Kungsskatt 1617

 

 

Konghskaatt som vdgaffuis aff Ordost och Tiörn till S: Morchinj Anno 1617.

TIÖRN

Walle sogen:

Olle Askeröe

Helle Askeröe

Asmud i Kiill

Peder i Kiill

Niels i Reffsall

Trogels i Sörby

Endre i Sörby

Lauers i Vdeby

Lauers i Fiellebro

Olle i Fiellebro

Mattis i Melby

Olle i Möggenes

Iffuer i Mögenes

Eskiild i Mögenes

Arffuid i Heguald

Olle i Heguald

Trogels i Heguald

Lauers i Liind

Anders i Krogedall

Olle i Brolandt

Gregers i Röruigh

Jerppe i Berre

Hagen i Balckeröd

Olle S: i Suauigh

Olle A: i Suanuigh

Anders i Suanuigh

Lauers i Sper

Olle i Haborsby

Tord i Haborsby

Iffuer i Thonengh

Olle i Westerröd

Effuen i Röd

Anders i Lillehamer

Niels i Tangeröd

Börre i Dybholtt

Hussmend och ödegartzmend:

Helle i Fiellebro

Olle i Hiöuigh

Iffuer i Heguald

Jacob i Heguald

Löcke paa Heller

Börre i Kiill

Olle i Reffsall

Ingeborig i Heguald

Turre i Brolandt

Lauers i Brecke

Hans i Westerrödt

Börre i Berre

Trund i Suanuigh

Aarne i Thangeröd

Hagen i Mellomröd

Helle i Haborsby

Börre i Möggenes

Borror i Melby

Inge i Dybholtt

Giöck i Fiellebro

Drenge for fuld löen:

Olle i Haborsby

Ingmor i Haborsby

Drenge for halff löen:

Anders på Askeröe

Gulig i Röeruigh

Kleffdall sogenn:

Bendt i Kielröd

Peder i Syrdall

Torbiön i Syrdall

Anders i Knöde

Tord i Hualsengh

Olle i Hualsengh

Anders i Toröd

Bamsse i Halsbech

Anders i Halsbech

Helle i Hualsengh

Esbiön i Onderöd

Olle i Kolleröd

Torckell i Böee

Helle i Böee

Cristoffer i Böe

Olle i Sundde

Lauers i Hellene

Olle i Pillen

Tord i Toddas

Jonn i Brogh

Jens i Seltteboe

Olle i Basterröd

Amon i Hualseng

Ingmor i Hualsengh

Johan på Heröe

Hussmend och ödegartzmend:

Simen i Langekier

Tordi Wiigh

Jon i Langkier

Erick i Kolleröd

Drenge for fuld löen:

Amon i Böe

Strandsider gaff effter formogen.

Madtz paa Heröe

Tolle paa Heröe

Olle Jonsen på Staffsundtzholm

Peder på Vdskudtzholm

Söffren paa Ödegierdi

Engelbritt på Biönholm

Suen paa Biönholm

Stenkiercke sogen:

Jens i Rörre

Peder i Rörre

Lauers i Fosseröd

Anders i Fosse

Giöst j i Fosse

Aalff i Stordall

Anders i Skaar

Olle i Lilledall

Jon i Kollekier

Börre på Glesshiee

Hendrich i Gundeby

Anbiön i Gundeby

Niels i Aassby

Harald i Fauerfield

Bendt i Gaarde

Anders i Olssby

Cresten i Olssby

Olle i Kuballe

Torald i Liraas

Sidtzell i Mölnebo

Helle i Kuballe

Tolle i Mölneboe

Hans i Rösseluigh

Niels i Beckeuigh

Jens i Hollen

Jon i Rönengh

Olle i Tolleby

Niels i Tolleby

Anders i Tolleby

Cristoffer i Tholleby

Olle i Morrigh

Gunder i Morrig

Cristoffer i Böe

Biritt i Böe

Reer i Noruigh

Magnne i Rösseldall

Niels i Krogsdall

Olle i Vdengh

Olle i Norduigh

Hendrick i Böee

Peder i Nödesett

Esbiön i Thoberöd

Willom i Toffttnes

Tosten i Sirreröd

Suenungh i Kurland

Anders i Kibenn

Bendt i Kroskier

Lauridtz i Dyreby

Kaall i Dyreby

Olle i Sibrecke

Tord i Breuigh

Suen i Seby

Trogels i Seby

Lauertz i Hoffue

Asmud i Helle

Jonn i Tofftt

Biön i Brogh

Olle i Hofflandt

Lauers i Hagetorp

Jens i Beck

Torckell i Hellebech

Anders i Hagettorp

Helle i Grinderöd

Lauers i Töffte

Hussmend och ödegaartzmen:

Lauertz paa Kiersöe

Olle i Rörre

Suen i Skaar

Erick i Glesshiee

Eskild i Kurlandt

Pefer i Kibenne

Lauers paa Önne

Anders i Raffneberig

Niels i Böeberig

Hans paa Kalffuen

Olle i Hoffue

Anders i Stockeuig

Hans i Stockeuigh

Erick i Liraas

Niels i Olssby

Drenghe för halff* löen:

Jens i Mölnebo

Niels i Seby

Erick i Seby

Drenghe for fuld löen:

Torbiön i Vdengh

Strandsider gaff aff formougen:

Söffren paa Tofftter

Aaddellens vgdags thiinner som altid her till dags haffuer weritt frij for kongskaatt.

Welb: frue Mette Grubbe till Sundtzby hindis daglig vgdags thiener. Walle sogen:

Brönild pa Krossen

Jonn i Abildgard

Böre i Nees

Leegh i Röd

Inghe i Brolandt

Lauers i Heltteby

Peder i Heltteby

Ingrj på Fursetter

Börn i Kollekier

Anon i Hiöuigh

Olle i Kromerödt

Biön i Hellen

Olle i Kleffue

Gudmud i Nees

Welb: Knud Pederssen till Odtznes hans daglig vgdags thiener.

Peder i Reffland

Raffuild i Budall

Reer i Arröd

Söffren paa Röen

Olle i Högerröd

Byrge paa Skieett

Lauers i Rodt

Peder i Tierne

Welb: frue Biritte Brun till Aggeruiig hindis daglig vgdags thienner.

Gunde i Gaasseknöde

Helle i Mölnefos

Helle i Tifftt

Olle i Helde

Welb: frue Sidtzelle Brund till Molland gaard hindis daglig vgdags thiener.

Mollandtz sogen

Erick i Stoffrödt

Encken ibidem

Olle paa Fladöen

Jenns i Thorrebo

Matz i Gittrild

Olle paa Raböen

Peder på Biönholm

Amon paa Raböen

Arffuid i Korsekield

Orm i Lund

Torbiön i Becken

Olle Korffuehoffuen

Lagrättsmän:

Arffuidt i Smedby

Olle i Dalle

Berttell i Torsby

Hagenn i Hoff

Engelbritt i Tottorp

Biönnj i Ottestall

Inghe i Brolandt

Effuen i Röd

Asmud i Helle

Jens i Rörre

Niels i Aassby

Hagen i Blckeröd

Avskrift: Kenneth Bengtsson och Folke Almegius

 

Senast uppdaterad: 2014-02-17
 

Webbmaster: Anders Ryberg