Domboksutdrag för Tjörn 1753 - 1755

 

 

Från Orust och Tjörns häradsrätt AIa:18

 

1753 Vinterting (15/3 –

 

17/3

20. Uppvisades testamente efter avlidne Karl Nilsson i Morik, upprättat 12/11 1752,  till dess hustrus förmån. Hon skall under sin livstid äga och bebo den del i Morik som de båda köpt av hennes morbror Simon Larsson.

 

21. Uppvisades testamente efter avlidna Barbro! (skall vara Börta) Larsdotter i Tolleby, upprättat 16/12 1752,  på en dess tredjedel i halva hemmanet Tolleby till des måg Nils Persson och dotter Malin Sörensdotter fördel.

 

22. Uppvisades testamente efter avlidne Jon Jonsson på Stora Dyrön, upprättat 10/11 1752, till des hustrus förmån. Samt vidare att barnen 2 söner skall ha 40 daler vardera  och 2 döttrar 20 daler vardera.

 

26. Enligt testamente uppvisat i rätten ger nu hustru Margareta Jerpsdotter i Kärrslätt sin lösa egendom till sin son Jerp Persson i Kärrslätt, mot att han skall sköta om modern under resten av hennes livstid.

 

 

1753 Sommarting (12/5 –

 

2. Hustru Olug Larsdotter i Morik…  …en av hennes systrar, Kerstin Larsdotter...  ... när de för 8 år sedan tjänade hos Alexander i Säby…

 

3. Anders Engelbrektsson i Hjälteby har instämt sin ogifta dotter Cecilia Andersdotter samt drängen Olof Andersson i Gunneby för lägersmål.

Detta skall ha hänt då hon var i tjänst hos Olofs mor änkan Anna Persdotter i Gunneby.

Hon födde en flicka 9/4 1753 som ännu lever.

 

15/5

24. Drängen Per Månsson på torpet Myrarna är född 1/7 1734 och således endast 19 år ansöker om tillstånd att gifta sig. Han har mottagit ett fjärdedels hemman Tolleby med sin tillkommande hustru.

Tingsrätten ser ingen anledning att hindra honom om ingen annan motsätter sig detta giftermål.

 

 

1753 Höstting (18/10 –

 

19/10

5. Hans Rasmusson i Dyreby kärar till Olof Olssons hustru Börta Persdotter ibm, för att hon skall ha okvädat kärandens hustru Elin Persdotter.

 

20/10

18. Torparen Tore Andersson på Brevik mark kärar till avlidne Anders Hanssons i Häle änka och arvingar samt till Olof Jonsson i Brevik. Käranden åberopar ett kontrakt daterat 26/10 1742  att återfå sin odelsrätt i hemmanet Brevik.

Anders Hanssons son Anders Andersson inställde sig.

 

24. Uppvisades i rätten ett förordnande där avlidna änkan Cecilia Nilsdotter i Skår testamenterat till sin son Per Persson dess tillhörande lösa och fasta egendom uti sin tredjedel i hemmanet Skår. Cecilia Nilsdotter är nu död.

 

35. Omtalas att den svenske sjömannen Hans Persson från Utäng meddelat i brev från Amsterdam 17/9 1753 skall den svenske sjömannen Lars Olsson vara död i Surinam 8/10 1752.

Arvingarna efter Lars Olsson är han mor änkan Börta Hansdotter i Dyreby samt Lars Olssons samsyskon, Olof Olsson i Dyreby, Elias Olsson i Olsnäs, Per Olsson i Dyreby, omyndige Hans Olsson, dottern Börta Olsdotter gift med Jon Persson i Ellingsröd, Elsa Olsdotter gift med Jerp Persson i Kärrslätt samt omyndiga Elin Olsdotter.

 

24/10

64. Johan Olsson i Skår kärar till Anna Kristoffersdotter i Lilldal med påstående att hon skkall ha spridit ett rykte att han som gift man skulle vara far till hennes barn.

Anna uteblir från tinget och denna fråga får tas upp på nästa ting.

 

 

1754 Vinterting (8/3 –

 

8/3

4. Uppvisades testamente efter avlidne Olof Rasmusson i Häller där han gett sin hustru Karin Arvidsdotter sin tredjedel i ¼ hemman Häller, samt att hans omyndiga döttrar Maret och Karin efter hans död skall bli ägare till var sin ¼ i ½ Tyfta.

 

11/3

18. Arne Olsson i Mölnebo tillika med sin hustru Anna Nilsdotter testamenterar till sina söner Olof och Klement sin del i halva hemmanet Mölnebo mot att de betalar till brodern Jakob Arnesson 300 daler. Döttrarna Helga och Amborg har redan fått sina delar i hemgift.

Undertecknat i Mölnebo 27/2 1754.

 

20. Erik Persson i Gläshed förklarar att han fått den del i arvslotten som hans hustru Börta Olsdotter blev tillfallen enligt testamentet efter hennes föräldrar Olof Larsson och Karin Ellertsdotter, daterat 17/3 1750.

Detta har skett genom förlikning med hennes far Olof Larsson och svåger Lars Olsson i Tolleby.

 

21. Per Olsson i Dyreby samt Anders Olsson och Simon Olsson på Klädesholmen kärar till Tore Helgesson i Krogsdal, med påstående att skall visa hur han blivit ägare till ¼ Kroksdal, vilket var kärandenas förfäders arvejord.

För Per Olsson inställde sig hans bror Elias Olsson.

Tore visar upp tingsrättens domar från 2/5 1661, 30/6 1662 och 7/6 1684.

 

15/3

42. En ansökning om förmyndare till avlidne Anders Perssons i Bäck 5 st barn, 3 söner och 2 döttrar görs.

Följande förmyndare utses:

För sönerna Per och Jon, Jon Olsson i Tavlebord

För sonen Petter, Anders Olsson i Ström

För dottern Börta, Jon Olsson på Vassö

Samt för dottern Karin, modern änkan Kerstin Persdotter.

1754 Sommarting (12/6 –

 

5. Uppvisades det förordnande som Olof Olsson i N.Bäck och hans nyligen avlidna hustru Margareta Olsdotter gjort den 12/1 1747.

 

13/6

7. Per Nilsson i Gullixeröd kärar till sin omyndiga brors Helge Nilssons förmyndare, Per Ingesson i Sörby.

Denne omyndige brodern skall genom lottkastning blivit ägare till kärandens och dess flera syskons mödernes arvejord ¼ hemman Tubberöd.

 

 

1754 Höstting (8/11 –

 

2. Förklarar Malin Hansdotter att eftersom hon är av hög ålder testamenterar hon sin 1/3 i ett fjärdedelshemman Stockevik till sin måg Jon Persson och dotter Maret Andersdotter.

Dom skall även se till omvårdnaden om dottern Anna Andersdotter sonen Hans Andersson, samt även den omyndiga dotterdottern Annika Persdotter.

Undertecknat 6/8 1754.

 

9/11

19. Uppvisades det skiftesbrev som Kristen Olsson och Olof Larsson i Rönnäng gjorde 27/4 1754 efter avlidna hustrun Inger Persdotter i Hålan.

 

20. Jakob Olsson i Haketorp kärar till sin svåger Olof Jonsson i Brevik för slagsmål. För käranden inställdes sig dess bror nämndemannen Jon Olsson i Haketorp.

 

16/11

74. Karl Jonsson i Bö kärar till Nils Andersson i Stockevik och hans hustru Anna Olsdotter samt son Lars Nilsson angående rätten att ta ”brännetorf” på en holme under Stockevik, Varangsholmen. Vilket käranden genom en förordning med svarandens avlidne far, Nils Helgesson,  haft tillstånd at ta.

Det uppvisades ett dokument från tingsrätten från 8/6 1748 vari Nils Anderssons mor Malin Hansdotter givit sitt intyg.

Nuvarande jordägare i Stockevi, Nils Anderssons bror Kristen Andersson.

 

77. Anders Olsson i Utäng kärar till sitt syskonbarn Lars Börjesson ibm, att han måste avträda sitt åboende del i Utäng till käranden.

 

18/11

78. Olof Nilsson på Klädesholmen på sina styvbarns, Olof Nilsson och Torbjörn Nilsson, vägnar kärar till deras farbror och förmyndare Rasmus Olsson i Utäng.

 

19/11

88. Sven Olsson i Nordvik på egna och dess omyndiga syster Börtas vägnar kärar till deras syskonbarn Anders Olsson i Utäng, att han skall uppvisa skiftesbrevet efter deras farfar Anders Börjesson, daterat 6/9 1710, vilken varit ägare till 1/3 Utäng.

1755 Vinterting (4/3 –

 

2. Uppvisades testamentet efter avlidne Anders Olsson i Gunneby samt även hans nu avlidna hustru Anna Persdotter, daterat 4/8 1748.

Samt även det ändrade testamente som Anna Persdotter gjort 15/1 1754 där hon ger sin yngre son Olof Andersson hennes 1/3 i ½ hemmanet Gunneby, utan klander från sin andra son Anders Andersson. De övriga barnen som ej äger någon del skall nu underrättas om detta.

 

5/3

11. Upplästes för rätten ett testamente från Per Eriksson i Bö nedergård och hans hustru Anna Björnsdotter.

Deras barn Jon Persson och hans hustru Kerstin Kristensdotter, Anders Persson, Karin Persdotter. (det omnämnes också ”de 2 andra” vilket bör vara Annika och Ingeborg)

Undertecknat 22/1 1754.

 

6/3

23.Inlämnades bouppteckning efter avlidna Anna Persdotter i Olsby (östergård) daterad 4/10 1754

 

8/3

47. Johan Nilsson och Börta Hansdotter  betygar att avlidna Anna Persdotter i Olsby på sitt yttersta sagt att hennes barn skall ärva lika, både flickor och pojkar.

 

 

1755 Sommarting (12/6 –

 

3. Uppvisades testamentet efter avlidna Margareta Jerpsdotter i Kärrslätt, daterat 3/3 1753.

 

5. Uppvisades den testamentariska författning som avlidne Anders Olsson i Stordal gjort 6/10 1754 till hustrun Rangela Olsdotter att så länge som hon är änka skall hon bruka och behålla  ¼ hemman Stordal, men efter hennes död skall sonen Bengt Andersson tillträda detsamma.

 

13/6

9. Anna Rasmusdotter på Klädesholmen, 24 år gammal, anklagas för lägersmål. Jon Olsson i Toftenäs, 22 år gammal, anklagas som far till barnet, som föddes i början av mars månad.

Hon har i ett tidigare skede sagt att änkemannen Rasmus Olsson i Utäng skulle vara far till barnet.

Jon Olssons far Olof Olsson i Toftenäs.

Tingsrätten friar Jon Olsson i detta mål.

 

14/3

21. Brukspatronen på Kolleröds bruk Nils Kock, hans avlidne bror, Johannes Kocks efterlämnade barn Mikael och Katarina anklagar deras styvfar konstapeln Petter Gren för dålig uppfostran.

 

16/3

27. Ambjörn Andersson och hans hustru Lisbet Alfsdotter (Stordal) i Ammedalen nämnes i ett vittnesmål.

 

 

 

1755 Höstting (3/11 –

 

2. Ingavs bouppteckning efter avlidna hustru Kerstin Andersdotter i Åseby, daterad 18/9 1755.

 

4/11

4. Ingavs bouppteckning efter avlidna hustru Margareta Olsdotter i Åseby.

 

5. Anders Andersson i Gunneby kärar till sin bror Olof Andersson ibm, att få en laga ändring i det testamentariska förordnande dom deras mor Anna Persdotter den 15/1 1755 gjort, när hon låg på sin sotsäng,  angående en tredjedel i hennes avlingejord ½ hemmanet Gunneby Uppegård.

Detta förordnande var gjort till Olof Anderssons fördel. Anders hävdar att det skall vara som i föräldrarnas förra testamente från 7/7 1748, som tillägnar vardera av dessa bröder hälften var.

Detta testamente upplästes nu för rätten:

När den numera avlidne mannen Anders Olsson låg på sin sotsäng den 7/7 1748 berättade han för Nils Ivarsson i Gunneby och Sven Rasmusson på Gläshed.

Att han tillsammans med sin hustru Anna Persdotter beslutat att efter bägge deras dös så skall  sönerna Anders och Olof ärva deras halva hemman Gunneby Uppegård. Detta utan att de  övriga barnen skall ha något att protestera emot.

Undertecknat den 4/8 1748.

 

6/11

19. På sin nu sjuka sängliggande man Hans Perssons i Kebene och hans dotter Elin Hansdotters vägnar kärar nu hans hustru Kerstin Hansdotter till Hans Perssons avlidne son Per Hanssons änka, Margereta Eriksdotter i Åkervik.

1. Att betyga riktigheten av egendomen i löst och fast efter hennes barnlösa man Per Hansson.

2. Att av samma egendom tilldela deras liksom den utomlands varande brodern Knut Hans-   sons lagliga andelar i bak- och sidoarv.

 

20. Till tingsrätten ingav änkan Margareta Eriksdotter i Åkervik ett av henne och hennes nu avlidne man Per Hansson upprättat inbördes testamente, daterat 22/1 1750.

 

(Mål 21 – 26, 28 - 30 handlar om denna stämning)

 

7/11

28. Skiftesbrevet efter Per Hanssons moder 16/5 1737

 

31. Kristen Helgesson i Olsby kärar till nämndemannen Ingemar Nilssons hustru Ingeborg Karlsdotter i Olsby för att hon skall ha slagit kärandens dotter Anna Kristensdotter med en mjölkbytta ute på gärdet.

 

34. I ett mål mellan nämndemannen Ingemar Nilsson i Olsby kärande och Erik Andersson samt Kristen Helgesson ibm svarande uppvisas en lagrättsdom daterad 26/4 1636.

”beteshagarna hafwa der på bägge sidor nästan lika goda allenast Hans hafwer ingen kalfhage emot dem samma Nils i sitt giärde hafwer inhägnade, ty blef så afsagt, at der som någon tjänlig marck kan finnas på hamnen! i fallet,  som Hans kan göra sig en tarfwelig kohage af, skall det honom tillåtas, hwar ock icke skola de bägge wara lika goda uti den hage som Nils hafwer haft enskylt summan öfwer giärdet och släppa deruti lika många Creatur, dock med sådan skiähl, at den lilla Eke och Hassleskog, som Nils med sin fader i samma kalfhage hafwer upodlat och befredat, skall hwarefter af dem bägge hägnas och befredas, och wi i ingen måtto spolieras wid straff, som lag säger.”

 

10/11

49. Sigrid Olsdotter i Rönnäng kärar till drängen Bernt Mattisson i Tyfta att han måste påläggas att fullborda äktenskapet med henne.

Hon menar att han skulle ha gjort henne med barn annandag jul förra året hos hennes svåger Per Olsson när Bernt varit där på ett ”Juhlegille”.

Han nekar till att både ha haft samlag eller lovat henne äktenskap.

Sigrid Olsdotter kallade till vittne, hustru Helga Trulsdotter i Rönnäng, mot henne anförde svaranden det jäv att hennes man Arvid Andersson skall för 2 eller 3 år sedan hotat honom, dessutom skall hans hustru vara skyldig honom pengar.

Dessutom skall Arvid Andersson vara syskonbarn med Bernt, vilket bör avstänga henne från vittnesmål.

Tingsrätten anser att Arvid Andersson inte skall vara jävig utan låter hans hustru Helga Trulsdotter vittna i detta mål.

Bernt säger att han aldrig kan vara far till hennes barn eftersom de ej haft samlag ”ty jag leckte bara half kuk med Eder”

Sigrid Olsdotters syster Cecilia Olsdotter i Rönnäng, samt den yngsta systern Gunilla Olsdotter, omnämnes också.

Tingsrätten friar Bernt från att ha gett Sigrid något äktenskapslöfte men dömer båda till böter för deras sexuella umgänge.

Kenneth Bengtsson

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2009-10-09
 

Webbmaster: Anders Ryberg