deras morbror Per Andersson i Fagerfjäll, varit närvarande.

Där omtalas att eftersom de gifta döttrarna fått mer i hemgift än vad deras arvsdel i en tredjepart av all egendom är värd, så att detta skulle tillhöra änkemannen Per Olsson samt efter hans död de båda döttrarna Ingrid och Regina.

 

3/3

79. I testamente från 8/12 1759 har Maret Nilsdotter förordnat att hennes dotter Elin Toresdotter och hennes man Lars Nilsson skulle bli ägare till moderns arvsjord i Nordvik. Nu träffas syskonen tillsammans med modern för att göra en förlikning. Där systern Elin Toresdotter och hennes man Lars Nilsson i sin livstid skulle behålla jorden i Nordvik, men efter deras död så skall samma jord tillfalla övriga syskon.

Deras far Tore Helgessons testamente från 17/10 1759 stadsfästes härmed.

Undertecknat 7/1 1763.

Maret Nilsdotter och Nils Toresson i Bäckevik, Lars Toresson i Krogsdal, Per Andersson och Anna Persdotter i Toftenäs, Olof Olsson och Petronella Persdotter i Nötsäter samt Lars Nilsson och Elin Toresdotter i Nordvik.

 

4/3

80. Hustru Anna Larsdotter på Risön kärar till sin man Karl Sörensson för att han varken är hemma i sitt hus eller försörjer henne och hennes omyndiga barn med mat och uppehälle.

Han menar att orsaken till att han ej varit hemma på en längre tid skulle bero på hustruns ”arga sinne och uppförande”.

Eftersom vittnen som varit kallade ej kunnat komma till detta ting, uppsköts målet till nästa ting.

 

 

 

5/3

95. Ett äktenskapsförord uppvisades mellan Asmund Tollesson i Surdal uppegård och Börta Bengtsdotter i Mölnefossa samt hennes föräldrar Bengt Persson och Karin Håkansdotter.

Där förkunnades att om de är barnlösa så skall den av dom som överlever ärva den andres del.

 

 

1763 Sommarting (20/5 –

 

4. Ett äktenskapsförord uppvisades mellan de trolovade Olof Jakobsson i Bräcke samt Hans Rasmussons dotter Anna Hansdotter i Dyreby.

 

21/5

6. Bernt Hansson i Hovlanda kärar till hustru Anna Rasmusdotter och hennes dotter Olug Andersdotter i Köleröd hus för ett rykte dom spridit att hans hustru, Anna Torkelsdotter, skulle ha misstänkt sin man ”för swarandens bemälte dotter”.

Detta skulle ha hänt när hon varit piga i Bernt Hanssons hus.

 

10. Den nu avlidne Hans Eriksson och hans hustru Anna Olsdotters i Mölnebo testamentariska disposition från den 29/11 1762 mellan dem och deras barn uppvisades för tingsrätten.

 

16. Inlämnades ett testamente efter avlidna hustrun Annika Nilsdotter i Skärhamn som hon tillsammans med sin man Bernt Olsson gjort, vilket var bevittnat av Olof Kristensson i Önne och Börta Svensdotter i Krogsdal.

 

2/6

53. Tingsrätten finner drängen Hans Olsson från Dyreby västergård skyldig till anklagelsen att vara far till Börta Andersdotters från N.Bäck barn. Han uteblev från rättegången, ryktet säger att han rest utomlands. (se 24/2 mål:18)

 

 

1763 Höstting (19/10 –

 

20/10

7. Bernt Olsson på Skaboholmen kärar till sin bror Olof Olsson på Björholmen och anklagar honom för att vid en båtresa den 6/9 överfallit och slagit honom så illa att det högra benet gått av.

 

21/10

16. Olof Jonsson i Tyfta kärar till Anders Göransson på Röa för att han under äktenskapslöfte gjort hans dotter Maret Olsdotter med barn.

Han erkänner sig vara far till detta pojkbarn som föddes under kyndelsmässotiden (Februari) detta år. Han tänker också att det snaraste ta Maret till kyrkan föra att gifta sig med henne.

 

22/10

18. Inlämnades bouppteckning efter avlidne Hans Andersson i Nordvik.

 

 

 

 

24/10

28. Ingavs följande testamente.

1. Ingavs testamente mellan Arne Olsson samt hans hustru Anna Nilsdotter och deras barn, daterat 28/1 1760.

2. Ett testamente från Anders Persson och hans hustru Rannug Kristoffersdotter i Röra till deras son Kristoffer Anderssons fördel, daterat 5/2 1761.

Både Arne Olsson och Anders Persson är nu döda.

 

25/10

35. Olof Andersson i Tyfta kärar till sin måg Per Andersson ibm för att det kommit till hans kännedom att svaranden utan kärandens vetskap författat ett köpebrev där det påstås att käranden skulle avstå sin fjärding Tyfta till Per Andersson och hans hustru Anna Olsdotterför en summa av 600 daler silvermynt.

Per Andersson visade upp köpebrevet för rätten, daterat 4/2 1762, som var bevittnat av Ingemar Nilsson i Olsby, Bernt Nilsson i Gåre och Anders Olsson i Kärrslätt.

Anders Olsson vittnar att Olof Anderssons dotter Anna var med barn med denne Per Andersson. Han och Per hade på begäran av Olofs bror, Per Andersson i Hede, begett sig till Olof Andersson i Tyfta den 4/2 1762, då skall Olof ha övertalat Per att gifta sig med hans dotter. Detta hade han accepterat mot att få köpa och bruka denna fjärding Tyfta för 600 daler.

Efter detta så hade det söndagen därpå blivit lyst för Per och Anna.

Käranden erkänner att så varit fallet och drar tillbaks sin stämning mot sin måg.

 

2/11

69. Hans Hansson i Brog uppvisade domboksutdrag från den 17/6 1754 då han blivit utsedd till brevbärare ”skaffa embets bref till nästa Påstgården Kihl”.

Han ansöker nu att bli entledigad från denna tjänst. Tingsrätten menar att han skall kvarstå tills en ny brevbärare har utsetts. Kronobefallningsmannen Anders Ljungvall får i uppdrag att utse en sådan  till nästa ting, en person som ”är säker och pålitelig”.

 

4/11

83. På sina omyndiga brorsbarn Anders och Jon Hanssöner samt Britta och Helena Hansdöttrars vägnar kärar Per Andersson i Toftenäs till änkan Anna Jönsdotter i Nordvik.

Angående testamentet efter hennes avlidne man Hans Andersson i Nordvik, daterat 12/10, som var henne till fördel. Käranderna anser att detta testamente måste bli betraktat som olagligt och upphävas.

Tingsrätten anser dock att testamentet är i full ordning och skall respekteras.

 

85. Rasmus Rasmusson i Mölnebo kärar till Jakob Arnessons hustru Elsa Larsdotter ibm för att hon skall ha kallat kärandens hustru Kerstin Larsdotter ”silfwertjuf”.

Rasmus hustru skall också ha kallat Jakobs hustru ”grågrinna”.

Parterna förliks i detta mål.

 

 

1764 Vinterting (28/2 –

 

29/2

10. Det äktenskapsförord mellan Olof Jakobsson i Bräcke och Hans Rasmussons dotter Anna Hansdotter i Dyreby ingav på nytt tillsammans med med prosten Sven Lindbergs givna bevis att dessa hade sammanvigds den 1/1 1764.

1/3

26. Den testamentariska disposition som Per Eriksson och hans hustru Anna Björnsdotter i Bö nedergård gjort den 22/1 1754 till sina söner Jon och Anders Perssöners fördel uppvisades i rätten. Både Per och Anna är nu döda.

 

5/3

48. Olof Jönsson i Åkervik kärar till sin svåger Knut Hansson i Kebene angående att den förre ”måtte njuta laga fahrdag på de härtills innehafde och nu honom upsagde” 2/3 i 1/3 av 5/4 Åkervik.

Olof Jonsson lovar att till nästa ”fahrdag” avträda den delen som tillhör Knut.

 

50. Ingavs en testamentarisk disposition av Kerstin Knutsdotter i Åkervik mellan sin man Rasmus Hansson och hennes barn i första och andra giftet, daterad 12/12 1763.

Samt en av Kerstin Knutsdotter, hennes man  Rasmus Hansson, till fördel i hans livstid om han henne skulle överleva.

Senare skall hennes barn Olof och Ingeborg ärva denna del 1/3 av 5/4 Åkervik.

Likaledes ingavs ett testamente daterat 4/1 1764 av Börta Persdotter i Rösselvik mellan hennes barn och man Per Andersson.

 

6/3

54. I ett tvistemål mellan åborna i Brog och Södra Valsäng angående något som kallas Burås hamn, framträdde följande vittnen.

1. Jon Olsson i Haketorp, 51 år gammal, har av sin avlidne far, Olof Mårtensson som var 83 år då han dog för 19 år sedan, fått höra att han hade bott på Hagetorp i 50 år.

2. Olof Olsson i Röra, uppemot 70 år gammal.

 

7/3

57. Reer Olsson på Klädesholmen kärar till Olof Larsson i Surdal angående en skuldfordran på 8 daler silvermynt.

 

 

1764 Sommarting ( 28/5 –

 

2. Länsman Lars Åkerström kärar till Olug Larsdotter från Solkullen i Stenkyrka socken och Jon Torbjörnsson i Holm och Tegneby socken för lägersmål.

Vilket skulle ha skett på säteriet Svanvik förra året när de båda hade tjänst där.

Eftersom Jon Torbjörnsson är sjuk och sängliggand sköts målet upp till nästa ting.

 

29/5

5. Gunbjörn Andersson i Bö dampegård kärar till sin gårdbo och brorson Olof Nilsson för att han för en månad sedan slagit käranden med en åkerhacka på han vänstra arm.

Olof vidgår att han vid nämnda tid kommit i ordväxling med sin farbror men nekar till att han skulle ha slagit honom.

De bådas gårdskvinna hustru Kerstin Kristensdotter vittnar att hon hört ordväxlingen dem emellan men ej sett något slagsmål.

Hennes 9 år gamle son, Per Jonsson, hade senare kommit in i huset och berättat att Gunbjörn Andersson låg på markan och hade sagt att han blivit slagen av Olof Nilsson. Vidare så berättor hon att hennes man, Jon Persson, som då varit i arbete på åkern senar kommit och hjälpt Gunbjörn.

 

30/5

19. Kronolänsman Anders Hansson kärar till Helga Ingesdotter från Hönö samt Rasmus Olsson i Tönsäng för öägersmål.

Helga säger att hon blivit hävdad av denne Rasmus i påskveckan föregående år när hon var i tjänst hos hans föräldrar Anders Tollesson och Ingeborg Björnsdotter.

Hon har vidare framfött ett dött flickebarn på Hönö den 5/1 1764.

Rasmus olsson frias medan Helga Ingesdotter får böta för lägersmålet.

 

2/6

42. Ingavs avlidne Göran Nilssons på Röa testamente hans son Anders Göransson till fördel, daterad 18/4 1764.

 

47. Ingavs ett köpebrev där Gunbjörn Andersson och hans hustru Cecilia Rasmusdotter säljer till deras son Per Gunbjörnsson och hans hustru Guru Helgesdotter ¼ Bö nordgård (dampegården). Detta emot att dom får behålla en stuga på gården.

 

5/6

60. Ingavs en handling där dom barnlösa Anders Jonsson och hans hustru Ingeborg Nilsdotter i Gunneby nedergård gjort ett inbördes testamente, daterat 26/5 1764.

 

62. Ingavs bouppteckning efter avlidne Olof Nilsson i Tolleby, daterad 19/5 1764.

 

 

1764 Höstting (16/10 –

 

1. Lägersmålsdom mellan Ingrid Rasmusdotter i Morik och Anders Göransson på Röa vilket resulterat i en flicka som föddes den 13/7 1764. Anders Göransson vidgår detta sitt brott.

 

17/10

8. Olof Alfsson i Stordal kärar till hustru Maret Andersdotter ibm för att hon kallat honom ”brännetjuf och korntjuf”.

Olof Alfsson och svarandens man Bengt Andersson infann sig och förklarade att dom i detta mål var förlikta.

 

18/10

11. Olof Olsson i Tyft (Häller) på sin styvdotter Maret Olsdotters vägnar kärar till Sven Nilsson i Bräcke på Hisingen för att han måste betala huseröta enligt hållen husesyn för kärandens pupills tillhöriga hemmansdel i Tyft.

Svaranden som brukat denna del i 23 år. För svaranden inställde sig hans hustru Karin Rasmusdotter. Men eftersom hon saknar fullmakt från sin man så sköts målet upp tills nästa ting.

 

12. Sven Nilssons hustru i Bräcke på Hisingen Karin Rasmusdotter samt hennes syster Anna Rasmusdotter i Köleröd hus kärar till Olof Olsson i Häller att framvis vad raätt hans styvdotter Maret Olsdotter har till ½ hemman Tyft.

Svaranden uppvisade följande dokument.

1. Ett köpebrev från Rasmus Nilsson i Tyft, daterat den 16/3 1704, till sin äldsta son Olof Rasmusson på halva gården Tyft.

2. En mellan Rasmus Nilsson i Tyft och Olof Rasmusson i Häller den 22/11 1715 ingången förening angående de arvsprestationer som Rasmus Nilsson till sin son och endaste barn med sin avlidna hustru Karin Karlsdotter gjort.

3. Ett denna rättens domboksutdrag från den 11/10 1743 där Olof Rasmusson i Häller med sin halvsyster Anna Rasmusdotter blivit förlikt och till henne betalat 20 daler silvermynt. Även har han med uppvisad kvittens från den 24/9 1738 betalat den äldre systern 20 daler.

Dett mot att de i framtiden skulle avstå från att kräva något mera i arvet efter fadern.

4. Ett av bemälte Anna Rasmusdotters man Anders Larsson den 24/1 1744 kvittens på dessa 20 daler.

Eftersom svarandens styvdotter Maret Olsdotter såsom Olof Rasmusson enda barn har sin laga åtkomst enligt de dokument som framvisats anser tingsrätten att svaranden fullgjort sin plikt.

 

13. Inlämnades testamente efter avlidna Maret Nilsdotter i Krogsdal upprättat 8/12 1759 till hennes dotter Elin Toresdotter och hennes man Lars Nilssons fördel på odelsrätten i Nordvik.

 

16. Knut Olsson och Jonas Olsson i Stordal kärar till deras styvfar Rasmus Hansson i Åkervik på egna vägna samt såsom förmyndare för ”sin dotter de förres halfsyster” Ingeborg Rasmusdotter och hennes halvbror Olof Rasmusson med påstående att det i testamentet efter deras avlidna mor Kerstin Knutsdotter från den 12/12 1763 måste ogillas för att det endast är bevittnat av ett vittne.

Målet uppsköts till nästa ting.

 

20/10

33. Inlämnades testamentet efter avlidna Ingrid Hansdotter i Nordvik hus, sin dotter Karin Eriksdotter till fördel, jämte mannen Erik Eriksson, av all deras egendom. Daterat 11/6 1757.

Ett efter avlidne Lars Olsson i Tolleby, sin hustru Amborg Jakobsdotter till fördel, från den 14/8 1764.

 

29/10

86. Länsman Anders Hansson kärar till Margareta Jakobsdotter, nu tjänandes i Marstrand, samt Kristoffer Bengtsson i Stordal för lägersmål.

Eftersom Margareta inte kunde komma, uppsköts målet till nästa ting.

 

 

Den 18-19/12 1764 hölls en rannsakning över den för stöld anklagade reservbåtsmannen Göran Stor, han berättas vara 20 år gammal och född i Ullersåkers socken i Norge, hans far  var en trumslagare som bodde 5 mil från Kristiania.

På sitt 16:e år blev han antagen som pipare vid Garnisonsregementet i Frerikshall.

Stölden skall han ha begått hos Anders Svensson i Röra på Tjörn, som vid denna rannsakning biträddes av sina söner Olof och Anders Anderssöner.

Göran Stor hade lyckats att värva sig till artilleriet i Göteborg med det falska namnet Olof Rosenlund. Stölden hade han begått tillsammans med en annan reservbåtsman, Petter Andersson.

 

 

Kenneth Bengtsson

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2010-04-23
 

Webbmaster: Anders Ryberg