Enrollerade på Tjörn 1727

 

Avskriven från utdrag ur domboken i Jimmy Hermanssons ägo daterat 9 januari 1790. Inmatat av Anders Ryberg.

 

Utdrag af domboken hållen wid Orousts och Tjörns häraders laga höstting uti Gästgifwaregården Svanesund den 14. December 1789.

 

§ 164

Tingsrätten företog sig nu uti Kronolänsmannen wälaktade N. Tegners och Coopvardie Skiepparen Bernt Åkerströms, denne sidstnämnda såsom innehavfware af Gästgifweriet härstädes närwarande att likmåtigt Kongl. Maj:ts nådiga förklaring af den 11. December 1766:§.7. upprätta taxa för Gästgifwaregårdarna uti Orousts Östra och Wästra samt Tjörns härader Svanesund, Assmunderöd, Gåre, Wräland, Warekil, Hogen, Sörbo, Hammar och Tångeröd, Bäckeviken, Halsbäck, samt Kållekjerr och Stockeviken hinarester, så Gästgifware, som resande hafwa sig att rätta, som skiedde, sålunda som följer:                                                                                    

Lön

Specie

 

rd

sk

r

en måltid af husmanskost

 

4

 

 

en bättre tillagad af tre eller fyra rätter

 

6

 

 

en kanna franskt win

 

28

 

 

en kanna gott öhl

 

2

 

 

en kanna sämre öl

 

1

6

 

en swag öl

 

 

9

 

för nattläger, kammare och en wäl bäddad säng för hwar person

 

2

 

 

för nattläger, kammare och en sämre säng hwar person

 

1

3

 

ett st. ljus som brinna tre á fyra timmar

 

1

 

 

en kanna bland korn

 

1

6

 

en D:o miöl af samma slag

 

1

3

 

ett lispund höö på Gästgifwaregården Svanesund

 

4

 

 

och på de öfriga af ofwannämnde Gästgifwaregårdar

 

3

 

 

ett lispund lång halm

 

1

6

 

ett lispund bjugg halm

 

1

3

 

en portion Thewatten med tillbehör

 

2

6

 

en god eldbrasa

 

1

6

 Wid tre och en trediedels riksdaler Specie wite blifwa härigenom Gästgifwarrna på hwarje af förebenämnde Gästgifwaregårdar åtsatta och till uppehälle nödwändige waror och dem tillsalu hålla för ofwan utsatte pris.

Wid lika wite af 3 och 1/3 riksdaler Specie bör äfwen till nästa Ting wara i förråd och till salu hållas till ofwansatta pris.

 

På Gästgifwaregården Svanesund

höö                                                                                                        50 lispund

hafre                                                                                                      3 tunnor

 

På Gästgifwaregården Assmunderöd

höö                                                                                                        20 lispund

hafre                                                                                                      1 tunna

 

På Gästgifwaregården Gåre

höö                                                                                                        20 lispund

hafre                                                                                                      1 tunna

 

På Gästgifwaregården Wräland

höö                                                                                                        30 lispund

hafre                                                                                                      1 1/2 tunna

 

På Gästgifwaregården Warekil

höö                                                                                                        20 lispund

hafre                                                                                                      1 tunna

 

På Gästgifwaregården Hogen

höö                                                                                                        20 lispund

hafre                                                                                                      1 tunna

 

På Gästgifwaregården Sörbo

höö                                                                                                        25 lispund

hafre                                                                                                      1 1/2 tunna

 

På Gästgifwaregården Hammar och Tångeröd

höö                                                                                                        2 lispund

hafre                                                                                                      1 tunna

 

På Gästgifwaregården Bäckeviken

höö                                                                                                        25 lispund

hafre                                                                                                      1 1/2 tunna

 

På Gästgifwaregården Hallsbäck

höö                                                                                                        20 lispund

hafre                                                                                                      1 tunna

 

På Gästgifwaregården Kollekjerr

höö                                                                                                        30 lispund

hafre                                                                                                      1 1/2 tunna

 

På Gästgifwaregården Stockeviken

höö                                                                                                        20 lispund

hafre                                                                                                      1 tunna

 

Hwilken Taxa till Konungens Befallningshafwande i detta Län för underskrift och bekräftande kommer att wördsammeligen öfwersändas.

 

 

 

Senast uppdaterad: 2007-12-02
 

Webbmaster: Anders Ryberg