Domboksutdrag för Tjörn 1756 - 1758

 

 

Källa: Orust och Tjörns häradsrätt AIa:19

 

1756 Vinterting (26/2 –

 

5. Nils Ingemarsson i Gunneby med sin hustru Börta Eskilsdotter sälger och avhänder sig till sin dotter Ingeborg Nilsdotter 2/3 i ¼ hemman Gunneby nedergård.

 

7. Ingemar Nilsson i Gunneby berättar att han av sin far Nils Ingemarsson köpt ¼ Gunneby nedergård samt till min syster Ingeborg Nilsdotter 2/3 dels fjärding.

Samt att han tänker inlösa den del i ¼ Gunneby som tillfallit Ingemar och hans samsyskon efter deras mor Guru Andersdotter.

 

28/2

19. Kristen Olsson i Åseby tänker gifta sig med sin nu trolovade maka Anna Andersdotter i Habborsby.

 

2/3

35. Jon Persson i Stockevik kärar till sin svåger Nils Andersson och svägerska änkan Börta Andersdotter i Stockevik med påstående att de skall underhålla den förres svåger Hans Andersson med kläder och föda, enligt dess fars testamente.

För Nils Andersson inställde sig hans hustru Anna Olsdotter, för änkan Börta inställde sig hennes barns förmyndare Hans Hansson i Brog.

 

39. Ingavs till tingsrätten ett av nu avlidna Margareta Johansdotter på Klädesholmen testamente, daterat 24/11 1755.

Den ringa egendom som finns efter henne skall ärvas av sonen Olof Gunnarsson eftersom han har tagit hand om henne under hennes ålderdom.

 

40. Nu avlidne Simon Larsson i Morik efterskänker den skuld som hans systerdöttrar Regina och Amborg var skyldiga honom enligt testamentet, daterat 1/3 1753.

 

4/3

55. Jon Andersson i Fossa uppegård testamenterar till sin dotter Karin det lilla som kan finnas efter honom, för att hon skött om honom under sin ålderdom.

 

8/3

74. Förmyndaren för Nils Olssons på Klädesholmen omyndiga barn, Olof Nilsson ibm säger att hans pupiller är ägare till 1/36 i 5/4 hemmanet Utäng med Emteröd, anhåller om att få sälja deras del.

 

1756 Sommarting (10/6 –

 

11/6

6. Göran Nilsson på Röa käraden till Simon Persson i Rösseldalen för att han skall ha överfallit och med kniv skurit honom i ansiktet. För Simon inställde sig hans bror Johan Persson i Rösseldalen

Anders Persson i Bö vittnade att på Annandag Pingst (7/6) efter gudstjänsten varit hos Sven Jönsson Bös på Bö mark i ett gravöl.

Målet skjuts upp till nästa ting.

 

 

12/6

10-11. Nils Torbjörnssons dotter Annika Nilsdotter i Säby kärar till Hans Olsson ibm för slagsmål.

 

13. Hans Olsson i Säby kärar till Nils Torbjörnsson ibm för att hans hustru Karin Rasmusdotter och dotter Regina Nilsdotter kallat honom en ”skef hund” .

 

17. Olof Andersson på Kärrsön kärar till Karl Sörenssons hustru Anna Larsdotter på Risön för att hon skall ha sagt att hon fått ”lärftt och blaggarn” som skulle komma från den väven som kaptenslöjtnanten Didrik Petersson mist.

Även så kärar Olof Andersson till Karl Sörensson med att han måste uppvisa de dokument han har angående holmen ”Skröfweln” .

Samt så kärar hustru Anna Larsdotter till Olof Andersson för det han skall ha beskyllt henne för tjuveri.

Parterna Olof Andersson och Anna Larsdotter förliks i all vänlighet.

 

19. Olof Andersson på Kärrsön och Olof Hansson på Hättan har ömsom låtit stämma varandra för förtal. Parterna förliks i detta mål.

 

21. Nämndemannen Ingemar Nilsson i Olsby kärar till Olof Andersson på Kärrsön, Lars Börjesson och Hans Rasmusson på Lilla Dyrön för att de skall försökt att roffa åt sig hans lott och andel i dess gemensamma fiskenot.

Ingemar Nilsson tar tillbaka sin beskyllan.

 

14/6

32. Börta Hansdotter i Dyreby samt hennes söner Elias Olsson i Olsnäs samt Per och Hans Olssöner i Dyreby kärar till sin måg och svåger Jon Persson i Ellingsröd med påstående att han måste visa sin åtkomst till ¼ Ellingsröd vilket käranden påstår sig fått av sin avlidne far Hans Torstensson genom testamente.

Parterna förliks i målet.

 

1756 Höstting (2/11 –

 

3/11

8. Per Rasmusson i Nordre Bäck kärar till Olof Jakobsson i Bräcke med påstående att visa de dokument som visar svarandens avlidne far Jakob Olssons åtkomst till ½ Bräcke.

Han visar åtkomstbrev från 27/5 1734 där Jakob Olsson och hans så kallade änka Gunilla Andersdotter.

Svaranden menar att detta skulle varit en felskrivning för hans far har aldrig haft en hustru som hetat så utan hans efterleverska och svarandens mor skall ha hetat Anna Persdotter.

Gunilla Andersdotter skall ha varit kärandens moster samt att hon redan 14 år innan köpet skall vara död. Vilket bevisades med boupteckning daterad 9/9 1720.

Käranden begär en kopia på köpehandlingen och nöjer sig med detta.

 

4/11

16. Hans Eriksson i Mölnebo vill slippa sitt förmynderskap för dottern Åsa Hansdotter och föreslår i stället sin svåger Johan Jakobsson i Kuballe.

Rätten accepterar denna förändring.

 

 

 

5/11

19. Änkan Kerstin Hansdotter i Kebene kärar till sin styvson Knut Hansson ibm samt styvmågen Olof Jonsson i Åkervik med påstående att de som vill tillträda deras bror och svåger Per Hanssons brorslott måste i så fall betala till Kerstin för den del som i bakarv tillföll hennes avlidne man Hans Persson efter barnlöse sonen Per Hansson.

 

21. Olof Jonsson i Åkervik kärar till sin styvsvärmor Kerstin Hansdotter i Kebene med påstående att hon skall visa upp skiftesbreven efter hans hustrus mor Anna Knutsdotter samt även efter hustrun i andra giftet Sigrid Olsdotter.

Båda visades up för rätten det första daterat 29/3 1737 och det andra den 20/7 1739.

 

6/11

39. Upvisades det testamentarisk förordnande som den nu avlidne Kristen Ivarsson Törnberg i Marstrand gjort 6/3 1750 till sin bror Hans Ivarssons i Gunneby fördel.

 

40. Knut Hansson i Kebene kärar till sin syster Elin Hansdotter och hennes man Olof Jonsson i Åkervik angående det köp systern ingått med deras avlidne bror Per Hansson.

 

 

9/11

55. Simon Persson i Rösseldalen kärar till Anders Persson i Bö, Nils Svensson i Nordvik, Börje Andersson på Böberg, Per Persson i Nordvik samt Jon Olsson i Bö västergård för att de på annandag pingst på ett gravöl i Sven Bös stuga på Bö mark, överfallit och slagit honom.

Parterna inställde sig, för Anders Persson i Bö så inställde sig hans svåger Karl Jonsson ibm.

Käranden kallade följande vittnen, Hans Andersson i Nordvik, Karl Jonsson i Bö samt Sven Larsson på Bö mark. (se även 11/6 mål nr.6)

 

57. Simon Persson i Rösseldalen kärar till på nytt till Göran Nilsson på Röa samt hans måg Olof Nilsson i Bö dampegård.

 

10/11

62. Olof Larsson i Berga kärar till sin svåger Anders Andersson i Gunneby uppegård med påstående att han ej endast få infria de 3/7 delar i en ¼ Berga som Anders av sin svåger, kärandens bror, Erik Larsson samt deras syster och svägerska Karin Larsdotter skall ha tillhandlat sig, utan att han även skall få lösa den 1/7 som svarandens hustru Kerstin Larsdotter äger genom arv.

Parterna förliks.

 

64. Jakob Olsson i Bråland kärar på sin hustru Anna Nilsdotters vägnar till sin svärfar Nils Ingemarsson i Gunneby och svåger Ingemar Nilsson i Olsby för att få sin hustrus morsarv i den del (1/18) som han brukat nu i 29 års tid.

Parterna inställde sig för rätten , för Nils Ingemarsson hans hustru Börta Eskilsdotter.

 

11/11

73. Drängen Olof Toresson på Breviks mark kärar till avlidne Anders Hansson änka i Häle Anna Andersdotter och hennes söner Anders Andersson och Rasmus Andersson, samt till mågarna Anders Helgesson i Siröd och Hans Olsson i Kebene med påstående att få sin far Tore Anderssons odelsrätt och andel i ½ hemmanet Brevik.

För att hans far ej skall ha ”åtnjutit de, uti det 26 octobr: år 1742 uprättade Contractet, honom om Torpet Arbogen och det mera, tillagde förmåhner

Partnerna inställde sig, för Rasmus Andersson i Häle kom hans svåger Rasmus Olsson i Kebene.

Dom menar att Olof Toresson ej längre kan ha något att fodra eftersom hans Far, Tore Andersson, till avlidne Anders Hansson i Hälle sålt detsamma.

Tingsrätten låter det hela vara som eftersom svarandena bevisat att de har rätten till den delen.

 

 

1757 Vinterting (23/2 –

 

1. Ingemar Nilsson i Olsby kärar till sin svåger Anders Månsson på Spekeröds berg i Spekeröd socken angående skuldfordran.

För Anders så inställde sig hans hustru Maret Nilsdotter och anhöll om uppskov.

 

3. Karin Nilsdotter i Bäck ger till sin son Peter Simonsson hennes ägande del i Västra Hälleviken, Morlanda socken.

 

26/2

24. Uppvisades ett ”afståelsebref” för rätten där Olof Gustavsson och Amborg Larsdotter i Röd, Stenkyrka socken säljer till deras dotter Börta Olsdotter ¼ Röd daterat 15/11 1756.

 

3/3

61. Anders Larsson ansöker om förmyndare för sina omyndiga systrar Malin och Ingeborg Larsdöttrar i Rönnäng och föreslår Nils Olsson i Tolleby.

 

 

1757 Sommarting (13/6 –

 

4. Anders Toressons hustru Karin Persdotter i Stora Backa har med lånade pengar av Tore Helgesson i Krogsdal och Nils Persson i Tubberöd 1745 infriat 1/9 i hela hemmanet Utäng, på sina med hennes första man Nils Svensson i Åker två barns vägnar. Då hon nu inte längre kan behålla denna fastighet eller förränta pengarna vill hon nu med dessa barns halvbror och tillförordnade tillsyningsman Inge Nilsson i Åker till Olof och Bernt Perssöner i Utäng sälja denna del.

 

14/6

6. Sigrid Andersdotter i Bäckevik, 18 år gammal, är instämd för första resans lönskaläge med drängen Erik Rasmusson i Mölnebo.

Detta skall ha skett i hennes far Anders Nilssons i Bäckevik lada vilket resulterade i en flicka som föddes 21/4 1757, men senare avled.

Erik nekar till detta och kallade till vittne Jon Karlsson från Korsviken på Klöverön, Truls Sörensson i Bäckevik samt pigan Annika Olsdotter i Olsnäs.

 

15/6

14. Ingemar Nilsson i Olsby kärar till Anders Andersson i Utäng angående aterstående skuld på 37 daler för 1/36 i 5/4 Utäng som Anders köpt av Ingemar. Käranden inställde sig tillika med svarandens far Anders Olsson i Utäng.

Anders Olsson säger sig ha en lika stor summa innestående på ”panteskillingen” hos Anna Torkelsdotter på Klädesholmen med förra giftet sammanavlade barns förmyndare Rasmus Olsson på Brattön. Han vill nu kvitta dessa skulder.

 

18. Ingavs det testamentariska förordnande som länsmannen Jakob Rasmusson i Säby gjort den 16/7 1755 till sin senare hustru och deras barns fördel.

Jakob Rasmusson är nu död.

 

18/6

43. Inlämnades boupteckningen efter avlidne Hans Persson i Kebene daterad 29/12 1755.

 

 

1757 Höstting (28/10 –

 

3/11

38. Anders Svenssons hustru Ingeborg Helgesdotter i Röra skall för 4 år sedan ”lagt några stenar uti en på allmänna strandwägen warande grind hwarigenom Olof Olssons i Röra son Christopher Olsson skulle med tång framkjöra” , hon är nu instämd för rätten.

Anders Svensson inställde sig för sin hustru och kallade hustru Börta Andersdotter på Röra mark som vittne.

 

40. Olof Olsson och Anders Persson i Röra kärar till deras gårdbo Anders Svensson för att han skall ha tagit ett stycke av deras äng som kallades Kulleplatsen.

 

7/11

57. Änkan Malin Hansdotter i Stockevik kärar till sin måg Jon Persson ibm för att hon skall få ”föda och uppehålla så wäl för sig sjelf, som en hennes ko och twenne stn får” , för Malin så inställde sig hennes sonhustru Anna Olsdotter i Stockevik.

 

8/11

63. Jakob Göransson i Valsäng berggården av länsmannen Anders Hansson för att han skall ha upphandlat och slaktat ”åtskilliga” kreatur och senare sålt. Eftersom svaranden är ”landthandlare” borde han bestraffas med böter.

Jakob menar att han bara slaktat en stut för eget husbehov.

Jakob åberopar till vittne drängen Sven Andersson men eftersom han nu vistas på Hisingen vill han få målet uppskjutet tills nästa ting.

 

65. Erik Rasmusson i Mölnebo erkänner nu att han haft sexuellt umgänge med Sigrid Andersdotter i Bäckevik.

 

9/11

70. Rasmus Hansson i  Åkervik kärar till sin gårdbo Olof Jonsson för att han skall ”brydt” honom för en kvinna vid namn Tora samt kallat honom ”hackefitta”, Olof vidgår att så är fallet.

Olof döms till böter.

 

 

 

 

 

1758 Vinterting (21/2 –

 

22/2

5. Hans Johansson Kock kärar till Nils Björnsson i Åseby för att ifrån honom i börd få inlösa det fjärdedelshemman i Rävlanda som Nils tillhandlat sig på auktion, detta skall tidigare ha varit kärandens bror Mikael Kocks fars avejord.

För svaranden inställde sig hans svåger Jon Olsson i Haketorp.

 

25/2

28. Ingavs ett testamentariskt förordnade där Anders Olsson på Olsnäs mark ger till sin tillkommande hustru Olug Kristensdotter  ”all den lilla lösöre ägendom som jag äger”, daterat 14/1 1758.

 

28/2

32. Hans Johansson Kock på Rävlanda kärar till sin styvfar Petter Gren ibm att få inbörda de delar som Petter med sin hustru Anna Kajsa Holmér, kärandens mor, av kärandens bror Mikael Kock och syster Katarina Kock sig tillhandlat.

Katarinas man hammarsmeden Olof Ekström omnämnes också.

 

33. Petter Gren på Rävlanda kärar till drängen Bernt Nilsson i Åseby för att ha tagit 2 st vidskivor på Petters fårhus.

För Bernt så inställde sig hans morbror Jon Olsson i Haketorp.

 

1/3

38. Länsmannen Anders Hansson anklagar Lars Nilsson i Stockevik för att han skall ha dolt i två år att han haft en piga vid namn Anna Andersdotter hos sig.

Denna Anna skall vara faster till Lars och hon skall ej ha vistats i hans hus utan i hans gamla mor Malin Hansdotters hus.

Anna Andersdotter uppges vara 50 år gammal och så bräcklig att ingen kan för henne betala några skatter.

Anders Hansson får i uppdrag av rätten att till nästa ting ta fram bevis för hennes ålder och skröplighet.

 

 

1758 Sommarting (8/6 –

 

14/6

20. Rutger Jakobsson i Hällebäch och Olof Olsson i Sibräcka kärar på egna och sina medarvingars vägnar till deras styvmor och styvsvärmor hustru Maret Börjesdotter i Säby angående det testamente som hennes avlidne man, länsmannen Jakob Rasmusson, till hennes förde gjort 16/7 1755.

Jakob Rasmussons första hustru tillika med kärandernas mor och svärmor var Kristina Torbjörnsdotter.

 

23. Katarina Jakobsdotter i Säby har instämt sin avlidne bror Anders Jakobssons enda dotter Kristinas förmundare, Rutger Jakobsson i Hällebäck.

Han skall med käranden, som själv har ärvt en halv  1/8, köpt en lika stor del av systern änkan Ingeborg Jakobsdotter. Det handlar om denna del kan tåla 2 st åbor eller endast en.

För käranden så inställde sig hennes fästman Olof Olsson i Sibräcka.

 

15/6

39. Det inlägg som adjunkten Lars Andersten den 27/5 gjorde över hustru Olug Helgesdotters i Röra gjorda muntliga testamente sin dotter Malin Jönsdotter till fördel uppvisades nu tillika med en bevittnad avskrift.

 

42. Malin Hansdotter i Stockevik upphäver sitt testamente där hon till sin måg Jon Persson och hans hustru Maret Andersdotter lovat att sälja den tredjedelen i ¼ hemmanet Stockevik som hon själv äger. Utan denna del skall nu hennes sonson Lars Nilsson ha.

 

45. Inlämnades boupteckningen efter Bernt Eriksson i Häller, daterad 27/10 1753.

 

 

1758 Höstting (2/11 –

 

1. I rätten diskuteras det om Rasmus Persson i Nordre Bäck, som  avled natten mellan 8 och 9/10, avled av de skador han åsamkat sig själv när han med kniv försökt skära sig i strupen. Han skulle var så märkt av sjukdom att han ej viste vad han gjorde.

Sonen Per Rasmusson, 30 år gammal, vittnar att han gått emellan och hindrat fadern att ta sitt eget liv.

Själva händelsen inträffade 9/9 och om vad orsaken till hans död var handlar denne rättegång.

Komminister Guntell intygar att dödsorsaken ej skulle vara orsakad av de skador han fick utan att det var hans sjukdom som tog hans liv.

Rätten beslutar att så var fallet och att han kan få en ärlig och kristlig begravning.

 

4/11

13. Inlämnades ett testamente daterat 19/9 mellan Bjönne Larsson och hans hustru Anna Jerpsdotter samt barn i Fossa. Bjönne är nu död.

 

9/11

57. Börta Vensdotter på Tjörnekalv säljer den 1/3 på Tjörnekalv som hon med sin avlidne man Lars Andersson köpt till skatte av kronan samt den del hon ärvt efter sin avlidne son Anders Larsson till sin måg Per Larsson och dotter Ingrid Larsdotter.

Samtidigt har Helge Ingemarsson sålt sin hustru Börta Larsdotters  del till Per och Ingrid.

 

 

 

Kenneth Bengtsson

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2010-02-26
 

Webbmaster: Anders Ryberg