Penghskaat 1618

 

 

Pengh skaat som vdgaffuis aff Ordost och Tiörn till S: Martinj Anno 1618.

TIÖRNN
Walle sogen:
Olle på Askeröe
Helle på Askeröe
Asmud i Kiill
Peder i Kiill
Niels i Reffsall
Peder i Sörböe
Endre i Sörböe
Lauers i Vdby
Olle i Fielbro
Lauers i Fielbro
Mattis i Melby
Olle i Mögennes
Eskild i Mögenes
Arffuid i Heguald
Olle i Heguald
Trogels i Heguald
Lauers i Liind
Anders i Krogdall
Olle i Brolanndt
Gregers i Röruig
Jerp i Berre
Olle i Balckerödt
Olle S i Suanuig
Olle A i Suanuigh
Anders i Suanuigh
Lauers i Sper
Olle i Haborsby
Tord i Haborsby
Iffuer i Thoneng
Olle i Westerröd
Effuen i Röd
Anders i Lillehamer
Niels i Thangerröd
Börre i Dybholtt
 
Husmend och ödegartzmend:
Iffuer i Heguald
Löcke i Heller
Olle i Hiöuigh
Börre i Kiill
Olle i Reffsall
Tord i Broland
Lauers i Brecke
Hans i Westerröd
Börre i Berre
Trund i Suanuigh
Aarnne i Thangeröd
Helle i Haborsby
Borior i Melby
Börre i Möggenes
Inge i Dybholtt
Niels i Österröd
Jacob i Balckeröd
 
Drenge for halff lönn:
Anders på Askeröe
Gulig i Röruigh
 
Kleffuedall sogen
Benndt i Kielröd
Peder i Surdall
Torbiön i Surdall
Anders i Knöde
Tord i Hualseng
Olle i Hualseng
Anders i Thorröd
Bamsse i Halsbeck
Anders i Halsbeck
Helle i Hualsengh
Esbiön i Onderöd
Olle i Kollerödt
Torckell i Böe
Helle i Böe
Olle i Sundde
Lauers i Hellene
Olle i Pillen
Thord i Thoddas
Jonn i Brohg
Christoffer i Böe
Jenns i Selttebo
Olle i Baasterröd
Anon i Hualseng
Ingemor i Hualseng
Johann pa Herröe
 
Hussmend och ödegartzmend :
Simen i Langekier
Tord i Wiigh
Jonn i Langekier
Erick i Kolleröd
 
Forarmit hussmend som haffuer giffuit huer j ortt:
Söffren pa Ödegierdit
Erick i Brogh
Olle Thorckelsen i Böe
Frimud i Surdall
Wiord Thorsen
Drenge for halff lönn:
Anders i Thorröd
 
Strandsider gaff effter formoghen:
Tolle på Heröen
Madtz på Herön
Olle på Staffsundtzholm
Peder på Vdsudtzholm
 
Biörnholm:
Engelbritt Söffrenssen Suen Mickelsenn Jonn på Limhald
 
Stenkiercke sogen
Jens i Rörre
Peder i Rörre
Lauers i Fosserödt
Anders i Fosse
Giöstj i Fosse
Aalff i Stordall
Anders i Skaar
Olle i Lilledall
Jonn i Kollekier
Erick i Glesshiee
Hendrick i Gundeby
Anbiön i Gundeby
Niels i Aassby
Harald i Faurefield
Bendt i Gaarde
Anders i Olsby
Cresten i Olsby
Olle i Kuballe
Torald i Liraas
Sidsell i Mölnebo
Helle i Kuballe
Tholle i Mölnebo
Hans i Rösseluig
Niels i Beckeuig
Jens i Hollen
Jonn i Rönengh
Olle i Tholleby
Niels i Tholleby
Anders i Tholleby
Cristoffer i Tholleby
Olle i Morrig
Gunder i Morrig
Cristoffer i Böe
Biritt i Böe
Reer i Noruig
Magne i Rösseldall
Niels i Krogsdall
Olle i Vdengh
Olle i Norduig
Hendrick i Böe
Peder i Nödesett
Esbiön i Thobberöd
Willom i Thoffttenes
Tosten i Sirrerödt
Suenung i Kurland
Hans i Kibbenne
Bendt i Kroskier
Lauers i Dyreby
Kall i Dyreby
Olle i Sibrecke
Tord i Breuig
Suen i Saeby
Trogels i Saeby
Asmud i Helle
Jonn i Thofftt
Biön i Brogh
Olle i Hofflandt
Lauers i Haggettorp
Jens i Beck
Lauers i Hoffue
Torckell i Hellebech
Anders i Haggettorp
Helle i Grinnderöd
Lauers i Tifftte
 
Hussmend och ödegartzmend:
Lauers pa Kiersöe
Olle i Rörre
Suen i Skaar
Börre pa Gleshiee
Eskild i Kurland
Peder i Kibenne
Lauers pa Önne
Anders pa Raffnberig
Anders pa Boberig
Hans pa Kalffuen
Olle i Hoffue
Anders i Stockeuig
Hans i Stockeuig
Erick i Liraas
Anders i Sirröd
Jens i Mölnebo
Niels i Olsby
Tyghe i Thorleby
Olle i Thifftte
Peder i Dyrby
Erick i Heller
Jens i Hofflandt
Peder i Thorlleby
 
Strandsider:
Söffren paa Tofftter
Drenge for halff lön:
Anders i Rörre
Olle i Stordall
Tosten i Olsby
Mortten i Beck
Rasmus i Thobberöd
Börre i Saeby
Mogens i Kibbene
Torckell i Saeby
 
Addellens daglig wgdags thiener som her till dags jngen kongskatt pleier att giffue.
Mette Grubbes:
Brönild i Krossen
Jonn i Abbildgaard
Börre i Nees
Leeg i Röd
Inghe i Braland
Lauers i Heltteby
Peder i Heltteby
Jacob i Fursetter
Börre i Kollekier
Anon i Hiöuigh
Olle i Kromeröd
Bion i Hellenne
Olle i Kleffue
Gudmud i Nees
Matz på Gittrild
Olle på Raböen
Peder på Biönholme
Anon på Rabön
Arffuid i Korsekield
Orm i Lund
Torbiön i Becken
Olle i Korffuehoff
 
Strandsider:
Chresten Theissen
Anders Jörgensen
Thorbiön smed
 
Biritte Bruns:
Gunder i Gaseknöde
Helle i Mölnefos
Helle i Thifftt
Olle i Helle
 
Knud Pederssens:
Peder i Refflandt
Raffuild i Buffdall
Reer i Arrödt
Söffren paa Röd
Olle i Höggerödt
Börre paa Skieed
Lauritz i. Röd
Olle i Thierne
 
Sidtzelle Bruns:
Erick i Stoffröd
Trogels i Stoffröd
Olle på Fladöe
Jens i Thorrpby
Siffer i Hetteröd
Lagrättsmän:
Arffuid i Smedby
Olle i Dalle
Berttell i Thorsby
Hagen i Hoff
Engelbritt i Tottorp
Biönnj i Ottestall
Trund i Ödtzmall
Inge i Brolandt
Effuen i Röd
Asmud i Helle
Jens i Rörre
Niels i Aassby

 

 

Avskrift: Kenneth Bengtsson och Folke Almegius

 

Senast uppdaterad: 2014-02-17
 

Webbmaster: Anders Ryberg