Katrin Ormsdotter 1489

 

Brevkopia i Göteborgs och Bohusläns Verifikationsbok för år 1663, folio 855.

"Alle manne the som thette bref see ellr höra kungiör iagh Katrin Ormsdotter, att iagh hafuer medh råde och samtycke barna mina, sålth mina dottr Sigridh Jonsdotter 12 örisbol jord i Beck som ligger j Steenkyrkia sockn j Tiörn freliat och åkierlöst för hwariom mannon medh alle luthir och lande ther tilligger och liggit hafwer fra forno och nyo utan gårdz och innan, unso undertakno (hafuer och förnöijet ligrid) lowit och betalt migh war Pendingh som i wårt kiöp kom förnembde gotz Beck gott och skellige wyrdningh wäll tillnöjes. Och till sannindn och falla fastighet ther om, bedhr iagh thesse godhe mä Hr Jon Halfwardsson präst på Tiörn, Truls Ambjörnsson, Lasr Svenningsson, Torgild Arfuedsson och Botodlff Gudmundsson, Lagrettismend i Tiörn hengie theres Indsegle för thette breef, datum Tiörn anno Domini 1489.”

 

Avskrift: J A Nordström

 

 

Senast uppdaterad: 2007-11-29
 

Webbmaster: Anders Ryberg