Lilla Askerön 3 maj 1633

 

Sigrid Reersdotter på Lilla Askerön i Valla socken begär att den odelsjord som hon med sin avlidne make Olof Olsson (i Myggenäs) efterlämnar skall skiftas mellan deras barn, två söner och tre döttrar. En tredje son, som är sinnessjuk och vårdas av modern, kan varken mottaga eller förvalta något arv. Äldste sonen Björn Olsson tilldelas odelsjorden på Lilla Askerön som anses vara släktens huvudgård. Yngre sonen Reer Olsson ärver Bön i Röra socken samt jord i Kållekärr i Stenkyrka socken. I sistnämnda gård får även systrarna Astrid och Ingeborg Olsdöttrar sina arvslotter medan sista systern Rangela Olsdotter tillskiftas gårdsdel i Lundby i Kareby socken.

Efter pergamentsbrev i Kyrkefjälls gårdsarkiv, GLA. Lagmannens sigill vidhängande.

 

JENNS CHRESTINSSEN laugmand i Wigen giör alle witerligt at aar Christj 1633 den 3 maij paa steffne vdj Rörwig, kom for meg sampt kongens foggit och laugrettit, Sijriid Rerssdoter på Askeröen vdj Walle sogen met hendis söner och mouger, och begierit Sijrriidt at same hendis börn motte emellom lignis och skifftis, hues odilssjord hun mett hendis affgangen hossbond Oluff Olssen thennom effterlode, som befantz paa Tiörn at were vdj Lille Askeröen vj öritzbol, vdj Kollekier i Stienkiercke sogen xvj öritzbol met dess anpart vdj ödegierdit der vnder ligger, kandt were wed 4 öritzbol iord, vdj Böen på Ordost vj öritzbol, och vdj Lundby paa Indland fem öritzbol och it penningbol iord, huilcke jorder effter deriis werd och duelighed nu bleff effter moders och hendis börns gode vilge och samtöcke dielt och skiifft på thou brödrelodder och tre söstreparter, och tilfald da först den elste broder Biörn Olssen i sin lod, som for hoidböl bleff gott erachtit, vdj Lille Askeröen den söndre gaarden vj öritzbol bondeiorden. Der nest tilfald den anden broder Reer Olssen på sin lod vdj Boen paa Ordost vj öritzbol bondeiorden och vdj Kollekier paa Tiörn iiij öritz­bol iord. Siden bleff tildielt Jerp Hellessen met sin höstru Astrij Olssdoter på hendis sösterlod vdj foreskreffne Kollekier vj öritzbol met sin anpart vdj ödegierdit foreskreffne Vlleberg der vnder liger. End vdlagdiis Oluff Alffssen met sin höstru Ingeborg Olssdatter i hendis lodt vdj fore­skreffne Kollekier vj öritzbol mett dess anpartzs fölg vdj foreskreffne ödegierde Vlleberg. Och for det siiste bleff tildielt Helle Alffssen met sin höstru Rangnille Olssdoter j hendis söstirlod fem öritzbol och it pen­ningbol iord j den gaard Lundby vdj Kareby sogen paa Indland. Som de nu huer på sin anpart haffue for odel att fölge. End her for vden desse Sijridz börn foreskriffuit er, haffde hun enda en leffuendis echte sön, men saa swag och wanwittig at hand icke nogen eijgendom siig til nötiighed kunde tildielis, men er foraffskedit foreskreffne sön at bliffue vnder moderens förssörring vdj hendis tid, och effter hendis affgang skall hand aff lössören först forssynnis hans ophold, och hand dermett siiden att were vdj hans södskendz aabyrgd, ophold och forwaring efftir Norgis laug. Thess til winissbyrd henger jeg mit jndzigle her neden tröckt. Dattum vtt supra.

 

KOMMENTAR: Sönerna Björn och Reer byter senare sina arvslotter. Reer Olsson bosätter sig på Lilla Askerön. Björn Olsson bor kvar i Myggenäs som arrendator av samma kronogård som hans fader tidigare förestått. Se­dermera säljer Björn jorden i Bön på Orust till sin svåger Helge Alfsson och andelen i Kållekärr till bonden där. 

Avskrift: Folke Almegius

 

 

Senast uppdaterad: 2007-11-29
 

Webbmaster: Anders Ryberg